ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Бланки за услуги

ЕРМ Запад развива и изпълнява амбициозна програма по внедряване и усъвършенстване на електронни услуги.

С цел подобряване качеството на обслужване и за удобство на клиентите, дружеството вече предоставя възможност по електронен начин да се попълват данни в утвърдените бланки за заявяване на услуги.

За целта е необходимо на използвания от Вас компютър предварително да е инсталирана програма за обработване на документи, в pdf формат, като Adobe Acrobat Reader.

Бланките за услуги на сайта на ЕРМ Запад:

Стандартни бланки, които можете да ползвате при заявяването на част от услугите:

- Уведомление за изграждане на енергиен обект за производство на ел.енергия от ВЕИ за собствено потребление по чл. 25а от ЗЕВИ

 - Заявление за съгласуване на скици, визи, ПУП, работни проекти, предоставяне на данни от техническата картотека

- Заявление за проучване на условията за присъединяване-потребител

- Декларация за наемател на обект Нарeдба.6

- Заявление за сключване на договор за присъединяване - потребител

- Приложение 1 към Искане за ДПЕРМ за клиента

- Заявление за проучване за присъединяване към ЕРМ на производител

- Заявление за сключване на предварителен договор за присъединяване на производител

- Заявление за сключване на договор за присъединяване на производител

- Заявление за проучване за изместване на съществуващо енергийно съоръжение

- Заявление за сключване на договор за изместване на съществуващо енергийно съоръжение

- Заявление за констатиране годността на съоръженията - преди Акт 15

- Заявление за учредяване право на строеж - придобиване на вещни права преди изграждане на обекта

- Заявление за сключване на договор за придобиване на вещни права след изграждане на обекта

- Заявление за сключване на договор за придобиване на енергийно съоръжение

- Счетоводна справка към заявление за изкупуване

- Декларация от продавача, че е единствен инвеститор на обекта

- Декларация от продавача за съвместно изграждане

- Заявление за сключване на договор за придобиване на енергийно съоръжение по пар. 4 от ПЗР на ЗЕ

- Декларация за предоставена мощност

- Заявление за деклариране на показания за ЕРМ Запад

- Заявление за предоставяне на безплатни услуги от ЕРМ Запад

- Заявление за платени услуги от ЕРМ Запад

- Заявление за дистанционно обслужване от ЕРМ Запад

- Приложение услуги дистанционно обслужване от ЕРМ Запад

- Заявление за електронна фактура на ЕРМ Запад

 - Бланка жалба към ЕРМ Запад

- Декларация за изгорели уреди

- Заявление за корекция - допълване на основни данни

- Заявление за възстановяване на сума на ЕРМ Запад

- Декларация за съгласие за превод на сума по друга банкова сметка

- Заявление за прекратяване на договор за достъп и пренос с приключваща фактура

- Заявление за предоставяне на дистанционен достъп до данни

- Информация и образци на бланки за свободен пазар 

- Образец за банкова гаранция за присъединяване на ВЕИ

- Двустранно споразумение за съвместна техническа експлоатация 

- Тристранно споразумение за съвместна техническа експлоатация