ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Общи условия на договорите за използване на електроразпределителната мрежа на ЕРМ Запад

Глава първа

Общи положения

 

Раздел І

Въведение

 

Чл. 1. (1) С тези Общи условия се уреждат условията за ползване на електроразпределителната мрежа на “Електроразпределителни мрежи Запад” АД, разположена на територията, съгласно Лицензия за разпределение на електрическа енергия № Л-135-07/13.08.2004 г. („Лицензията“), издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

(2) „Електроразпределителни мрежи Запад” АД, в качеството си на оператор на електроразпределителна мрежа, осъществява дейност съгласно условията на Лицензията.

 

Чл. 2. (1) „Електроразпределителни мрежи Запад” АД извършва експлоатация и поддръжка на електроразпределителната мрежа и осигурява достъп до електроразпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия през нея в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

(2) Разпределението на електрическа енергия е услуга от обществен интерес по смисъла на Закона за енергетиката (ЗЕ) и се извършва при спазване на принципите на публичност, равнопоставеност и прозрачност и при съблюдаване на техническите изисквания, регламентирани в действащото законодателство.

 

 

Раздел ІІ

Понятия и определения

 

Чл. 3. По смисъла на тези Общи условия:

 1.  „Битов клиент“ е КЛИЕНТ, който купува електрическа енергия за собствени битови нужди.
 2.  „Граница на собственост на електрическите съоръжения“ са точките в конструкцията на предназначените за пренос на електрическа енергия съоръжения в присъединявания обект или електрическа централа, към които са свързани съоръженията за присъединяване, така както са определени в Наредба № 6 за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия.
 3.  „КЕВР“ е Комисия за енергийно и водно регулиране.
 4. „Доставчик от последна инстанция“ е енергийно предприятие, което осигурява снабдяването с електрическа енергия на обекти на битови и небитови крайни КЛИЕНТИ, присъединени към електроразпределителна мрежа на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД, които са упражнили правото си да изберат друг доставчик, когато  избраният доставчик не извършва доставка по независещи от крайния КЛИЕНТ причини.
 5.  „Достъп до електроразпределителната мрежа” е предоставеното право на КЛИЕНТА от „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД да разполага с предоставената мощност в точката на присъединяване към електроразпределителната мрежа, както и да ползва самата електроразпределителна мрежа, срещу заплащане на цена и при условия, определени в действащото законодателство.
 6.  „Електроразпределителна мрежа” е съвкупност от електропроводи и електрически уредби с високо, средно и ниско напрежение, която служи за разпределение на електрическа енергия.
 7.  „Компетентен орган” е всеки централен или местен орган, който по силата на действащото законодателство има правомощия да дава задължителни препоръки, решения, разрешения или указания на страните по тези Общи условия.
 8.  „Краен клиент” е физическо или юридическо лице, присъединено към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД с цел ползване на електрическа енергия, с доставчик краен снабдител, търговец на електрическа енергия или доставчик от последна инстанция. Крайните КЛИЕНТИ са битови и небитови.
 9.  „Краен снабдител” е енергийно предприятие, снабдяващо с електрическа енергия обекти на битови крайни КЛИЕНТИ, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, в съответната лицензионна територия, когато тези КЛИЕНТИ не са избрали друг доставчик на електрическа енергия.
 10.  „Мрежови услуги” означава достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа, пренос на електрическа енергия по електропреносната и електроразпределителната мрежа, извършване на измерване на количествата електрическа енергия съгласно тези Общи условия, както и други услуги, определени от КЕВР.
 11.  „Място на измерване” e мястото на монтаж на измервателната система, където се измерват потоците от активна и реактивна енергия между електроразпределителната мрежа, собственост на “Електроразпределителни мрежи Запад” АД и обекта на КЛИЕНТА.
 12.  „Място на присъединяване към електрическата мрежа, собственост на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД” е всяка от точките в конструкцията на разпределителната електрическа мрежа, към която са свързани съоръженията за присъединяване на един или повече КЛИЕНТИ или производители.
 13.  „Небитов клиент“ е КЛИЕНТ, който купува електрическа енергия за небитови нужди.
 14.  „Обект” е всеки обособен по отношение на измерването на електрическа енергия имот на ползвател, в който се консумира електрическа енергия. Обектът е съвкупност от терен, сгради, технологично оборудване, електрически съоръжения и уреди, обособени самостоятелно по отношение измерването на електрическа енергия.
 15.  „ПИКЕЕ“ е Правила за измерване на количеството електрическа енергия.
 16.  „ПТЕЕ“ е Правила за търговия с електрическа енергия.
 17.  „Пренос на електрическа енергия през електроразпределителна мрежа” е правото за използване на електроразпределителната мрежа за транспортиране на електрическата енергия през нея, срещу заплащане на цена, утвърдена от КЕВР.
 18.  „Пренесена електрическа енергия” е транспортираната през електроразпределителната мрежа енергия по смисъла на Правилата за търговия с електрическа енергия, Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи и измерена със средствата за търговско измерване.
 19.  „Предоставена мощност“ е онази договорена максимална активна мощност, за която „Електроразпределителни мрежи Запад” АД, осигурява на КЛИЕНТА възможност за ползване на границата на собственост на електрическите съоръжения и се характеризира с ниво на номинално напрежение и брой на фазите, на които се доставя, при фактор на мощността не по-нисък от 0,9.
 20.  „Присъединена мощност“ е допустимата максимална активна мощност, съответстваща на преносните възможности на съответната мрежа и на съоръженията за присъединяване в мястото на присъединяване на обект на краен КЛИЕНТ.
 21.  „Присъединяване към мрежата” e свързването към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД на електрическите съоръжения на КЛИЕНТА.
 22.  „Реактивна електрическа енергия“ е енергията, произведена и доставена от генераторите за определен период от време, способна да поддържа напрежението и електромагнитното поле, измервана във варчас и неговите производни.
 23.  „Средства за търговско измерване (СТИ)” са технически средства за измерване, които имат определени метрологични характеристики и са предназначени да се използват за измерване на величините при продажба на електрическа енергия, самостоятелно или свързано с едно или повече технически средства.
 24.  „Стандартизиран товаров профил“ е поредица от коефициенти, която отразява почасовото разпределяне на потреблението на активната електрическа енергия за тип обект на КЛИЕНТ за даден период от време. Стандартизираният товаров профил дава възможност на битови и небитови КЛИЕНТИ, които нямат електромер за почасово отчитане на електрическа енергия, да избират доставчика си на електрическа енергия.
 25.  „Търговец с електрическа енергия” лицензирано за дейността си лице, което отговаря на условията за финансово гарантиране на сключваните от него сделки с електрическа енергия, определени в ПТЕЕ и което има право да купува електрическа енергия и да снабдява крайни потребители по свободно договорени цени.
 26.  „Измервателна система” включва:

1. измервателни трансформатори;

2. средства за измерване – търговски, контролни и за техническо измерване;

3. устройства за комуникации и предаване на данни;

4. допълнителни и спомагателни устройства и вериги, включително табла (шкафове);

5. вторични вериги за измерване, клемореди и предпазители.

27. „Непреодолима сила“ са непредвидени и/или непредотвратими събития или комбинация от събития от извънреден характер, извън контрола на страните, включващи, но неограничаващи се до:

- от човешки фактор – военни действия, тероризъм, саботаж, експлозия, пожар, ембарго, правителствени забрани, революция, бунтове, стачки, безредици;

- природни – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, мълнии, снежни затрупвания, заледявания, земетресения, свличане на земни маси;

доколкото тези събития пречат за изпълнение на задълженията по настоящите общи условия, на основание чл. 306 от Търговския закон.

28. „Услуги свързани с лицензионната дейност” – услуги,  допълнително предоставяни от разпределителното дружество, свързани с лицензионната дейност и различни от пренос и достъп, които се предоставят по цени, определени от КЕВР.

 

Раздел ІІІ

Страни

 

Чл. 4. Страни по тези Общи условия са:

1. „Електроразпределителни мрежи Запад” АД, бул. “Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, район „Младост”, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 130277958, в качеството му на оператор на електроразпределителна мрежа за определената територия съгласно издадената му лицензия, наричано по-нататък за краткост „ЕРМ ЗАПАД”;

2. собственик или титуляр на вещното право на ползване на обект, който е присъединен към електроразпределителната мрежа, съгласно действащото законодателство и е приел общите условия за продажба на крайния снабдител или има договор за продажба на електрическа енергия с друг доставчик, наричано за краткост „КЛИЕНТ“.

 

Чл. 5. (1) Правата и задълженията на КЛИЕНТ може временно да упражнява и друго лице при условие, че собственикът или титулярят на вещното право на ползване на имота е представил изрично писмено съгласие, дадено пред ЕРМ ЗАПАД или пред нотариус с нотариална заверка на подписа, това лице да бъде КЛИЕНТ за определен срок.

(2) КЛИЕНТ на ЕРМ ЗАПАД е и възложителят, в случаите на временно захранване с електрическа енергия, необходима за извършването на строителство, ремонт или реконструкция, както и лицето, на чието име е издадено разрешението за поставяне в случаите на временно електроснабдяване на преместваеми обекти по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

(3) В случаите, когато правото на собственост принадлежи на няколко лица, то правата и задълженията на КЛИЕНТ се упражняват от всички тях заедно или чрез пълномощник.

(4) В случаите на режим на етажна собственост правата и задълженията на КЛИЕНТ по отношение на използване на разпределителната мрежа за общите части на сградата се упражняват от управителен съвет (управител), избран от общото събрание на етажната собственост или избран от сдружението на собствениците в съответствие със Закона за управление на етажната собственост.

(5) Ако лицето, което е отразено като КЛИЕНТ в базата данни на ЕРМ ЗАПАД е починало, правата, задълженията и отговорностите на КЛИЕНТА се поемат от негов наследник, наследници или упълномощено от тях лице по реда на настоящата разпоредба. Разпоредбата не се прилага ако наследника/наследниците са се отказали от наследство и са го удостоверили пред ЕРМ ЗАПАД.

 

Чл. 6. Всички фактури се издават на КЛИЕНТА на ЕРМ ЗАПАД по смисъла на предходния член.

 

Глава втора

Същност

Раздел І

Предмет на Общите условия

 

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между страните във връзка с услугите „достъп до електроразпределителната мрежа” и „пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа” на ЕРМ ЗАПАД на лицензионната територия съгласно чл. 1, ал. 2.

(2) Настоящите Общи условия уреждат реда и условията за предоставяне на КЛИЕНТИТЕ на услуги, свързани с лицензионната дейност.  

 (3) Настоящите Общи условия уреждат реда и:

1. условията за ползване на електроразпределителната мрежа;

2. правата и задълженията на ЕРМ ЗАПАД и Клиента;

3. периодите и начините на заплащане на услугите по ползване на електроразпределителната мрежа;

4. определяне на групи Клиенти по обоснован признак;

5. условията за качество и надеждност на снабдяването с електрическа енергия;

6. информацията, която се предоставя на Клиентите от ЕРМ ЗАПАД;

7. начина на измерване, реда за достъп до СТИ за поддръжка и отчитане;

8. начина на причисляването и прилагане на СТП по отношение на обектите на Клиентите;

9. отговорностите на страните при неизпълнение на задълженията им;

10. условията за преустановяване на услугите пренос на електрическа енергия и достъп до електроразпределителната мрежа;

11. срок на действие;

12. прозрачни и достъпни процедури за разглеждане на претенции на клиенти, както и процедури за връщане на недължимо платена сума и за обезщетяване за претърпени вреди;

13. съдържанието на издаваните от енергийните предприятия фактури или сметки, които отразяват действителната консумация и съдържат конкретни данни за номера на измервателния уред, консумацията на електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ за отчетния период, дължимия данък върху добавената стойност (ДДС) и разбивка на цената по компоненти, ако такива са утвърдени;

14. предварително уведомяване за прекъсване, ограничаване или влошено качество на услугите при извършване на ремонтни работи, оперативни превключвания, въвеждане в експлоатация на нови съоръжения и други подобни действия, които подлежат на планиране, както и за сроковете на прекъсването, ограничаването или влошаването на качеството на услугата;

15. уведомяване на крайните клиенти за изменения на общите условия в срок не по-кратък от един месец преди внасянето им за одобряване в комисията;

16. предварително уведомяване на крайния клиент при искане за достъп до негови помещения;

17. публично оповестяване на адрес и/или телефон за контакт при повреди и за предоставяне на информация;

18. съхраняване за определен срок на данните, необходими за разплащанията;

19. ред за уведомяване на клиента при извършване на преизчисляване на количеството електрическа енергия, съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 от ЗЕ;
20.
видовете лични данни, които задължително се обработват ЕРМ ЗАПАД, включително, но не само: имена; единен граждански номер; адрес. 

 

Раздел ІІ

Цени

 

Чл. 8. (1) КЛИЕНТИТЕ дължат ежемесечно на ЕРМ ЗАПАД стойността на предоставените мрежови услуги утвърдени от КЕВР цени.

 1.  Небитовите КЛИЕНТИ заплащат цена за достъп до електроразпределителната мрежа ежемесечно, включително и при липса на консумирана електрическа енергия за отчетния период.
 2.  КЛИЕНТИТЕ, снабдявани от доставчика от последна инстанция, от  крайния снабдител, или имат сключен договор за комбинирани услуги с търговец на електрическа енергия заплащат дължимите суми по ал. 1 на съответния доставчик в сроковете и при условията за заплащане на използваната електрическа енергия.
 3.  КЛИЕНТИТЕ, извън тези по ал. 3, снабдявани от търговец на електрическа енергия, заплащат дължимите суми по ал. 1 на търговеца или директно на ЕРМ ЗАПАД, съобразно договореност между КЛИЕНТА и търговеца.

 

Чл. 9. (1) За използваните и отдадените количества реактивна електрическа енергия се заплаща и надбавка, която се определя съгласно действащото законодателство.

(2) Дължимите суми за реактивна електрическа енергия се заплащат по реда на чл. 8, ал. 3 или ал. 4.

 

  Чл. 10. (1) Цените на услугите, свързани с лицензионната дейност, се определят от ЕРМ ЗАПАД и се утвърждават от КЕВР, като информация за това се предоставя на КЛИЕНТИТЕ в Центровете за обслужване на КЛИЕНТИ, чрез телефонна линия, интернет страница на дружеството и др.

  (2) Услугите, свързани с лицензионната дейност, се извършват след заплащане на стойността им, като срокът за изпълнение на услугата започва да тече от деня, следващ деня на плащането.

(3) Дружеството предоставя и услуги, несвързани с лицензионната дейност, които се извършват на пазарен принцип. Информация за това се предоставя на КЛИЕНТИТЕ в Центровете за обслужване на КЛИЕНТИ, чрез телефонна линия, интернет страница на дружеството и др.

 

Чл. 11. (1) В случаите на преизчисление на количества електрическа енергия по реда на чл. 32 ЕРМ ЗАПАД фактурира преизчисленото количество електрическа енергия по действащата за периода на преизчисление прогнозна пазарна цена на електрическа енергия за покриване на технологични разходи, определена от КЕВР.

(2) КЛИЕНТИТЕ заплащат директно на ЕРМ ЗАПАД дължимата сума, определена по реда на ал. 1     , независимо дали се снабдяват при условията на договор за комбинирани услуги.

 

Чл. 12. ЕРМ ЗАПАД публикува утвърдените от КЕВР цени на мрежовите услуги на интернет страницата си в срок до 7 (седем) дни след получаване на решението за утвърждаването им. Информация за цените се предоставя и в Центровете за обслужване на клиенти, чрез телефонна линия и на интернет страница на дружеството.

 

 

Раздел ІII

Срок на действие

 

Чл. 13. Използването на електроразпределителната мрежа от КЛИЕНТИТЕ с оглед снабдяването им с електрическа енергия не се ограничава със срок, с изключение на случаите съгласно тези Общи условия за предсрочно прекратяване.

 

Чл. 14. Срокът на действие на настоящите Общи условия е в рамките на валидността на лицензията за разпределение на електрическа енергия на ЕРМ ЗАПАД или до влизане в сила на нови общи условия по предвидения за това ред.

 

Раздел IV

Ред и условия за встъпване в договорни отношения

 

Чл. 15. (1) КЛИЕНТЪТ подава писмено заявление по образец на дружеството за встъпване в договорни отношения по настоящите Общи условия.

(2) При подаване на заявлението по ал. 1 КЛИЕНТЪТ представя на ЕРМ ЗАПАД идентифицираща информация и документи, относно следното:

1. краен КЛИЕНТ на електрическа енергия за битови нужди – трите си имена по документ за самоличност, единен граждански номер (ЕГН), постоянен адрес, телефон за контакт, административен адрес на обекта, снабдяван с електрическа енергия, адрес за кореспонденция, имейл;

2. краен КЛИЕНТ на електрическа енергия за небитови нужди – фирма / наименование на юридическото лице и/или име на физическото лице (ЕТ), единен идентификационен код (ЕИК) съгласно Закона за търговския регистър или номер на решение, том, партида и/или фирмено дело за вписване в окръжния съд по адрес на седалище и адрес на управление, ИН по ДДС, номер по БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, трите имена на лицето представител, телефон за контакт, банкова сметка, административен адрес на обекта, снабдяван с електрическа енергия, имейл;

3. документи, легитимиращи заявителя като КЛИЕНТ по смисъла на настоящите Общи условия, в това число документ за собственост/документ удостоверяващ учредено вещно право на ползване върху имота, документ за въвеждане в експлоатация на обекта, издаден при условията и по реда на ЗУТ - в случаите на нов или преустроен обект, договор за наем заедно с нотариално заверена декларация за съгласие от собственика по чл. 5, ал. 1, пълномощно в посочените в настоящите Общи условия случаи, както и други официални документи, удостоверяващи правото на собственост на заявителя (удостоверения за наследници, постановления на съдебни изпълнители за възлагане на недвижим имот, протокол от заседание на общо събрание за общите части, съдебни решения и др.);

4. документ за въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване, издадени при условията на ЗУТ - в случаите на нов или преустроен обект;

5. декларация от заявителя за съответствие на неговите електрически инсталации с изискванията за безопасност и техническите норми - в случаите на нов или преустроен обект.

(3) В случай че заявлението по ал. 1 се подава от неперсонифицирано дружество (гражданско дружество по ЗЗД), то следва да бъде подписано от всички съдружници или от лице, упълномощено от тях чрез пълномощно в нотариално заверена форма. При подаване на заявлението се предоставят и съответните данни за участващите в дружеството лица и копие от нотариално заверения учредителен договор.

(4) Заявлението по ал. 1 за обекти в сгради в режим на етажна собственост, които съгласно чл. 38 от Закона за собствеността са предназначени за общо ползване (асансьори, стълбищно осветление и др.) се подписва от управителя на сдружението на собствениците или лице, упълномощено от общото събрание на етажната собственост. В тези случаи към заявлението се представят доказателства, че решението е взето в съответствие със Закона за управление на етажната собственост.

(5) В случаите на временно снабдяване с електрическа енергия на преместваеми обекти по смисъла на ЗУТ лицето, подало заявлението, предоставя и разрешение за поставяне на преместваем обект, издадено по реда на ЗУТ от съответния компетентен орган.

(6) КЛИЕНТЪТ представя пред ЕРМ ЗАПАД „за справка” и информация оригиналите или нотариално заверени копия от документите, удостоверяващи правото на собственост или вещното право на ползване върху имота.

(7) Всички документи, с изключение на тези по ал. 6 от настоящия член, се предоставят като копие на ЕРМ ЗАПАД.

(8) Във всички случаи лицето, което подава заявлението, представя документ за самоличност, а в случай че заявлението се подава от пълномощник, последният предоставя на ЕРМ ЗАПАД пълномощно в нотариално заверена форма.

(9) Предоставените лични данни на основание на предходните алинеи се обработват съгласно действащото законодателство.

 

Чл. 16. (1) Електрическите съоръжения за присъединяване на нов или преустроен обект се поставят под напрежение от ЕРМ ЗАПАД в срок до 7 (седем) дни от датата на представяне на доказателства за сключен договор за продажба на електрическа енергия. За новоприсъединявани обекти за началото на договорните отношения се счита моментът на поставяне под напрежение на електрическите съоръжения до границата на собственост.

(2) В случаите, когато е необходим достъп до имота, КЛИЕНТЪТ е длъжен да осигури възможност на лицата, на които е възложено от ЕРМ ЗАПАД да извършат монтирането на електрическите съоръжения.

(3) Когато поставянето под напрежение на електрическите съоръжения за присъединяване на обекта на СрН е свързано с прекъсване, ограничаване или намаляване на категорията по осигуреност на електроснабдяването на други КЛИЕНТИ и/или производители, поставянето под напрежение се извършва в сроковете по ал. 1, съответно увеличени с времето, необходимо за спазване на нормативно определените срокове за уведомяване на засегнатите КЛИЕНТИ и/или производители.

 

Чл. 17. (1) ЕРМ ЗАПАД има право да откаже предоставянето на услугите „достъп до електроразпределителната мрежа” и „пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа”, в следните случаи:

1. лицето не е предоставило съответните документи, посочени в чл. 15;

2. лицето, подаващо заявлението по чл. 15, има неплатени просрочени парични задължения към ЕРМ ЗАПАД;

3. в случаите, предвидени в нормативни актове.

(2) ЕРМ ЗАПАД изпраща писмено съобщение за отказа в срок до 7 (седем) дни от датата на подаване на писменото заявление по чл. 15 от заявителя. Отказът е мотивиран, като се посочват причините за него и срока за отстраняването им. След отпадане на основанието за отказ, заявителят уведомява писмено ЕРМ ЗАПАД и заявлението му се разглежда отново. В случай че заявителят не е съгласен с решението на ЕРМ ЗАПАД, спорът се решава по предвидения в закона ред.

 

 

 

Глава трета

Права и задължения на страните

 

Раздел І

Права и задължения на клиентите

 

Чл. 18. КЛИЕНТЪТ има право:

1. да получава електрическа енергия по мрежата с определено качество в съответствие с показателите за качество на електроснабдяването, определени с решение на КЕВР;

2. да избира свободно начина на плащане съгласно чл. 27, ал. 1, т. 2;

3. да изисква спазването от ЕРМ ЗАПАД на всички срокове по тези Общи условия;

4. да бъде информиран по реда на тези Общи условия за графика и периода на отчитане на средствата за търговско измерване;

5. да поиска от ЕРМ ЗАПАД да извърши проверка и/или да организира извършването на метрологична експертиза на средството за търговско измерване от БИМ по реда на глава V от Закона за измерванията и глава VI от настоящите Общи условия;

6. след съгласуване с ЕРМ ЗАПАД да изгради контролна измервателна система, отделна от търговската без да използва намотките на измервателните токови и веригите на напреженовите трансформатори, към които е свързан търговският електромер. Контролните измервателни системи не могат да бъдат с по-ниски метрологични показатели от тези на средствата за търговско измерване. В този случай никоя от страните няма право без представител на другата страна да преустройва, ремонтира или да заменя елементите на средствата за контролно измерване, както и да нарушава пломба, знак или друго контролно приспособление на тези средства;

7. при спазване на законодателството и на техническите изисквания, да изгради собствено резервно електрическо захранване за обекта;

8. да бъде своевременно уведомяван за прекъсванията на снабдяването на електрическа енергия от ЕРМ ЗАПАД в случаите и по реда на тези Общи условия;

9. да му бъде предоставена информация за предстояща планирана подмяна на средството за търговско измерване по реда на чл. 22, т.3;

10. да поиска изменение на предоставената мощност по реда на Наредбата за присъединяване на производители и КЛИЕНТИ на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи;

11. да избира тарифността на измерване на пренесената електрическа енергия съгласно ПИКЕЕ;

12. да му бъде предоставено копие от констативен протокол за извършена подмяна на средството за търговско измерване;

13. да отчете показанията на средствата за търговско измерване, което не се отчита дистанционно от ЕРМ ЗАПАД и веднъж месечно в периода на отчитане, да ги предостави за информация на ЕРМ ЗАПАД, което може да ги използва за фактуриране;

14. да подаде искане до ЕРМ ЗАПАД по реда на Правилата за търговия с електрическа енергия за смяна на доставчика му на електрическа енергия и/или координатора на балансиращата група, в която участва;

15. да получи обезщетение в случаите, предвидени в настоящите Общи условия;

16. да получава срещу заплащане, при поискване информация на хартиен и/или електронен носител за консумираната от него електрическа енергия по периоди на отчитане за период до 36 (тридесет и шест) месеца преди датата на заявяване.

 

Чл. 19. КЛИЕНТЪТ се задължава:

1. да ползва мрежата в съответствие с тези Общи условия и действащото законодателство;

2. да заплаща дължимите суми за предоставените мрежови услуги в сроковете и по начина, определени в настоящите Общи условия или в договорите за продажба, както и дължимите суми за заявените от него и изпълнени от ЕРМ ЗАПАД услуги, свързани с лицензионната дейност;

3. да заплаща дължимите суми по фактури, издадени в случаите на преизчисление на количества електрическа енергия по реда на чл. 32;

4. да осигурява достъп на упълномощени представители на ЕРМ ЗАПАД в имота за проверка на собствения източник за резервно захранване;

5. да изпълнява предписанията на ЕРМ ЗАПАД за техническото състояние и условията за експлоатация на съоръженията и уредбите, собственост на Клиента, за предотвратяване на случаи, които застрашават сигурността на електроразпределителната мрежа, водят до влошаване на качеството на електрическата енергия или застрашават здравето и сигурността на хора или животни;

6. да не променя схемата на свързване на електрическите съоръжения сам или чрез друг, да не преустройва, ремонтира или да заменя елементите на средствата за търговско измерване, да не снема самоволно или поврежда средство за търговско измерване, знак, пломба или друго контролно приспособление, поставено от служители на ЕРМ ЗАПАД, овластен държавен орган или трети лица, на които ЕРМ ЗАПАД е възложило дадената дейност;

7. да не използва електрическа енергия, без тя да се измерва от средствата за търговско измерване, монтирани от ЕРМ ЗАПАД;

8. да не възстановява самоволно захранването, след извършено прекъсване от ЕРМ ЗАПАД;

9. да уведоми ЕРМ ЗАПАД в 30 (тридесет) дневен срок в писмена форма за всяка промяна, свързана с личните му данни или със собствеността, както и други параметри, свързани с условията за присъединяване, при които ЕРМ ЗАПАД пренася електрическа енергия до обекта;

10. да не допуска присъединяване на трети лица до собствените си уредби и съоръжения без писмено съгласие на ЕРМ ЗАПАД;

11. да инсталира, поддържа и експлоатира технически правилно и безопасно собствените си електрически уредби и съоръжения след границата на собственост, съгласно действащото законодателство.

 

Чл. 20. Собствениците на електрически съоръжения, присъединени на ниво високо и средно напрежение, освен другите задължения по тези Общи условия, са длъжни:

1. да имат действащо споразумение за съвместна техническа експлоатация на тези съоръжения;

2. да инсталират, въведат в действие и поддържат в техническа изправност и за своя сметка техническите средства за защита и противоаварийна автоматика (релейна защита, автоматика за повторно включване, автоматично честотно разтоварване и др.) по предписание на ЕРМ ЗАПАД;

3. да осигурят достъп на представители на ЕРМ ЗАПАД до разпределителните си уредби, за да извършва самостоятелно оперативни превключвания и манипулации за възстановяване на електрозахранването при аварийни състояния;

4. да представя за съгласуване от ЕРМ ЗАПАД ремонтният график на електрическите си съоръжения за следващата календарна година до 1-ви (първи) септември на предходната календарна година;

5. да съгласува с ЕРМ ЗАПАД дейностите в случаите, когато е необходимо извършване на ремонт, реконструкция и/или модернизация на собствените му електрически уредби и съоръжения с оглед на нормалното им функциониране и това налага прекъсване на преноса и достъпа или изменение на условията за ползване на електроразпределителната мрежа. В тези случаи КЛИЕНТЪТ следва да уведоми писмено ЕРМ ЗАПАД в 14 (четиринадесет) дни предварително, като съобщи датата и часа за прекъсване на преноса и достъпа и предполагаемата му продължителност, а ЕРМ ЗАПАД е длъжно в 10 (десет) дневен срок от получаване на уведомлението да даде мотивирано писмено становище за датата, часа и продължителността на поисканото прекъсване;

6. да осигурят възможност на ЕРМ ЗАПАД да монтира, поддържа и експлоатира средства за автоматизация, телемеханика и контрол на качеството на пренасяната електрическа енергия и сигурността на електроразпределителната мрежа;

7. когато оперативният персонал на КЛИЕНТ със собствени съоръжения на средно напрежение извършва оперативно превключване или друга дейност по разпореждане на диспечера на електроразпределителното дружество, отношенията между КЛИЕНТА и ЕРМ ЗАПАД се уреждат със споразумение за съвместна техническа експлоатация.

 

Раздел ІІ

Права и задължения на ЕРМ ЗАПАД

 

Чл. 21. ЕРМ ЗАПАД има право:

1. на достъп и преминаване за експлоатация, извършване на оперативни превключвания и контрол на енергийни съоръжения, за монтиране, проверка, ремонт, замяна на електрически съоръжения и средства за търговско измерване, както и за отчитане и контрол на техните показания, в случай че те се намират след границата на имота на КЛИЕНТА и/или на трето лице. Тези права се отнасят и за лицата, на които ЕРМ ЗАПАД е възложило изброените по-горе дейности. Собственикът на имота има право на обезщетение за нанесени вреди. Това не изключва правото на КЛИЕНТА да потърси обезщетение за нанесените вреди;

2. при установяване на неизпълнение на задължения от страна на КЛИЕНТА да съставя констативни протоколи по реда на тези Общи условия

3. да подменя по своя инициатива съществуващите средства за търговско измерване с такива със същите или по-добри технически характеристики, като състави констативен протокол по реда на тези Общи условия;

4. да прекъсва или ограничава преноса и/или достъпа до електроразпределителната мрежа при спазване на тези Общи условия и действащото законодателство;

5. да ползва безвъзмездно части от сгради и прилежащите им имоти, огради и други за монтиране на средства за търговско измерване и други свои съоръжения, свързани с преноса на електрическа енергия;

6. ЕРМ ЗАПАД има право на достъп до резервния източник за извършване на проверки;

7. да дава задължителни предписания за техническото състояние и условията за експлоатация на съоръженията и уредбите, собственост на КЛИЕНТА, за предотвратяване на случаи, които застрашават сигурността на електроразпределителната мрежа или водят до влошаване на качеството на електрическата енергия;

8. да прекъсва електрозахранването на КЛИЕНТИ – собственици на съоръжения, когато са довели до аварии по съоръженията, собственост на ЕРМ ЗАПАД;

9. да монтира, поддържа и експлоатира средства за автоматизация, телемеханика и контрол на качеството на пренасяната електрическа енергия и сигурността на електроразпределителната мрежа в обекти на собственици на електрически съоръжения, присъединени на високо и средно напрежение;

10. да следи размера на ползваната от КЛИЕНТА предоставена мощност;

11. да извършва периодични, извънредни технически проверки и проверки на място на средствата за търговско измерване, на целостта и функционалността им и на свързващите ги електрически инсталации;

12. да организира извършването на последващи проверки на средствата за търговско измерване по реда на действащото законодателство;

13. да изготвя справки за преизчислените количествата пренесена електрическа енергия по реда на действащото законодателство ;

14. да събира вземанията си за мрежови услуги, вземания по издадени фактури в случаи на преизчисление на количества електрическа енергия, както и за оказаните други услуги, по реда на действащото законодателство.

 

Чл. 22. ЕРМ ЗАПАД се задължава:

1. да пренася електрическа енергия до границата на собственост на електрическите съоръжения при условията на равнопоставеност и при отсъствие на дискриминация, на всеки КЛИЕНТ на територията, обслужвана от ЕРМ ЗАПАД, който има електрически уредби, отговарящи на техническите норми и на изискванията за безопасна работа, и е присъединен към електроразпределителната мрежа съгласно нормативните изисквания;

2. да осигурява на КЛИЕНТИТЕ до границата на собственост на електрическите съоръжения електрическа енергия в съответствие с изискванията за качество, приети от КЕВР и изискванията за безопасност съгласно действащото законодателство;

3. да уведомява най-късно 48 (четиридесет и осем) часа предварително КЛИЕНТИТЕ за времето и продължителността на прекъсване или ограничаване на снабдяването с електрическа енергия при действия, които подлежат на планиране чрез съобщение в централни или местни медии (печатни или електронни) или по други подходящи начини, освен ако действащото законодателство не изисква друг ред за уведомяване;

4. да пази поверителност и да осигури съхраняването на личните данни на КЛИЕНТИТЕ, съгласно изискванията на законодателството;

5. в срок до 2 (два) часа в градски и до 4 (четири) часа в извънградски райони от получаване на съобщение за авария да създаде необходимата организация и да започне възстановяване на снабдяването. В случай че за възстановяването ще са необходими повече от 8 (осем) часа, да извърши уведомление на засегнатите КЛИЕНТИ чрез средствата за масова информация и/или органите на областната или местната администрация;

6. в срок до 5 (пет) дни след писмено уведомление от страна на КЛИЕНТ да осигури проверка на средството за търговско измерване и при необходимост подмяна, ако то е негодно да отчита използваната от КЛИЕНТА електрическа енергия;

7. в срок до 7 (седем) дни след писмено уведомление от страна на КЛИЕНТ за поискана експертиза на средството за търговско измерване от БИМ, да демонтира същото по определения в чл. 34 ред и да монтира друго средство за търговско измерване;

8. при получаване на писмено искане от КЛИЕНТ за проверка на качеството на електрическата енергия, ЕРМ ЗАПАД е длъжно да го разгледа незабавно и да започне проверката в срок до 3 (три) работни дни;

9. да обявява периодите и графиците на отчитане на средствата за търговско измерване по реда на тези Общи условия;

10. да осигури номер на денонощно дежурен телефон за подаване на сигнали за повреди и оплаквания;

11. да дава писмени отговори на подадени от КЛИЕНТ писмени заявления и жалби в срок до 30 (тридесет) дни, отчитани от деня, следващ получаването им;

12. при планирани ремонтни работи ЕРМ ЗАПАД е длъжно да уведоми КЛИЕНТА за необходимостта от осигуряване на достъп в имота 7 (седем) дни предварително;

13. по искане на КЛИЕНТА да осигури приемане по телефон или електронен път на заявления за предлагани от ЕРМ ЗАПАД услуги, свързани с лицензионната дейност, за което предварително се подписва допълнително споразумение;

14. да заплаща на КЛИЕНТИТЕ обезщетенията, предвидени в настоящите Общи условия;

15. да предоставя на КЛИЕНТИТЕ при поискване информация на хартиен и/или електронен носител за консумираната от него електрическа енергия по периоди на отчитане до 36 (тридесет и шест) месеца преди датата на заявяване, срещу заплащане.

 

 

Глава четвърта

Технически условия и условия за качество

 

Раздел І

Електрически мощности

 

Предоставена мощност

Чл. 23. (1) За всички обекти на КЛИЕНТИ, присъединени към електроразпределителната мрежа преди влизането в сила на Наредба за присъединяване към преносната и/или разпределителните електрически мрежи на производители и потребители (ПМС № 76 от 9.05.2000 г., ДВ, бр. 40 от 2000 г.), за предоставена мощност на обекта се приема размерът на работната мощност, указан в документ за разрешение на мощност от съответния клон на „Национална електрическа компания” ЕАД или в договора за продажба на електрическа енергия.

(2) За всички обекти на КЛИЕНТИ, присъединени към електроразпределителната мрежа след влизането в сила на НАРЕДБА № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и КЛИЕНТИ на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи, за предоставена мощност на обекта се приема размерът на предоставената мощност в договора за присъединяване.

(3) За обекти на КЛИЕНТИ, за които няма документи, удостоверяващи искани и предоставени или договорени технически характеристики и параметри за вече присъединени обекти към разпределителната мрежа, размерът на предоставената мощност се определя от ЕРМ ЗАПАД съгласно експертна оценка с основен критерий пропускателна способност на елементите на присъединителните съоръжения, както следва:

 1.  за КЛИЕНТИ присъединени на ниско напрежение с директно измерване на електрическата енергия (без измервателни трансформатори) – съгласно мощността, лимитирана от номиналния ток на главния предпазител във веригата на търговския електромер и монтиран в електромерното табло;
 2.  за КЛИЕНТИ, присъединени на ниско напрежение с индиректно измерване на електрическата енергия (с токови измервателни трансформатори) – съгласно най-малкия номинален ток на някой от елементите в първичните вериги на средствата за търговско измерване;
 3.  за КЛИЕНТИ, присъединени на средно напрежение (индиректно измерване на електрическата енергия с токови и напреженови измервателни трансформатори) – съгласно най-малкия номинален ток на някой от елементите в първичните вериги на средствата за търговско измерване.

(4) ЕРМ ЗАПАД писмено уведомява КЛИЕНТА за определената по реда на ал. 3 предоставена мощност.

(5) В случаите по ал. 3, КЛИЕНТИТЕ имат право:

 1.  да декларират реално необходимата им предоставена мощност в рамките на определената за обектите им мощност съгласно ал. 3;
 2.  да подадат искане за увеличаване или намаляване на определената за обектите им мощност от ЕРМ ЗАПАД по ал. 3.

(6) КЛИЕНТЪТ се задължава да не надвишава договорената (предоставената) за обекта мощност, както и да експлоатира електрическите уредби и инсталации съобразно действащите нормативни актове.

(7) В случай че КЛИЕНТЪТ поиска намаляване на предоставената мощност за негов обект, ЕРМ ЗАПАД има право да монтира токоограничаващи елементи в силовата верига на захранване. ЕРМ ЗАПАД има право да разполага с освободената мощност.

 

Контрол на предоставената мощност

Чл. 24. (1) ЕРМ ЗАПАД има право да ограничи мощността на КЛИЕНТА в рамките на предоставената му мощност.

(2) Когато максималната използвана от КЛИЕНТА в обекта мощност в рамките на 6 (шест) календарни месеца надвиши предоставена мощност и КЛИЕНТЪТ не е заявил увеличение в други по-големи размери, ЕРМ ЗАПАД има право да ограничи мощността на КЛИЕНТА в рамките на предоставената му мощност или да преустанови електрозахранването съгласно действащото законодателство.

 

 

Раздел ІІ

Условия за качество

 

Чл. 25. Категорията по осигуреност, при която ЕРМ ЗАПАД пренася електрическата енергия през електроразпределителната мрежа до КЛИЕНТИТЕ, е трета, освен ако при присъединяването на обекта не е договорена друга, по-висока категория по осигуреност. При условията на трета категория по осигуреност на електроснабдяването съгласно Наредба № 3 от 09.06.2004 год. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии означава, че електроснабдяването се извършва от един източник на захранване и ЕРМ ЗАПАД има право да прекъсва преноса на електрическа енергия при необходимост за ремонт или подмяна на повреден елемент от системата на електроснабдяване, за не повече от 24 (двадесет и четири) часа.

 

Чл. 26. (1) При получаване на писмено искане от КЛИЕНТ за проверка на качеството на електрическата енергия, ЕРМ ЗАПАД е длъжно да започне проверката в срок до 3 (три) работни дни.

(2) Проверката трябва да бъде с продължителност, позволяваща достоверно установяване на стойностите на съответните показатели, но не по-малко от 7 (седем) дни. ЕРМ ЗАПАД представя на КЛИЕНТА резултатите от проверката в срок до 5 (пет) работни дни от приключването й.

(3) При установяване на отклонения от нормативно установените  показатели за качество на електрическата енергия ЕРМ ЗАПАД е длъжно да изпълни мерки за подобряване на характеристиките на доставяната електрическа енергия в срока и при условията на правилата по чл. 83, ал.1, т. 5 от Закона за енергетиката.

(4) В случай че резултатите от проверката докажат, че няма отклонения, разходите за проверката са за сметка на КЛИЕНТА, а във всички останали случаи за сметка на ЕРМ ЗАПАД.

 

 

Глава пета

Информация, предоставяна от ЕРМ ЗАПАД

 

Чл. 27. (1) ЕРМ ЗАПАД предоставя на КЛИЕНТИТЕ си в центровете за обслужване на клиенти, на страницата си в интернет или по друг подходящ начин следната информация за:

1. действащи цени на предоставяните услуги;

2. начини и срокове за плащане;

3. график на отчитане на използваната електрическа енергия;

4. планирани и непланирани прекъсвания на преноса на електрическа енергия;

5. процедурата за смяна на доставчик и информация, че потребители на енергийни услуги

не дължат допълнителни плащания при смяна на доставчика си;

6. информация относно средствата за уреждане на спорове;

7. местонахождение на центровете за обслужване на клиенти, телефонен номер за връзка, електронен адрес за кореспонденция на Дружеството и местонахожденията на местата за плащане;

8. друга допълнителна информация в съответствие с нормативните изисквания;

9. разяснения относно цените на мрежовите услуги при тяхната промяна;

10. правата на КЛИЕНТИТЕ.

(2) КЛИЕНТИТЕ могат да получат информацията по точките в ал. 1 и на телефонния номер, както и на електронния адрес за връзка на ЕРМ ЗАПАД.

(3) ЕРМ ЗАПАД публикува настоящите Общи условия на страницата си в интернет и ги помества в центровете за обслужване на клиенти, издава брошури и ги разпространява по други подходящи начини, включително чрез персонала на клиентските центрове.

 

 

Глава шеста

Измерване, отчитане, коригиране и заплащане

 

Раздел І

Измерване

 

Чл. 28. (1) Пренесената електрическа енергия се измерва със средства за търговско измерване, вписани в държавния регистър на одобрените в страната типове средства за измерване или с оценено съответствие съгласно действащото законодателство.

(2)          Собствеността на средствата за търговско измерване на електрическата енергия, управляващите и комуникационни устройства към тях, както и таблата, в които те са разположени, се определя съгласно действащото законодателство.

                                  

Чл. 29. (1) За всички КЛИЕНТИ, заявили желание за излизане на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени и/или смяна на доставчика си, които са без инсталирани СТИ (електромери) за почасово отчитане на електрическа енергия се прилагат стандартизирани товарови профили (СТП).

(2) Причисляването на конкретен СТП към обект се заявява от КЛИЕНТА и се осъществява от оператора на разпределителната мрежа по съответстващ на обекта на КЛИЕНТА тип на профила и влиза в сила към датата на регистрация при промяната на доставчик/координатор на балансираща група.

(3) СТП, които се прилагат от ЕРМ ЗАПАД, се представят в КЕВР и се публикуват на интернет страницата на ЕРМ ЗАПАД не по-късно от един месец преди въвеждането им.

Чл. 30. ЕРМ ЗАПАД предоставя на пазарния оператор и на Координатора на балансиращата група, в която е включен обектът на КЛИЕНТА, измерени стойности за обекта при условията и в сроковете съгласно ПТЕЕ, като за обекти, за които се прилага СТП, данните са съобразно стандартизирания товаров профил, избран от КЛИЕНТА, при условията и в сроковете съгласно ПТЕЕ.

 

Чл. 31. (1) Отчетният период за обекти с почасово измерване е от 00.00 часа на първо число до 24.00 часа на последния ден от месеца.

(2) За обекти със СТП ЕРМ ЗАПАД отчита средствата за търговско измерване на КЛИЕНТА по график при спазване на изискванията на ПИКЕЕ, като периодът на отчитане не съвпада с календарния месец.

 

Чл. 32. (1) Редът и начините за преизчисляване на количеството електрическа енергия при установяване на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия или за която има измерени показания в невизуализиран регистър на средството за търговско измерване се уреждат в ПИКЕЕ, приети с решение на КЕВР или друг нормативен акт.

(2) Редът, начините и сроковете за уведомяване на КЛИЕНТИТЕ в случаите по ал. 1 са съгласно чл. 40, чл. 65 и чл. 71 от настоящите Общи условия.

 

Чл. 33. (1) КЛИЕНТЪТ може да поиска от ЕРМ ЗАПАД да извърши метрологична експертиза на средството за търговско измерване. Експертизата се извършва от Българския институт по метрология по реда на глава пета от Закона за измерванията.

(2) В срок до 7 (седем) дни след писмено уведомление от страна на КЛИЕНТА, ЕРМ ЗАПАД демонтира и съхранява средството за търговско измерване и осигурява изпращането му в Българския институт по метрология в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от проверката, запечатано с пломбите и стикерите, записани в констативния протокол, съставен при демонтажа.

(3) Разходите за метрологична експертиза на средството за търговско измерване са за сметка на:

1. ЕРМ ЗАПАД, в случай че експертизата докаже неизправност на средството за търговско измерване;

2. КЛИЕНТА, в случай че експертизата докаже изправност на средството за търговско измерване.

 

Чл. 34. (1) ЕРМ ЗАПАД изпраща демонтираното средство за търговско измерване за метрологична експертиза, когато при проверката се установи несъответствие на метрологичните и/или техническите характеристики на средството за търговско измерване с нормираните, нарушения в целостта и/или функционалността на средството за търговско измерване, съмнения за добавяне на чужд за системата елемент.

(2) Средството за търговско измерване се демонтира и се поставя в безшевен чувал, който се затваря с пломба със знака на Дружеството и уникален номер. Номерът на пломбата и уникалният номер се записват в констативния протокол.

(3) В случаите на ал. 1 ЕРМ ЗАПАД монтира изправно средство за търговско измерване.

(4) В случай че метрологичната експертиза установи че средството за търговско измерване е манипулирано и/или не измерва или измерва с грешка извън допустимата, и/или има изменение на електрическата схема, което не съответства на одобрения тип ЕРМ ЗАПАД извършва преизчисление на количествата електрическа енергия съгласно чл.32.

 

Чл. 35. (1) В случаите, когато при проверката се установи добавяне на чужд за системата елемент или друга намеса, представляваща промяна на схемата на свързване, което не влияе на изправността на средството за търговско измерване, ЕРМ ЗАПАД възстановява правилната схема на свързване, без да монтира средство за търговско измерване и извършва преизчисление на количествата електрическа енергия съгласно чл.32.

(2) В случаи когато при техническа проверка се установи присъединение към електроразпределителната мрежа без или преди средство за търговско измерване, неправомерно присъединяване, несъответствие между данните за параметрите на измервателната група и въведените в информационната база данни, както и в случаите, когато са налице измерени количества  електрическа енергия в невизуализираните регистри на средството за търговско измерване ЕРМ ЗАПАД извършва преизчисление на количествата електрическа енергия съгласно чл.32.

 

Чл. 36. (1) В случай че средството за търговско измерване е поставено в имота на КЛИЕНТА, включително в общите части на етажната собственост, КЛИЕНТЪТ/етажната собственост има задължение да осигурява достъп на упълномощени представители на ЕРМ ЗАПАД до него за контрол, отчитане и обслужване.

(2)          В случай че достъпът за отчитане на средствата за търговско измерване не бъде осигурен, пренесеното количество електрическа енергия се изчислява на база на средноаритметичната величина на използвани количества енергия по съответните тарифни зони през предходния отчетен период и същия съответен отчетен период от предходната година.

(3) Потребителят се уведомява за извършеното по ал. 2 изчисление с документа за дължимите суми за електрическа енергия. При последващо осигуряване на достъп се извършва корекция според реалните показания на средствата за търговско измерване.

 

Чл. 37. (1) При промяна на цената на електрическата енергия и/или на мрежовите услуги, КЛИЕНТИТЕ не се отчитат допълнително. Пренесената към тях енергия се разпределя по ценови периоди за отчетения период по старите и новите цени, съответно пропорционално на дните преди и след датата на промяна на цената. КЛИЕНТЪТ може да декларира пред ЕРМ ЗАПАД показанията на средството за търговско измерване в срок до 3 (три) дни от датата на влизане в сила на новата цена.

(2) За всички Клиенти, чиито обекти са оборудвани със СТИ, включени в система за дистанционно отчитане на потреблението, за фактуриране се вземат показанията на тарифните броячи на електронните електромери в 00:00 часа на деня на промяната на цените.

 

 

Раздел ІІ

Фактуриране и заплащане

 

Чл. 38. (1) На КЛИЕНТИТЕ, които не са КЛИЕНТИ на крайния снабдител, имат почасово измерване и нямат сключен договор за комбинирани услуги с търговец на електрическа енергия, ЕРМ ЗАПАД издава ежемесечно фактура за мрежови услуги на база количествата пренесена електрическа енергия през електроразпределителната мрежа, сумите по която следва да бъдат заплатени в срок до 18-то число на месеца следващ отчетния. Ако последния ден на срока е неприсъствен ден, плащането следва да се извърши до края на първия следващ присъствен ден.

(2) С фактурата по ал. 1, на КЛИЕНТИТЕ, отговарящи на критериите, определени в действащото законодателство, ЕРМ ЗАПАД фактурира и надбавка върху стойността на количеството активна електрическа енергия в зависимост от използваната и/или отдаваната реактивна енергия, определена по съответния ред.

 

Чл. 39. (1) Фактурата за мрежови услуги, издавана от ЕРМ ЗАПАД, задължително съдържа измерените количества пренесена електрическа енергия за отчетния период и предоставена мощност за обекта, продължителност на периода, срок за плащане, идентификационни номера на средствата за търговско измерване, цени на мрежови услуги, надбавка за отдадена/използвана реактивна енергия и данък върху добавената стойност (ДДС).

(2) Във фактурата задължително се посочва и срокът, след изтичането на който, при неплащане, ЕРМ ЗАПАД може да прекъсне преноса на електрическа енергия на КЛИЕНТА.

 

Чл. 40. (1) В случаите по чл. 32 ЕРМ ЗАПАД издава фактура за преизчислените количества електрическа енергия за минал период по реда и условията на ПИКЕЕ, за дължимата сума за мрежови услуги (с изключение на цена за достъп до електроразпределителната мрежа, формирана на база предоставена мощност) и за „задължения към обществото“.

(2) Фактурата по ал. 1 съдържа клиентски номер и стойността на количествата преизчислена електрическа енергия и се издава на КЛИЕНТА независимо дали се снабдява при условията на договор за комбинирани услуги.

(3) В случаите на ал. 1, в срок от 7 (седем) дни от издаване на фактурата, ЕРМ ЗАПАД изпраща на КЛИЕНТА по поща или на посочен от КЛИЕНТА електронен адрес фактурата, изготвена от ЕРМ ЗАПАД, справка за преизчислените количества електрическа енергия, както и информация за дължимите суми и сроковете за плащане.

(4) Във фактурата задължително се посочва и срокът, след изтичането на който, при неплащане, ЕРМ ЗАПАД може да прекъсне преноса на електрическа енергия на КЛИЕНТА.

 

Чл. 41. (1) ЕРМ ЗАПАД изпраща на посочен от КЛИЕНТА адрес оригинал на фактурата за мрежови услуги по чл. 39. 

(2) Неполучаване на фактура в оригинал не освобождава КЛИЕНТА от задължението му да заплати сумите по нея в договорения срок, с изключение на случаите, когато неполучаването на фактура е по вина на ЕРМ ЗАПАД.

(3) В случаите, когато КЛИЕНТ изрично заяви желанието си да получава фактура за мрежови услуги по електронна поща, ЕРМ ЗАПАД изпраща оригинал на фактурата за мрежови услуги по чл. 39 на адрес на електронна поща, посочен от КЛИЕНТА.

 

Чл. 42. При заплащане по банков път, задължението за плащане се счита за изпълнено в срок, ако цялата дължима сума постъпи по банковата сметка на ЕРМ ЗАПАД не по-късно от деня на падежа.

 

Чл. 43. (1) В случаите на подадено от КЛИЕНТА писмено възражение срещу стойността на фактурата, ЕРМ ЗАПАД проверява издадената фактура и при основателност издава съответно дебитно/кредитно известие, което изпраща на КЛИЕНТА.

(2) При приключила проверка по подадено от КЛИЕНТА писмено възражение срещу стойността на фактурата, при която е установено, че възражението е неоснователно и на КЛИЕНТА е изпратен отговор от ЕРМ ЗАПАД на посочения от него адрес, КЛИЕНТЪТ следва да заплати дължимата сума по фактурата ведно с лихва за забава в съответствие с чл. 45, ал. 1.

(3) За периода на проверката КЛИЕНТЪТ не дължи лихва за забава, ако възражението е основателно.

 

Чл. 44. (1) При установено надплащане на сума, включително дублирано плащане, ЕРМ ЗАПАД уведомява КЛИЕНТА за това, както и за реда и начина за възстановяване на надвзетата сума. КЛИЕНТЪТ има право в срок до датата на издаване на следващата фактура да заяви писмено до ЕРМ ЗАПАД искане за възстановяването й.

(2) В случай че КЛИЕНТЪТ е заявил възстановяването по предходната алинея да се извърши по банков път, ЕРМ ЗАПАД възстановява сумата в срок от 7 (седем) дни, считано от датата на получаване на искането, по банкова сметка, посочена от КЛИЕНТА.

(3) В случаите, когато КЛИЕНТЪТ има просрочени дължими, изискуеми и неоспорени задължения към продавача, при установено надплащане продавачът има право да използва надплатената сума за погасяване на просрочените задължения.

(4) След изтичане на срока по ал. 1 от настоящия член, ЕРМ ЗАПАД прихваща сумата от следващата издадена фактура.

(5) Когато вземането по следващата издадена фактура на ЕРМ ЗАПАД е по-голямо от стойността на надвнесената сума, КЛИЕНТЪТ заплаща разликата в срока за плащане по тази фактура.

 

Чл. 45. (1) В случай на забавено плащане, КЛИЕНТЪТ дължи обезщетение в размер на законната лихва върху дължимите суми за всеки ден забава, считано от първия ден на забавата до пълното погасяване на задължението.

(2) В случай че ЕРМ ЗАПАД не възстанови на КЛИЕНТА сумата по кредитното известие в срока по чл. 44, ал. 2, ЕРМ ЗАПАД дължи обезщетение в размер на законната лихва върху дължимите суми за всеки ден забава, считано от първия ден на забавата до пълното погасяване на задължението.

 

Чл. 46. Условията и сроковете за фактуриране и плащане за КЛИЕНТИ, които са КЛИЕНТИ на крайния снабдител или доставчик от последна инстанция, или имат сключен договор за комбинирани услуги с търговец на електрическа енергия, се уреждат съответно в общите условия за продажба на електрическа енергия на крайния снабдител или в договора за комбинирани услуги с доставчика.

 

Раздел ІІI

Смяна на доставчика

 

Чл. 47. (1) Всеки КЛИЕНТ има право да избира доставчик на електрическа енергия.

(2) ЕРМ ЗАПАД извършва смяната на доставчика съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия след получаване на писменото искане на КЛИЕНТА.

(3) Смяната на доставчика не е съпроводена с допълнителни финансови задължения за КЛИЕНТА към ЕРМ ЗАПАД.

 

 

Глава седма

Уязвими клиенти

 

Чл. 48. (1) Лицето, получило статут на уязвим КЛИЕНТ в съответствие със Закона за социалното подпомагане и подзаконовите нормативни актове по прилагането му подава заявление в мястото за обслужване на КЛИЕНТИ, като представя към него и необходимите документи, доказващи ползването на целеви помощи за електрическа енергия.

(2) ЕРМ ЗАПАД предоставя безплатно информация, свързана с потреблението на уязвим КЛИЕНТ през предходен отоплителен период. За целта е необходимо КЛИЕНТЪТ да подаде заявление в мястото за обслужване на КЛИЕНТИ.

(3) Преустановяване на снабдяването за уязвим КЛИЕНТ се извършва по искане на съответния доставчик на електрическа енергия.

 

 

Глава осма

Условия и ред за прекъсване и възстановяване на захранването

 

Раздел І

Преустановяване на преноса на електрическа енергия

 

Чл. 49. ЕРМ ЗАПАД може временно да преустанови преноса на електрическа енергия без предварително уведомление до КЛИЕНТИТЕ в следните случаи:

1. при повреди в електрическите мрежи и съоръжения по независещи от електроенергийното предприятие причини;

2. за предотвратяване на непосредствена опасност за здравето и сигурността на хора или съоръжения;

3. при ползване на електрическа енергия, без да се измерва или ако неправилно се измерва със средства за търговско измерване;

4. при установяване на несъгласувана промяна на схемата за свързване на КЛИЕНТА.

 

Чл. 50. (1) ЕРМ ЗАПАД е длъжно предварително да уведоми КЛИЕНТИТЕ за времето и продължителността на прекъсването или ограничаването на достъпа и/или преноса при извършване на ремонтни работи и реконструкция на съоръжения, оперативни превключвания, въвеждане в експлоатация на нови съоръжения и други подобни действия, които подлежат на планиране.

(2) В случаите по ал. 1 ЕРМ ЗАПАД уведомява КЛИЕНТИТЕ най-късно 48 (четиридесет и осем) часа предварително чрез съобщение на интернет страницата на дружеството, в централни или местни медии (печатни или електронни), а там където такива не се издават, чрез съобщения до органите на местната власт и местното самоуправление, или по друг подходящ начин.

 

Чл. 51. (1) По искане на крайния снабдител, доставчика от последна инстанция или търговеца на електрическа енергия на КЛИЕНТА, ЕРМ ЗАПАД прекъсва или ограничава преноса на електрическа енергия без изрично предупреждение.

(2)          ЕРМ ЗАПАД не носи отговорност за вредите, причинени от преустановяване на преноса на електрическа енергия по реда на предходната алинея.

(3) ЕРМ ЗАПАД има право да преустанови преноса на електрическа енергия, в случай че КЛИЕНТЪТ не заплати стойността на фактурата за мрежови услуги в срока, посочен във фактурата.

(4) Преустановяването на преноса на електрическа енергия към обект на даден КЛИЕНТ не го освобождава от задължението да заплаща „цена за достъп до електроразпределителната мрежа“, в случай че тя не е обвързана с количеството консумирана електрическа енергия.

 

Чл. 52. (1) ЕРМ ЗАПАД няма право да прекъсва преноса на основанията, предвидени в чл. 50, ал. 1 в почивен и официален празничен неприсъствен ден, както и в деня, който го предхожда.

(2)          При подадено писмено възражение срещу основанието за прекъсване, ЕРМ ЗАПАД се задължава да извърши проверка по възражението. За периода на проверката ЕРМ ЗАПАД няма право да прекъсва преноса на електрическа енергия на КЛИЕНТА.

 

Чл. 53. (1) ЕРМ ЗАПАД може да прекъсне преноса на електрическа енергия за определен срок по писмено искане от КЛИЕНТА.

(2) Искането следва да съдържа датата, часа и продължителността на желаното от КЛИЕНТА прекъсване и се подава не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди датата на прекъсването.

 

Раздел ІІ

Условия и ред за възстановяване на преноса на електрическа енергия

 

Чл. 54. (1) ЕРМ ЗАПАД възстановява преноса след отстраняване на причините за преустановяването. В случай че преустановяването е по вина на КЛИЕНТА, той компенсира разходите за преустановяване и възстановяване на снабдяването чрез заплащане на съответната цена за услуга, свързана с лицензионната дейност по ценоразпис.  

(2) Преустановеният пренос на електрическа енергия се възстановява от ЕРМ ЗАПАД в срок до 12.00 (дванадесет) ч. на следващия календарен ден след изпълнението на всички условия за възстановяване. Срещу допълнително заплащане възстановяването на преноса се осигурява в срок до 6 (шест) астрономически часа след изпълнението на всички условия за възстановяването.

(3) Когато възстановяването на преноса за КЛИЕНТИ, присъединени на СрН, е свързано с прекъсване, ограничаване или намаляване на категорията по осигуреност на електроснабдяването на други КЛИЕНТИ и/или производители, възстановяването се извършва в сроковете по ал. 2, съответно увеличени с времето, необходимо за спазване на нормативно определените срокове за уведомяване на засегнатите КЛИЕНТИ и/или производители.

 

Чл. 55. При неправомерно възстановяване на преноса на обекта, без да са отпаднали причините довели до прекъсването, ЕРМ ЗАПАД прекъсва отново електрозахранването на обекта. КЛИЕНТЪТ дължи заплащане на цената по чл. 54, ал. 1 в троен размер.

 

 

Глава девета

Отговорност при неизпълнение на задълженията

 

 

Раздел І

Отговорност на ЕРМ ЗАПАД. Основания за изключване на отговорността

 

Чл. 56. (1) ЕРМ ЗАПАД носи имуществена отговорност за щети, нанесени на КЛИЕНТИТЕ, в следните случаи:

1. при отказ да предостави услугите „достъп до електроразпределителната мрежа” и „пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа“ в нарушение на действащото законодателство и/или на тези Общи условия;

2. при неправомерно прекъсване на преноса на електрическа енергия;

3. при нарушаване на непрекъснатостта на захранването на КЛИЕНТИТЕ, определена от договорената категория по осигуреност на електроснабдяването;

4. при пренос на електрическа енергия в мястото на присъединяване с показатели за качество, несъответстващи на действащата нормативна уредба;

5. при неосигурена безопасна експлоатация на електрически съоръжения собственост на ЕРМ ЗАПАД.

(2) В случаите на нанесени щети по ал. 1, ЕРМ ЗАПАД заплаща на КЛИЕНТА стойността на нанесените вреди, съгласно настоящите Общи условия.

 

Чл. 57. При доказано неспазване на срок по вина на ЕРМ ЗАПАД, определен с тези Общи условия, ЕРМ ЗАПАД заплаща на КЛИЕНТА неустойка в размер на 10 лева за всеки 24 (двадесет и четири) часа закъснение.

 

Чл. 58. В случай че КЛИЕНТИТЕ останат без електрозахранване повече от 24 (двадесет и четири) часа по вина на ЕРМ ЗАПАД, ЕРМ ЗАПАД заплаща на КЛИЕНТА неустойка в размер на 30 (тридесет) лева. В случай че преустановяването на електрозахранването е с продължителност над 36 часа, ЕРМ ЗАПАД дължи на КЛИЕНТА допълнително неустойка в размер на 20 лв. (двадесет лева) за всеки започнал период от 12 (дванадесет) часа, през който КЛИЕНТЪТ е без електрозахранване.

 

Чл. 59. (1) В случаите, когато не е превишена предоставената мощност за обект, ЕРМ ЗАПАД дължи неустойка на КЛИЕНТИТЕ при доказано отклонение на параметрите на доставяната електрическа енергия от допустимите показатели за качество на електрическата енергия в размер на 5 лв. на ден от датата на получаване на искането на Клиента за проверка на качеството на доставяната електрическа енергия до отстраняване на причините за регистрираните отклонения. Отклоненията на параметрите на електрическата енергия от допустимите показатели за качество следва да са измерени и регистрирани от изправни регистриращи устройства, монтирани на място съгласно действащото законодателство.

(2) ЕРМ ЗАПАД не дължи неустойка на КЛИЕНТИТЕ при отклонение от допустимите показатели за качество на електрическата енергия, регистрирано от изправни регистриращи устройства, монтирани на място съгласно действащото законодателство, без да е превишена предоставената мощност в случаите, когато отклонението се дължи на неизправност на съответните уредби, инсталации и/или уреди, собственост на КЛИЕНТА, когато същите се използват за целите на преноса на електрическа енергия до КЛИЕНТА.

 

Чл. 60. (1) ЕРМ ЗАПАД не носи отговорност в случаите по чл. 49 от настоящите Общи условия.

(2) ЕРМ ЗАПАД не носи отговорност в случаите на чл. 50 от настоящите Общи условия за времето и/или продължителността на прекъсването или ограничаването за период до 24 (двадесет и четири) часа.

 

Чл. 61. ЕРМ ЗАПАД не носи отговорност за поддръжка, обслужване и контрол на електрическите съоръжения след границата на собственост на съоръженията.

 

Чл. 62. ЕРМ ЗАПАД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си във връзка с качеството на снабдяването, когато от страна на КЛИЕНТИТЕ не са изпълнени изисквания, свързани с осигуряването на нормална работа на консумиращите електрическа енергия устройства, в следните случаи:

1. когато електрическите уредби и инсталации на КЛИЕНТА не отговарят на нормативните изисквания и/или на българските стандарти;

2. когато е бил възпрепятстван или не е осигурен достъпът на ЕРМ ЗАПАД до електрическите съоръжения на КЛИЕНТА при условията на нормативните изисквания;

3. когато за нормалната работа се изисква по-висока от договорената между страните категория по осигуреност на електроснабдяването;

4. когато за нормалната работа се изисква собствен източник за резервно електрическо захранване и той не е осигурен от КЛИЕНТА;

5. когато електрическите съоръжения и консумиращите устройства на КЛИЕНТА изискват защита от пренапрежения и тя не е осигурена;

6. когато консумиращите устройства на КЛИЕНТА изискват специален режим на заземяване, отделен от заземяването, осигурявано от електрическата мрежа и той не е осигурен;

7. когато е бил възпрепятстван достъпът на представители на ЕРМ ЗАПАД или на упълномощените от него лица до неговите собствени съоръжения за присъединяване, разположени в имота на КЛИЕНТА.

 

Раздел ІІ

Отговорност на клиентите

 

Чл. 63. (1) КЛИЕНТЪТ носи имуществена отговорност за щети, нанесени на ЕРМ ЗАПАД, в следните случаи:

1. когато самоволно променя схемата на свързване на електрическите съоръжения, снема или поврежда средство за търговско измерване или друго контролно приспособление, поставено от представител на ЕРМ ЗАПАД или оправомощени органи;

2. когато се присъединява самоволно към електроразпределителната мрежа, собственост на ЕРМ ЗАПАД;

3. когато ползва електрическа енергия, без тя да се отчита от средство за търговско измерване, манипулира средствата за търговско измерване или препятства правилната им работа;

4. когато използва неизправни или необезопасени електрически уредби, мрежи и инсталации;

5. когато внася смущения в електроразпределителната мрежа чрез собствените си електрически инсталации и съоръжения;

6. когато самоволно възстанови захранването след извършено прекъсване от ЕРМ ЗАПАД.

(2) За установяване на действията по ал. 1 се съставя констативен протокол.

 

 

Раздел ІІІ

Ред за реализиране на имуществената отговорност и отговорност при неспазване на договорните задължения

 

Чл. 64. (1) Пострадалата страна е длъжна в срок до 5 (пет) дни от узнаването писмено да уведоми другата страна в случаите, когато е претърпяла вреди от действие или бездействие на другата страна.

(2) Другата страна в срок до 24 часа от уведомяването изпраща свой представител за съставяне на констативен протокол за нанесените вреди.

(3) ЕРМ ЗАПАД и КЛИЕНТЪТ разглеждат обстоятелствата по констативния протокол и доброволно уреждат взаимоотношенията си. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване по съдебен ред.

 

Чл. 65. (1) В случаите, в които по силата на тези Общи условия се съставя констативен протокол, той се подписва от представител на ЕРМ ЗАПАД и от КЛИЕНТА или негов представител.

(2) Ако КЛИЕНТЪТ не присъства или откаже да подпише протокола, протоколът се подписва от представител на дружеството и един свидетел, който не е служител на ЕРМ ЗАПАД.

(3) В случай че КЛИЕНТЪТ не присъства при съставянето на протокола, ЕРМ ЗАПАД му го изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка или по друг начин в съответствие с предоставените от КЛИЕНТА данни за контакт.

(4) В случаите по чл. 32, ал. 1 ЕРМ ЗАПАД изпраща на  КЛИЕНТА с препоръчано писмо с обратна разписка или по друг начин в съответствие с предоставените от КЛИЕНТА данни за контакт,  констативния протокол, съставен по реда на ПИКЕЕ в 7 (седем) дневен срок от датата на съставянето му. 

 

Чл. 66. (1) Споровете между ЕРМ ЗАПАД и КЛИЕНТИТЕ се решават по пътя на преговорите.

(2)          Всеки КЛИЕНТ има право да подаде жалба срещу действия на ЕРМ ЗАПАД, което трябва да я разгледа и изпрати отговор в срок до 30 (тридесет) дни от датата на получаването на жалбата.

(3) При неуреждане на спора по реда посочен по-горе, случаят може да бъде отнесен за решаване от компетентния съд.

 

 

 

 

 

Раздел IV

Ред и условия за прекратяване на договорни отношения

 

Чл. 67. ЕРМ ЗАПАД прекратява едностранно договора при решение/разпореждане на компетентен орган.

 

Чл. 68. При прекратяване на договора се съставя протокол, отчитащ изпълнението му до момента и уреждащ финансовите взаимоотношения между Страните.

 

 

Глава десета

Условия за прекратяване на присъединяването – преустановяване на достъпа до разпределителната мрежа

 

Чл. 69. (1) ЕРМ ЗАПАД прекратява присъединяването на обекта на съответния КЛИЕНТ в предвидените от закона случаи или по искане на КЛИЕНТА, заявено писмено най-малко 15 (петнадесет) дни преди датата за прекратяване на присъединяването и след заплащане на услугата. В случай че правата на КЛИЕНТ се упражняват временно от друго лице, различно от собственика, то със заявлението се представя и изрично писмено съгласие на собственика за прекратяване на присъединяването.

(2) В случай на подадено писмено заявление от КЛИЕНТ за прекратяване на присъединяването, на взаимно договорени дата и час, в присъствието на КЛИЕНТА и/или упълномощено от него лице, представител на ЕРМ ЗАПАД отчита пренесената до този момент електрическа енергия и преустановява достъпа до мрежата. КЛИЕНТЪТ заплаща дължимите суми за пренесената електрическа енергия в срока, посочен в приключвателната фактура.

(3) В случаите на ал. 1 КЛИЕНТЪТ е длъжен да осигури време на ЕРМ ЗАПАД, за да демонтира и изнесе цялото свое имущество от имота на КЛИЕНТА в срок до 30 (тридесет) дни от подаване на заявлението. ЕРМ ЗАПАД не дължи наем или обезщетение за ползване за времето на изнасянето на имуществото.

Чл. 70. Възстановяване на присъединяването по чл. 69 се извършва по реда за ново присъединяване по Наредба № 6.

 

Глава единадесета

Допълнителни условия

 

Чл. 71. (1) Всякакви документи, включително съобщения, уведомления и други, свързани с настоящите Общи условия ще бъдат изпращани на адреса на ЕРМ ЗАПАД, съответно на адрес за кореспонденция – административен или електронен, деклариран от КЛИЕНТА, освен съобщенията, уведомленията и предизвестията, за които в настоящите Общи условия е предвиден друг ред.

(2) Съобщенията, уведомленията и всякакви други документи, които съгласно тези ОУПЕЕ се изпращат на адреса за кореспонденция, посочен от КЛИЕНТА, се доставят с обикновена поща при условията на Общи правила за доставяне на пощенски пратки и пощенски колети, приети от Комисия за регулиране на съобщенията на основание чл. 36, ал. 2 от Закона за пощенските услуги.

(3) В случай че при посещение на адреса поради отсъствие препоръчаната пощенска пратка не може да бъде доставена и след неявяване на КЛИЕНТА за получаване на пратката в сроковете определени в оставените му служебни известия, се счита, че пощенската пратка е доставена на адреса за кореспонденция.

(4) ЕРМ ЗАПАД не носи отговорност за невярно предоставен адрес на електронна поща или в случаите, когато КЛИЕНТЪТ не е получил изпратеното съобщение по причини независещи от ЕРМ ЗАПАД. В случаите, когато ЕРМ ЗАПАД получи системно съобщение за не доставяне на изпратеното съобщение до декларираната електронна поща, съобщението, съответно уведомлението се изпраща по реда на ал. 2.

(5) В случаите по чл. 5, съобщенията и документите, свързани с настоящите Общи условия, могат да се връчват на едно от лицата, като в този случай ще се считат за уведомени и останалите.

(6) При промяна на адреса за кореспонденция, КЛИЕНТЪТ е длъжен да уведоми ЕРМ ЗАПАД за новия си адрес в 7 (седем) дневен срок от промяната. При неизпълнение на това си задължение всички изпратени уведомления на посочения пред ЕРМ ЗАПАД адрес на КЛИЕНТА се считат за връчени и ЕРМ ЗАПАД не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на КЛИЕНТА.

 

Чл. 72. Представителите на ЕРМ ЗАПАД или съответно упълномощени лица, изпълняващи дейности съгласно тези Общи условия, следва да се легитимират във всички случаи с лична служебна карта, на която има име, фамилия, длъжност и снимка на служителя

 

Чл. 73. ЕРМ ЗАПАД е администратор на лични данни, като такъв обработва предоставените му лични данни за негови КЛИЕНТИ, съгласно разпоредбите на действащото законодателство и не носи отговорност за попълнени неверни данни от КЛИЕНТА ако с това той е нанесъл или би могъл да нанесе вреда на трето лице. ЕРМ ЗАПАД се задължава да не предоставя поверената му информация в качеството му на  администратор на лични данни на други лица, освен в изрично посочените в Политиката за защита на личните данни на ЕРМ ЗАПАД случаи. Пълната информация относно обработването на личните данни на КЛИЕНТИТЕ е налична на Интернет страницата на ЕРМ ЗАПАД, както и в Центровете за обслужване на КЛИЕНТИ.

 

Чл. 74. ЕРМ ЗАПАД публикува одобрените от КЕВР Общи условия най-малко в един централен и един местен всекидневник и на интернет страницата си, както и ги поставя на видно място в центровете за обслужване на КЛИЕНТИ. Те влизат в сила 30 (тридесет) дни след първото им публикуване, без да е необходимо изрично писмено приемане от КЛИЕНТИТЕ.

 

Чл. 75. (1) Промени в тези Общи условия се извършват по реда за тяхното влизане в сила, с изключение на случаите по ал. 4 от настоящия член.

(2) Проектите на изготвените предложения за промени в Общи условия се обсъждат публично и се публикуват от ЕРМ ЗАПАД за информация на КЛИЕНТИТЕ.

(3) В случай на изменения в законодателството, разпоредбите на тези Общи условия, които противоречат на измененията, се заместват от императивните норми на закона.

(4) В случай на окончателен съдебен акт, с който се отменя действието на разпоредби от настоящите Общи условия, отменените разпоредби в Общи условия не се прилагат. ЕРМ ЗАПАД оповестява съдебния акт пред КЛИЕНТИТЕ посредством средствата за масова информация и го помества в центровете си за обслужване на КЛИЕНТИ.

(5) Ако една или повече от клаузите на тези Общи условия са или впоследствие станат недействителни, това не води до недействителност на целите Общи условия. Страните ще заместят недействителните клаузи с нови действителни клаузи, които са най-близо до духа и смисъла на недействителните.

 

Настоящите Общи условия са съставени съгласно чл. 104а от Закона за енергетиката и са одобрени с Решение ОУ-2/04.06.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране.