ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Въпроси и отговори

Какво е либерализиран (свободен) пазар?

Либерализираният (свободният) пазар на електрическа енергия позволява свободно договаряне на цената на електрическата енергия между участниците на пазара - производители, търговци на електрическа енергия и потребители. Така се създава конкурентна среда, която допринася за оптимизиране цената на електроенергията и повишаване качеството на предлаганите услуги.

Либерализирането на пазара на електрическа енергия е резултат от изпълнението на енергийните директиви на Европейския съюз, чиито изисквания намират приложение в националното законодателство – Закон за енергетиката (ЗЕ), Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), Правила за измерване на количествата електрическа енергия (ПИКЕЕ) и др.

Кои са търговските участниците в свободния пазар?

Производител – произвежда електрическа енергия от конвенционални или възобновяеми източници и я продава на организиран борсов пазар на електрическа енергия или на търговци на електрическа енергия и крайни клиенти.

Търговец (доставчик) на електрическа енергия – лицензирано дружество, което купува електрическа енергия от производители, от организиран борсов пазар на електрическа енергия или други търговци и снабдява потребители на пазара по свободно договорени цени.

Координатор на балансираща група – лицензирано дружество, вписано в регистъра на координаторите на балансиращи групи на ЕСО, което поема отговорността за балансиране на обекти на търговски участници, включени в балансиращата му група. Функциите на координатор на балансираща група се изпълняват от търговец на електрическа енергия.

Независим преносен оператор („ЕСО“ ЕАД) – лицензирано дружество, което е оператор на електроенергийната система на България и оператор на електропреносната мрежа. Осъществява централизираното оперативно управление, контролира и координира организацията на пазара на електрическа енергия, включително и пазара на балансираща енергия.

Оператор на електроразпределителна мрежа – лицензирано дружество, което осъществява разпределение на електрическа енергия, поддържа, развива и управлява електроразпределителната мрежа. Операторът изпълнява функциите на администратор на процеса по смяна на доставчик за обектите, присъединени към електроразпределителната мрежа на лицензионната му територия.

Борсов оператор – организатор на борсовия пазар на електрическа енергия, който администрира сделките на борсовия пазар и е страна по тях. Лицензиран оператор на борсов пазар в България е „Българска независима енергийна борса“ ЕАД.

Доставчик от последна инстанция (ДПИ) – лицензирано дружество, което осигурява снабдяване с електрическа енергия в случаите, когато на свободния пазар клиентът остане без доставчик или настъпи обстоятелство, поради което търговецът му не е в състояние да продължи да извършва доставка на електроенергия.

Потребител (краен клиент) – битов или небитов (стопански) клиент, сключил договор за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени с избран от него търговец на електрическа енергия.

Какво е балансиращ пазар? Какво е балансираща група?

В условията на либерализация функционира балансиращ пазар на електрическа енергия, чиято цел е поддържането на баланс между производство и потребление в електроенергийната система. Това се постига чрез предварително заявяване (прогнозиране) на почасови графици за количество електрическа енергия, което се очаква да бъде потребено от клиентите на пазара. Ето защо, всеки обект на свободния пазар участва като член на балансираща група, а всяка балансираща група има свой координатор.

Балансиращата група представлява група от търговски участници (потребители), които са прехвърлили отговорността за балансиране на електроенергията на свободния пазар на регистриран координатор на балансираща група, като нейната цел е да компенсира небалансите (отклоненията от прогнозите) на отделните търговски участници, за да компенсира или намали разходите за балансиране.

Какво е идентификационен код на обект и къде да го намеря?

Идентификационният код на обект е уникален номер, с който се идентифицира даден обект (точка на доставка и на измерване) на клиент в информационната система на оператора на електроразпределителната мрежа, респективно в балансиращата група. Уникалните идентификационни кодове на обектите, присъединени към електроразпределителната мрежа на ЕРМ Запад съдържат 16 (шестнадесет) символа и започват със 32Z… Кодът на обекта е посочен във фактурата на клиента или в приложението към фактурата при клиенти с повече от един обект.

Кои цени мога да договоря на свободния пазар и кои – не?

На свободния пазар клиентът може да договори цената на електрическата енергия с избрания от него доставчик.

Цените за мрежовите услуги (достъп до и пренос  на електрическа енергия през електропреносната и електроразпределителната мрежа) се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), заплащат се от всички клиенти и не подлежат на договаряне.

Клиентите на свободния пазар на електрическа енергия заплащат и цена за „задължения към обществото“, която също се определя от КЕВР. С нея се компенсират разходи, свързани с дългосрочните договори за гарантирано изкупуване и закупуването на електрическа енергия от ВЕИ производители по преференциални цени. На регулирания пазар тази цена е включена в цената на електрическата енергия.

Прекъсва ли захранването при процедура за смяна на доставчика на електрическа енергия?

Не, захранването не прекъсва при изпълнение на процедурата за смяна на доставчик на електрическа енергия.

Задължително ли е всеки клиент да се регистрира на свободния пазар?

От 01.08.2013 г. задължение да се регистрират на свободния пазар и право да сменят своя доставчик на електрическа енергия имат всички клиенти, които притежават обекти, присъединени към мрежата на средно напрежение (СрН), обезпечени с почасово мерене.

От 01.04.2016 г. възможност да се регистрират на свободния пазар е осигурена и за клиентите (битови и стопански), притежаващи обекти, присъединени към мрежата на ниско напрежение (НН), под 100 кВт., без почасово мерене, за които се прилагат стандартизирани товарови профили.

От 01.10.2020 г. задължение да се регистрират на свободния пазар и право да сменят своя доставчик на електрическа енергия имат всички небитови (стопански) клиенти, независимо към коя мрежа са присъединени (СрН или НН).

Възможно ли е връщането от свободен на регулиран пазар? 

Действащата нормативна уредба дава възможност само битов клиент, който е регистриран на пазара по свободно договорени цени, да се върне на регулирания пазар. Процедурата се извършва по реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия.

Къде да намеря информация за лицензираните търговци на електрическа енергия?

Публичен регистър на лицензираните търговци на електрическа енергия е публикуван на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране, която е и органът, издаващ лицензиите.
Регистър на търговците на електрическа енергия, които са и координатори на балансираща енергия, се поддържа на интернет страницата на Електроенергийния системен оператор.

За улеснение на крайните клиенти при избора на доставчик на електрическа енергия на свободен пазар Комисията за енергийно и водно регулиране поддържа електронна платформа за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия - https://platforma.dker.bg.

Заплаща ли се такса за смяна на доставчика на електрическа енергия?

Не, за процедурите по регистриране на свободния пазар и смяна на доставчика на електрическа енергия не се заплаща такса. Процедурите се администрират от оператора на електроразпределителната мрежа, към която е присъединен обектът на клиента.

Кой ще поддържа мрежата, ако си сменя доставчика на електрическа енергия? Зависи ли качеството на електрическата енергия от доставчика?

Мрежата се поддържа, развива и управлява от съответния мрежови оператор, към чиято електроразпределителна и преносна мрежа е присъединен обектът на клиента, независимо кой е неговият доставчик на електрическа енергия. Качеството на електрическата енергия зависи от състоянието на електроразпределителната и преносна мрежа, а не от търговеца на електрическа енергия.

Какви договори сключват клиентите на свободния пазар?

На свободния пазар с електрическа енергия клиентите задължително сключват следните договори:

- С оператора на електроразпределителната мрежа:

Общи условия на договорите за използване на електроразпределителната мрежа на оператора, към чиято електроразпределителната мрежа е присъединен обекта на клиента, който желае да се регистрира на свободния пазар. Общите условия се приемат еднократно от клиента, само при първа смяна на доставчик на обекта.

Общите условия на ЕРМ Запад (с предишно наименование ЧЕЗ Разпределение България) са одобрени с Решение ОУ-2/04.06.2021 г. на КЕВР и са в сила от 16.07.2021 г.

- С доставчик от последна инстанция:

Договор за доставка на електрическа енергия с доставчик от последна инстанция – сключва се между крайния клиент и доставчика от последна инстанция. На територията на ЕРМ Запад тази функция се изпълнява от Електрохолд Продажби. Този договор се подписва еднократно за всяка точка на доставка, само при първа смяна на доставчик на конкретния обект на клиента. За наличието на сключен договор за доставка на електрическа енергия с доставчик от последна инстанция мрежовият оператор проверява при всяка смяна на доставчик.

- С избрания търговец на електрическа енергия/координатор на балансираща група:

Договор за покупко-продажба на електрическа енергия и за балансиране - негов предмет са продажбата на електрическа енергия по свободно договорена цена, условията за участие в балансираща група и прехвърлянето на отговорността за балансиране. Сключва се между клиент с почасово мерене, за когото не се прилага СТП, и избран от него търговец на електрическа енергия/координатор на балансираща група. Възможно е двете услуги да бъдат оформени в два отделни договора – за продажба на електронергия и за балансиране.

Договор за комбинирани услуги – негов предмет са продажбата на електрическа енергия и плащане на услугите „достъп до и пренос през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“ и „отговорност за балансиране“. Този тип договор се сключва задължително между търговец на електрическа енергия и краен клиент, за когото се прилага стандартизиран товаров профил (СТП). За клиент с почасово мерене, за когото не се прилага СТП, договорът за комбинирана услуга е възможност, а не задължение.

Колко фактури ще получавам на свободния пазар?

Броят на фактурите, които ще получава клиент на свободния пазар зависи от една страна от това какъв тип е клиентът, а от друга – от договора, който е подписал с търговеца на електрическа енергия.

Клиентите с почасово мерене ще получават две фактури – за доставката от търговеца на електрическа енергия и за мрежовите услуги от оператора на електроразпределителната мрежа, към когото са присъединени неговите обекти. В случай че са сключили договор за комбинирани услуги, ще получават една фактура от търговеца си, която включва доставка на електрическа енергия и мрежови услуги (достъп и пренос).

Клиентите, за които се прилагат стандартизирани товарови профили, ще получават само една фактура от търговеца на електрическа енергия, която включва доставка на електрическа енергия и мрежови услуги (достъп и пренос).

Колко често и по всяко време ли мога да сменя доставчика си на електрическа енергия?

Действащата нормативна уредба не поставя ограничение за броя промени на доставчика на електрическа енергия. Смяната на търговеца на електрическа енергия се осъществява съгласно реда и сроковете на съответната процедура. Необходимо условие е клиентът да няма просрочени задължения към настоящия си доставчик.

Смяната на доставчик на свободния пазар, влиза в сила винаги от първо число на месеца, следващ месеца, в който е подадено заявлението.

Процедурата се инициира от крайния клиент/производителя чрез избрания от него доставчик на електрическа енергия/координатор на балансираща група,  който декларира, че има сключен договор с клиента. Заявление и прилежащи документи се подават единствено от търговци на електрическа енергия по електронен път до 10-то число на месеца, предхождащ промяната.

Какво да направя при смяна на собственост или нов ползвател на обект, регистриран на свободния пазар?

Новият собственик или ползвател на обект, който вече е регистриран на свободния пазар, следва да предприеме действия от една страна за пререгистрация (смяна на титуляр на партидата), за сключване на договор с доставчик от последна инстанция, както и за сключване на договор с избран от него доставчик на електроенергия. Независимо дали доставчикът на електрическа енергия/координаторът на балансираща група на обекта ще бъде запазен или сменен, е необходимо новият собственик/ползвател да заяви избора си като подаде заявление за встъпване в договорни отношения с мрежовия оператор и избор на доставчик. За повече информация по въпроса, може да посетите Търговски център на Електрохолд.

Следва да се има предвид, че съгласно нормативната уредба смяната на доставчик на свободния пазар, влиза в сила винаги от първо число на месеца, следващ месеца, в който е подадено заявлението. Ето защо, и пререгистрацията се осъществява от същата дата.

Ще спре ли снабдяването с електрическа енергия, ако настъпи събитие, поради което доставчикът ми преустанови доставката?

В случай че настъпи събитие (обявяване в несъстоятелност, ликвидация, отнемане на лицензия, отстраняване от електроенергийния пазар или др.), поради което търговецът на електроенергия временно или трайно преустанови доставката на електрическа енергия, снабдяването с електроенергия се извършва от доставчик от последна инстанция (ДПИ). Смяната на търговеца на електроенергия с ДПИ се осъществява служебно от оператора на електроразпределителната мрежа по всяко време на месеца и не се отразява на захранването с електроенергия на крайния клиент.

Доставчикът от последна инстанция осигурява снабдяването с електроенергия на клиента до избора на нов търговец на електроенергия. Лицензии за дейността доставка на електроенергия от ДПИ притежават:

Клиент може да бъде прехвърлен към ДПИ и по инициатива на неговия търговец на електроенергия, когато изтича срокът на сключения между тях договор и клиентът не е предприел действия за смяна на доставчика по реда на процедурата или в случай на предсрочно прекратяване на договора.  

Цената, по която ДПИ продава електроенергия на крайния клиент, се определя съгласно приета от КЕВР "Методика за определяне на цените на електрическата енергия, доставяна от доставчик от последна инстанция".

Кой има право да поиска преустановяване на захранването на обекта ми с електрическа енергия?

Законът за енергетиката предвижда възможност предходният или настоящият доставчик на електрическа енергия на обекта да заяви преустановяване на захранването, когато клиентът има неплатени задължения към него.

Доставчикът от последна инстанция може да заяви преустановяване на захранването, в случай че клиентът няма сключен договор с него.

Операторът на електроразпределителната мрежа може да преустанови захранването на клиента и при просрочени задължения по издадени от него фактури за мрежови услуги (достъп и пренос).

Необходимо ли е да сменям електромера, за да се регистрирам на свободния пазар?

Не, регистрирането на свободния пазар не поражда необходимост от смяна на електромера.

Кой ще отчита потреблението на електрическа енергия на моя обект (електромера)?

Независимо кой е доставчикът на електрическа енергия, потреблението се отчита от оператора на електроразпределителната мрежа, към когото е присъединен обектът. В тази връзка, както на регулирания, така и на свободния пазар, клиентът следва да осигури достъп до неговия електромер.

Колко тарифи има на свободния пазар?

Броят на тарифите, както и цената по всяка от тях зависи от условията на договора, сключен между клиента и избрания от него доставчик на електрическа енергия.

Кой контролира търговците на електрическа енергия и към кого да се обърна, ако доставчикът ми не е коректен?

Търговците на електрическа енергия получават лицензия за дейността по смисъла на Закона за енергетиката и съответно подлежат на контрол от Комисията за енергийно и водно регулиране. Освен към КЕВР, сигнали могат да се подават още към Комисията за защита на потребителите и Омбудсмана на Република България.

 При какви условия не може да се смени доставчика на електрическа енергия?

Смяна на доставчика на електрическа енергия не може да се осъществи при следните условия: