ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Общи условия за достъп на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници до електроразпределителната мрежа на ЕРМ Запад

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I

Въведение

 

Чл. 1. (1) „Електроразпределителни мрежи Запад” АД е търговско дружество с ЕИК 130277958, адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” 159 , осъществяващо лицензионната дейност „разпределение на електрическа енергия” на обособена територия съгласно условията на издадената му Лицензия № Л-135-07 от 13.08.2004 г. за разпределение на електрическа енергия („Лицензията”).

(2) „Електроразпределителни мрежи Запад” АД осъществява дейността си на територията на административните области с центрове София – град, София – област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин.

(3) Настоящите Общи условия за достъп на ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ на електрическа енергия от възобновяеми източници до електроразпределителната мрежа на  „Електроразпределителни мрежи Запад” АД („Общи условия”) са разработени на основание чл. 30 от Закона за енергията от възобновяеми източници, обн. ДВ, бр.35, 03.05.2011 г. (ЗЕВИ), приети са от Управителния съвет на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД с Решение по протокол № 168 от 03.10.2012 г. и са одобрени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) с Решение № ОУ-7/20.05.2013 г.

 

Чл. 2. (1) Настоящите Общи условия уреждат основните положения за предоставяне на достъп до електроразпределителната мрежа, собственост на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД, на всички ПРОИЗВОДИТЕЛИ на електрическа енергия от възобновяеми източници („ПРОИЗВОДИТЕЛ/И”).

(2) Предоставянето на достъп на ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ се осъществява съгласно мощността и техническите условия на присъединяване, определени в договора за присъединяване на обект на ПРОИЗВОДИТЕЛ към електроразпределителната мрежа.  

Раздел II

Предмет на общите условия

 

Чл. 3. (1) Предмет на настоящите общи условия е предоставянето на достъп до разпределителната мрежа на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД и системни услуги, в съответствие с действащото законодателство за осигуряване на нормални технически условия за работа на електроцентралата на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, при условие на спазване на техническите изисквания, включително на изискванията за сигурно и качествено електроснабдяване на потребителите, присъединени към електроразпределителната мрежа, посочени в действащото законодателство.

(2) Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от ЗЕВИ индивидуалните договори с ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ с обща инсталирана мощност над 30 кВт се сключват при спазване на настоящите общи условия.

(3) В качеството им на потребители, ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ използват електроразпределителните мрежи на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД при Общите условия на договорите за използване на електроразпределителните мрежи на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД, приети на основание на чл. 98б от Закона за енергетиката (ЗЕ) и одобрени с Решение № ОУ – 056 / 07.11.2007 г. на ДКЕВР, изменени и допълнени с Решение № ОУ – 03 от 26.04.2010 год. ДКЕВР, както и последващите им изменения и допълнения.

(4) В случай на противоречие на разпоредбите на тези общи условия и сключените индивидуални договори, приоритет имат общите условия.

 

Чл. 4. Настоящите Общи условия имат за цел:

 1. Регламентиране на взаимоотношенията между ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ на електрическа енергия от възобновяеми източници и оператора на разпределителната мрежа, след приключване на процеса по присъединяване, при условията на прозрачност и равнопоставеност;
 2. Гарантиране на сигурността и на електроразпределителната мрежа;
 3. Гарантиране на сигурността, безопасността, живота и здравето на потребителите и ползвателите на разпределителните мрежи;
 4. Регламентиране на реда и условията на ограничаване на производството на електрическа енергия от възобновяеми източници и обезщетяване на ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ при условията на прозрачност и равнопоставеност;
 5. Осигуряване на прозрачност и равнопоставеност при прилагане на разпоредбите за търговия с електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници във връзка с балансирането на обектите на ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ.

 

Чл. 5. Настоящите Общи условия уреждат реда, условията и сроковете по отношение на:

 1. Сключване на индивидуален договор за достъп с ПРОИЗВОДИТЕЛ с обща инсталирана мощност над 30 кВт;
 2. Инсталиране на необходимото оборудване за управление и безопасност на енергийния обект, за контролиране на мощността и спазване на техническите стандарти;
 3. Отчитане на измервателни системи;
 4. Ограничаване на производството на електрическа енергия от възобновяеми източници и обезщетяване на ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ;
 5. Оперативния обмен на данни с оператора на електроразпределителната мрежа и други лицензианти съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с прилагането на Правилата за търговия с електрическа енергия, и в частност разпоредбите от тях, касаещи търговията с енергия, произведена от възобновяеми източници, и задължението за балансиране на обектите на ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ.

 

Раздел III

Понятия и определения

 

Чл. 6. По смисъла на тези Общи условия следните термини и изрази ще имат значенията, дадени по-долу, освен ако контекстът не изисква друго:

 1. „ПРОИЗВОДИТЕЛ” е лице, собственик или ползвател на електрическа централа, произвеждаща електрическа енергия от възобновяеми източници, независимо от инсталираната мощност, съгласно ЗЕВИ и действащото законодателство и доставящо същата в електроразпределителната мрежа, което в тази връзка се явява и ползвател на електроразпределителната мрежа, по смисъла на т.41а от § 1 на Допълнителната разпоредба на ЗЕ.
 2. „Граница на собственост на електрическите съоръжения са точките в конструкцията на предназначените за пренос на електрическа енергия съоръжения в присъединявания обект или електрическа централа, към които са свързани съоръженията за присъединяване, съгласно Наредба № 6 от 9 юни 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи.
 3. „Договор” е индивидуалният договор за достъп, сключен с ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ с обща инсталирана мощност над 30 кВт при разпоредбите на тези общи условия, ведно с приложенията и допълнителните споразумения към него.
 4. „Системни услуги” са всички услуги, предоставяни от „Електроразпределителни мрежи Запад” АД, необходими за надеждната работа на електроенергийната система и жизнеността на пазара, които включват планиране, диспечиране и управление на надеждната работа на ползвателите на мрежата, уреждане на задълженията на пазарните участници, балансирани графици за доставка.
 5. „Достъп” е правото за използване на преносната и/или разпределителната мрежа за пренос на електрическа енергия срещу заплащане на цена съгласно Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия.
 6. „Пренесена енергия” е транспортираната през електроразпределителната мрежа енергия по смисъла на Правилата за търговия с електрическа енергия и Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи и измерена със средствата за търговско измерване.
 7. „Прогнозен график” e очакваното нетно почасово производство на електрическа енергия.
 8. „Измервателна система” – съвкупност от измервателни трансформатори,  електромери, устройства за комуникации, допълнителни и спомагателни устройства и вериги(включително табла, шкафове, вторични вериги за измерване, клемореди и предпазители), предназначени да измерват величините при производството/потреблението на електрическа енергия, свързани заедно.
 9. „Средства за търговско измерване” – технически средства за измерване, които имат определени метрологични характеристики и са предназначени да измерват величините при производството/потреблението на електрическа енергия, самостоятелно или свързано с едно или повече технически средства.
 10. „ЕРМ” – електроразпределителна мрежа, представляваща съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби с високо, средно и ниско напрежение, която служи за разпределение на електрическа енергия.
 11.  „Електрическа централа” е:
  1. съвкупност от терен, сгради и технологично оборудване за производство на електрическа енергия, или
  2. съоръжения за производство на електрическа енергия в обект на потребител на електрическа енергия.

 

Раздел IV

Страни

 

Чл. 7. Страни по настоящите Общи условия са:

 1. „Електроразпределителни мрежи Запад” АД с ЕИК 130277958, седалище и адрес на управление – гр. София, район „Илинден”, ул. „Цар Симеон” № 330, от една страна, и
 2. Всеки ПРОИЗВОДИТЕЛ на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници съгласно ЗЕВИ, от друга страна, присъединен към ЕРМ на Електроразпределителни мрежи Запад” АД.

Раздел V

Влизане в сила на общите условия

 

Чл. 8. (1) Настоящите Общи условия влизат в сила за ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ с обща инсталирана мощност до 30 кВт при изпълнение на следните изисквания:

 1. ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ е изпълнил всичките си задължения по договора за присъединяване, включително е представил документ за въвеждане в експлоатация на присъединителните електрически съоръжения, изграждани от него, и на присъединяваната електрическа централа;
 2. Присъединителните електрически съоръжения са поставени под напрежение и електрическата централа на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ е включена в паралел към електроенергийната система.

(2) Настоящите Общи условия влизат в сила за ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ с обща инсталирана мощност над 30 кВт след сключване на индивидуалните договори по чл.3, ал. 2. Индивидуалният договор за достъп при настоящите Общи условия се сключва с ПРОИЗВОДИТЕЛ с обща инсталирана мощност над 30 кВт след изпълнение на задълженията по договора за присъединяване и представяне от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на документ за въвеждане в експлоатация на присъединителните електрически съоръжения, изграждани от него, и на присъединяваната електрическа централа, и влиза в сила след поставянето под напрежение на присъединителните електрически съоръжения и включване на електроцентралата на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ в паралел към електроенергийната система.

(3) Достъпът до електроразпределителните мрежи на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД при настоящите Общи условия не се ограничава със срок в рамките на действието на лицензията за разпределение на електрическа енергия на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД и действащата нормативна уредба.

Раздел VI

Цени

 

Чл. 9. (1) ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ ежемесечно заплаща на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД цена за предоставения достъп до електроразпределителната мрежа по цена, утвърдена с решение на ДКЕВР.

(2) ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ заплаща на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД цена за достъп до и за пренос през разпределителната мрежа на произведената/ потребена електрическа енергия по цени, утвърдени от ДКЕВР, както следва:

1. за количествата потребена от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ електрическа енергия от мрежата – когато произведената от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ електрическа енергия е недостатъчна да задоволи собствените му нужди, същата се доставя от крайния снабдител или от търговец при условията на договор за продажба на електрическа енергия, по реда на който ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ заплаща и дължимите суми за достъп и пренос през разпределителна мрежа.

2. за количествата пренесена електрическа енергия, за които ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ е сключил сделка по реда на чл. 102 от ЗЕ или захранва собствени обекти, в случаите по чл. 119, ал. 1, т. 1 от ЗЕ – по реда на този договор.

3. за количествата електрическа енергия, за които ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ е регистрирал външен график за доставка, съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия.

(3) ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ заплаща на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД надбавка за използваните и отдадените количества реактивна електрическа енергия. Надбавката се определя съгласно Наредбата за регулиране цените на електрическата енергия.

(4) В случаите, когато се използват електрически съоръжения и уредби на ПРОИЗВОДИТЕЛ за пренос на енергия от преносната към разпределителната мрежа, надбавка за използвана, съответно отдадена реактивна енергия не се дължи от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ за времето, през което е извършван преноса на енергия.

 

 

ГЛАВА ВТОРА

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Раздел I

Права и задължения на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД

 

Чл. 10. (1) „Електроразпределителни мрежи Запад” АД има право да извършва оглед и проверка на електрическите уредби и съоръжения на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ в присъствието на негов представител, както и измерване на техническите параметри чрез своя апаратура и регистриращи устройства за установяване на отклонения/изменения на отделни технологични параметри, които могат да доведат до смущения в ЕРМ, предизвикани от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

(2) Ако при проверката бъдат регистрирани установени отклонения/изменения, които застрашават сигурността на работата на ЕРМ или от които могат да се очакват значителни смущения или вреди, „Електроразпределителни мрежи Запад” АД указва на Производителя срок за отстраняването им. Констатациите от проверката следва да бъдат отразени в двустранен протокол. Ако Производителят не присъства и/или откаже да подпише констативния протокол, „Електроразпределителни мрежи Запад” АД има правото да състави същия, като впише тези обстоятелства. В тези случаи констативният протокол се подписва от един свидетел, който не е служител на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД. Производителят може да възрази по констатациите в протокола в 7 (седем) дневен срок от получаването му, а ако не го направи страните по тези Общи условия приемат фактите по съставения констативен протокол. Когато при съставяне на констативния протокол не може да бъде привлечен свидетел, последния се изпраща по описания по-горе ред и по същия ред може да се правят възражения”

(3) В случай, че отклоненията/измененията не са отстранени от Производителя в указания от „Електроразпределителни мрежи Запад” АД срок, последното има право да прекъсне временно достъпа до ЕРМ до отстраняването им.

(4) „Електроразпределителни мрежи Запад” АД има право да редуцира генериращата мощност или временно да изключи електрическата централа или отделни обекти на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ по реда и условията на чл. 43 от тези Общи условия.

 

Чл. 11. „Електроразпределителни мрежи Запад” АД се задължава:

 1. Да отчита ежемесечно произведената електрическа енергия от ПРОИЗВОДИТЕЛИ с обща инсталирана мощност под 30 кВт в съответствие с утвърден и оповестен предварително  график.
 2. Да съставя и представя на ПРОИЗВОДИТЕЛИ с обща инсталирана мощност над 30 кВт месечен протокол за използваната и отдадената активна и реактивна електрическа енергия изготвена по образец съгласно Приложение №1.
 3. Да предостави на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ техническа информация за средствата за търговско измерване и прилежащата апаратура за регистриране и предаване на данни.
 4. Да поддържа средствата за търговско измерване и прилежащата апаратура за регистриране и предаване на данни в изправност за своя сметка.
 5. Да информира ПРОИЗВОДИТЕЛ с обща инсталирана мощност над 30 kW в случаите на планови ремонти на електроразпределителната мрежа не по-късно от  7 (седем) дни предварително, а при подмяна на средствата за търговско измерване и прилежащата апаратура за регистриране и предаване на данни, свързани с изключване или ограничаване на достъпа до мрежата, не по-късно от три дни преди извършването им.

6. Да опазва намиращите се на негова територия електрически съоръжения и/или инсталации на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, да не допуска по трасетата на кабелните и въздушните електропроводи изграждането на постройки и складирането на горива и материали и да не извършва под, над и около тях изкопни работи.

Раздел II

Права и задължения на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 

Чл. 12. ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ има право:

 1. да получи ежемесечни данни за измерените количества електрическа енергия след отчитане – за ПРОИЗВОДИТЕЛИ с обща инсталирана мощност под 30 кВт;
 2. да получи протокол за използваната и отдадената активна и реактивна електрическа енергия изготвена по образец съгласно Приложение № 1 – за ПРОИЗВОДИТЕЛИ с обща инсталирана мощност над 30 кВт;
 3. Да получи техническа информация за средствата за търговско измерване и прилежащата апаратура за регистриране и предаване на данни.

 

Чл. 13. ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ се задължава:

 1. Да спазва действащото законодателство и Общите условия на договорите за използване на електроразпределителните мрежи на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД, както и всички други регламентиращи ползването на мрежата нормативни актове, включително общите и индивидуални административни актове, приемани от ДКЕВР.
 2. Да съгласува предварително с „Електроразпределителни мрежи Запад” АД всички дейности, свързани с експлоатацията на електроцентралата, включително предаварийни и планови прекъсвания, оперативното управление и инструкции за съвместна работа.
 3. Да изпълнява незабавно разпорежданията на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД, в качеството му на оператор на електроразпределителната мрежа, отнасящи се до режима на работа на съоръженията на електроцентралата и да предоставя оперативна информация.
 4. Във връзка с оперативното управление на електроцентралата да изготви и да съгласува с „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД инструкция за съвместни действия при ремонти, предотвратяване, възникване и възстановяване на аварии до границата на собственост и да я актуализира при всяка промяна.
 5. Да поддържа в изправност монтираната при условията на договора за присъединяване апаратура за мониторинг, телеуправление и комуникация за нуждите на електроцентралата и да гарантира електрическото им захранване, при положение, че ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ е собственик на апаратурата..
 6. Да опазва от външни въздействия измервателната система и прилежащата апаратура за регистриране и предаване на данни, ако те са монтирани в неговата територия.
 7. Да не извършва техническа намеса или неправомерни въздействия върху измервателната система и прилежащата апаратура за регистриране и предаване на данни.
 8. Да осигурява на персонала на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД по всяко време безпрепятствен достъп до електрическите си съоръжения за оглед и проверка, както и до средствата за търговско измерване и прилежащата апаратура за регистриране и предаване на данни с цел отчитане и обслужване, ако те са монтирани в неговата територия.
 9. Да осигури непрекъснато електрозахранване на монтираните средства за търговско измерване и прилежащата апаратура за регистриране и предаване на данни.
 10. Да осигури в случаите на необходимост комуникационно и компютърно оборудване за телефонна и/или интернет връзка за електронен обмен на данни до средствата за търговско измерване и до прилежащата апаратура за регистриране и предаване на данни.
 11. Да съгласува средствата за електронен обмен на информация по т.10 с „Електроразпределителни мрежи Запад” АД, което ги одобрява.
 12. Да инсталира и поддържа в нормално експлоатационно състояние за своя сметка техническото оборудване по т.10 и необходимите софтуерни средства за електронен обмен на данни от средствата за търговско измерване и до прилежащата апаратура за регистриране и предаване на данни.
 13. Да предостави на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД електрически схеми на захранване на своите обекти – технически данни и режим на работа, декларация за наличие на комплектуван и обучен експлоатационен персонал, запознат с изискванията на наредбата по чл. 115 ЗЕ и имащ право да извършва оперативни превключвания или сключен договор за обслужване.
 14. Да съгласува предварително в 14-дневен срок с „Електроразпределителни мрежи Запад” АД ремонти, реконструкция и/или модернизация на електрическите си уредби и съоръжения, когато това налага прекъсване на снабдяването с електрическа енергия или изменение на условията за ползване на мрежата.
 15. Да заплаща в срока, указан в чл. 47 на настоящите общи условия, дължимите суми за цена за достъп и извършените услуги, в съответствие с издадените фактури.
 16. Да опазва намиращите се на негова територия електрически съоръжения и/или инсталации на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД, да не допуска по трасетата на кабелните и въздушните електропроводи изграждането на постройки и складирането на горива и материали и да не извършва под, над и около тях изкопни работи.

 

Чл. 14. ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ с обща присъединена мощност над 30 kW и присъединен на средно напрежение се задължава:

  1. Да спазва оперативната дисциплина и да изпълнява разпорежданията на дежурния диспечер на СДЗ;

  2. Да предоставя телеинформация в реално време за целите на оперативното управление на ЕРМ за вкараната в мрежата ежечасова мощност;

  3. Да осигурява достъп на специалистите от „Електроразпределителни мрежи Запад” АД до техническите средства за АСДУ на своя обект;

  4. Да инсталира, въведе в действие и поддържа в техническа изправност за своя сметка техническите средства за защита и ПАА /противоаварийна автоматика/;

  5. Да реализира настройките и режима на работа на техническите средства за защита и ПАА зададени от „Електроразпределителни мрежи Запад” АД”;

  6. Да извършва необходимите ремонти, реконструкции и модернизации на собствените си електрически уредби и съоръжения след съгласуване със „Електроразпределителни мрежи Запад” АД;

  7. Незабавно да уведомява за промени в схемата на електрическата уредба , настъпили след извършване на ремонт или повреда или други обстоятелства;

  8. При настъпването на каквито и да били случаи или събития, в резултат на които е възникнало нарушение в нормалното електропроизводство на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, последния се задължава незабавно да информира дежурния диспечер на СДЗ.

  9. Да поддържа в изправност, да контролира нормалната работа, да експлоатира и ремонтира  съоръженията, разположени на негова територия до мястото на присъединяване към електроразпределителната  мрежа, с цел сигурност и надеждност на паралелната работа на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ със системата управлявана от „Електроразпределителни мрежи Запад” АД, в съответствие с действащите нормативни актове.

10. Да представя за съгласуване от „Електроразпределителни мрежи Запад” АД ремонтният график на електрическите си съоръжения за следващата календарна година до 01.09. на предходната календарна година.

 1. Да предава данни в реално време за своя сметка на оператора на разпределителната електрическа мрежа за доставената в точката на присъединяване моментна мощност в съответствие с изискванията на чл.30, ал. 4 ЗЕВИ.

12. Да осигури качество на отдаваната в мрежата електрическа енергия в съответствие с изискванията, описани в Приложение № 2.

 

Чл. 15. (1) В случай, че ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ планира да прехвърли правата си върху присъединения обект, той е длъжен 30 дни предварително да уведоми за това „Електроразпределителни мрежи Запад” АД писмено. Уведомлението следва да съдържа ясна, пълна и конкретна информация за планирания приобретател.  

(2) След като ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ прехвърли правата си върху присъединения обект, той е длъжен в 14-дневен срок да уведоми писмено „Електроразпределителни мрежи Запад” АД, като представи необходимите документи, доказващи надлежното прехвърляне на правата. „Електроразпределителни мрежи Запад” АД сключва допълнително тристранно писмено споразумение към договора с ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и неговия правоприемник за замяна на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ като страна по договора или се сключва нов договор с приобретателя.

(3) Двете страни имат право да изменят договора и в случай, че настъпят фактически промени, влияещи върху начина и сроковете на изпълнението му, като промените бъдат съобразени с реалните технически особености и възможности на енергийната система.

 

ГЛАВА ТРЕТА

ИЗМЕРВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

Раздел I

Измерване на произведената електрическа енергия

 

Чл. 16. (1) „Електроразпределителни мрежи Запад” АД измерва използваните и отдадените от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ количества активна и реактивна електрическа енергия и предоставя данните на крайния снабдител, ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и при необходимост на електроенергийния системен оператор (ЕСО).

(2) Измерването се извършва със средства за търговско измерване, съгласно Приложение № 1 и прилежащата апаратура за регистриране и предаване на данни съгласно действащото законодателство.

(3) Измерването на използваните и отдадените от ПРОИЗВОДИТЕЛИ с обща инсталирана мощност над 30 кВт количества активна и реактивна електрическа енергия се извършва с електромери с възможност за дистанционно отчитане.

 

Чл. 17. При констатиране на повреди по средствата за търговско измерване и прилежащата апаратура за регистриране и предаване на данни, включително по електрозахранването им, се съставя двустранен протокол в срок до 3 (три) работни дни след получаването на информацията.

 

Чл. 18. При въвеждането или извеждането от експлоатация на средствата за търговско измерване и прилежащата апаратура за регистриране и предаване на данни по каквато и да е причина, се съставя протокол, който се подписва от двете страни.

 

Чл. 19. (1) „Електроразпределителни мрежи Запад” АД организира първоначални и последващи проверки на средствата за търговско измерване и извършва контролни проверки на средствата за търговско измерване и прилежащата апаратура за регистриране и предаване на данни и свързващите ги електропроводни линии и електрически инсталации, както и на техническите параметри на произведената енергия.

(2) Проверките на средствата за търговско измерване се извършват съгласно действащото законодателство по искане на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ или по инициатива на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД.

(3) В случай, че при проверки, по реда на ал.1, се установи неправилно, или неточно измерване, или неправомерно присъединяване към съоръжения, собственост на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД, или техническите параметри на произведената енергия са извън допустимите граници, се съставя протокол, който се подписва от представители на двете страни. Ако Производителят не присъства и/или откаже да подпише констативния протокол, „Електроразпределителни мрежи Запад” АД има правото да състави същия, като впише тези обстоятелства. В тези случаи констативният протокол се подписва от един свидетел, който не е служител на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД. Производителят може да възрази по констатациите в протокола в 7 (седем) дневен срок от получаването му, а ако не го направи страните по тези Общи условия приемат фактите по съставения констативен протокол. Когато при съставяне на констативния протокол не може да бъде привлечен свидетел, последния се изпраща по описания по-горе ред и по същия ред може да се правят възражения

 

 

Чл. 20. (1) „Електроразпределителни мрежи Запад” АД и ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ имат право да поискат извънредна проверка на елементите на измервателните системи, и ако те не отговарят на техническите и метрологични характеристики, съгласно действащото законодателство, разходите по поисканата проверка са за сметка на собственика на средствата за търговско измерване.

(2) В случай, че при извънредната проверка е установено, че елементите на измервателните системи отговарят на техническите и метрологични характеристики, съгласно действащото законодателство, разходите по поисканата проверка са за страната, поискала проверката.

Раздел II

Отчитане на произведената електрическа енергия

 

Чл. 21. (1) Използваните и отдадените количества активна и реактивна електрическа енергия от ПРОИЗВОДИТЕЛИ с обща инсталирана мощност над 30 кВт се отчитат със система за дистанционно отчитане, собственост на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД в последния ден на месеца.

(2) При неуспешно отчитане със системата за дистанционно отчитане „Електроразпределителни мрежи Запад” АД извършва отчет на място.

(3) Използваните и отдадените количества активна електрическа енергия от ПРОИЗВОДИТЕЛИ с обща инсталирана мощност под 30 кВт се отчитат  на място по график, утвърден от „Електроразпределителни мрежи Запад” АД и предоставен на ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ.

 

Чл. 22. (1) На базата на извършения отчет на ПРОИЗВОДИТЕЛИ с обща инсталирана мощност над 30 кВт се съставя протокол, изготвен по образец съгласно Приложение № 1 на настоящите общи условия.

(2) Протоколът  се изпраща до ПРОИЗВОДИТЕЛИ с обща инсталирана мощност над 30 кВт по електронна поща или факс в срок до 3 (три) дни след отчитането.

(3) Протокола по ал.2  се подписва  между представители на двете страни на местата, описани в Приложение № 7.

(4) Данните за извършения отчет на място на ПРОИЗВОДИТЕЛИ с обща инсталирана мощност под 30 кВт се изпращат на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  от представители на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД по електронна поща или факс до 3-то число на месеца, следващ отчетния. В случай, че в срок от 5 (пет) дни след изпращането му, ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ не го оспори писмено или по електронна поща, данните се считат за потвърдени.

(5) В Приложение № 7 се описват:

 1. Представителите, които подписват протокола по ал.2
 2. Електронни адреси и/или факс за кореспонденция
 3. Местата за подписване.

 

Чл. 23. В случай на липсващи почасови данни от отделни измервателни системи, с оглед спазване на сроковете за предоставяне на информация на електроенергийния системен оператор, собственикът на измервателните системи може да използва заместващи стойности съгласно Правилата за измерване на количеството електрическа енергия и Правилата за търговия с електрическа енергия.

 

Чл. 24. Проверката на измервателните системи за търговско и контролно измерване може да бъде поискана от всяка от двете страни по реда на Правилата за измерване на количеството електрическа енергия.

 

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

 

Раздел І

Диспечерско управление

 

Чл. 25. Оперативните взаимоотношения между дежурните диспечери в специализираните диспечерски звена (СДЗ) на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД и ПРОИЗВОДИТЕЛЯ се осъществяват при спазването на изискванията на Наредба № РД 16-57 от 28.01.2008г. за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите”, Наредба №10 за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ, Наредба №6 от 09.06.2004г. за присъединяване на ПРОИЗВОДИТЕЛИ и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните мрежи и Методика на ДКЕВР за отчитане изпълнението на целевите показатели и контрол на показателите за качество на електрическата енергия и качество на обслужването на мрежовите оператори, обществените доставчици и крайни снабдители (приета с решение №87от 17.06.2010г. на ДКЕВР).

 

Чл. 26. (1) В случаите, когато ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ е организирал оперативен дежурен персонал (ОДП) за управление на своя електроенергиен обект и електрическа уредба, взаимоотношенията с оператора на ЕРМ – специализираното диспечерско звено – се регламентират в инструкция или споразумение за съвместна техническа експлоатация, които не противоречат на Наредба № РД 16-57 от 28.01.2008г. за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите”.

(2) В инструкцията или споразумението за съвместна техническа експлоатация,  се определят упълномощените лица за контакти, начин и форма на кореспонденция.

 

Чл. 27. Всички изменения и модернизации на съоръженията, които могат да повлияят върху договорните условия, се извършват съгласувано между страните, в съответствие с действащите Наредби и Правилници.

 

 

 

Раздел II

Автоматизирана система за диспечерско управление (АСДУ).

Ред и начин за дистанционно управление на потребената и произведената електрическа енергия

 

Чл. 28. (1) „Електроразпределителни мрежи Запад” АД разпределя използваните и отдадените от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ количества активна и реактивна електрическа енергия.

(2) Процесите на разпределение на електрическата енергия се осъществяват със средствата за дистанционно управление на електроразпределителната мрежа и прилежащата към тях допълнителна комуникационна и захранваща  апаратура.

(3)Устройствата за пренос на сигнали за дистанционно изключване на прекъсвачи са предмет на проект и на съгласуване с оператора разпределителна мрежа. Доставката и монтажът на апаратурата за пренос на сигналите са задължение на собственика на разпределителната уредба, в която се монтират.

(4) Процесите за защита на електроенергийната система от смущения се осъществяват чрез цифрови защити (ЦЗ). Преноса на съответната информация от действието на ЦЗ се осъществява посредством средствата за дистанционно управление на електроразпределителната мрежа и прилежащата към тях допълнителна комуникационна и захранваща апаратура.

(5) Процесите за моментно (реално време) измерване на електрическата енергия за нуждите на управление на разпределението й се осъществява от ЦЗ. Преноса на съответната информация за стойностите на  измерваната величина се осъществява посредством средствата за дистанционно управление на електроразпределителната мрежа и прилежащата към тях допълнителна комуникационна и захранваща  апаратура.

(6) Дистанционно управление на процесите на разпределение на електрическата енергия се осъществяват в реално време.

(7) Дистанционно управление на процесите на разпределение на електрическата енергия се осъществява в различни комуникационни среди, в зависимост от предоставените налични такива.

 

Чл. 29. (1) При регистриране на повреди по средствата за дистанционно управление на електроразпределителната мрежа, комуникационна, захранваща и преобразуваща апаратура и ЦЗ се уведомяват веднага отговорните за поддръжката им структури.

(2) При  извеждането от експлоатация на средствата за дистанционно управление на електроразпределителната мрежа, комуникационна, захранваща и преобразуваща  апаратура и ЦЗ по каквато и да е причина, се съставя протокол, който се подписва от двете страни.

 

Чл. 30. (1) „Електроразпределителни мрежи Запад” АД извършва чрез средствата за дистанционно управление на електроразпределителната мрежа и прилежащата към тях допълнителна комуникационна и захранваща апаратура проверка на:

1. комутационната апаратура на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ в точката на присъединяване към електроразпределителната мрежа;

2. настройките на ЦЗ на комутационната апаратура на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ в точката на присъединяване към електроразпределителната мрежа;

3. моментно измерваните величини от ЦЗ на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ в точката на присъединяване към електроразпределителната мрежа.

(2) Проверките по ал. 1 се извършват съгласно действащото законодателство по искане на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД  или на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

(3) В случай, че при проверки по реда на ал.1 се установят технически несъответствия, различия в настройките на ЦЗ или разлика в измерванията на  моментно произведените величини, както и промяна на вторичната комутация, водеща до неправилна и неточна информация предавана  от средствата за дистанционно управление на електроразпределителната мрежа и прилежащата към тях допълнителна комуникационна и захранваща  апаратура, се съставя протокол, който се подписва от представители на двете страни. Ако Производителят не присъства и/или откаже да подпише констативния протокол, „Електроразпределителни мрежи Запад” АД има правото да състави същия, като впише тези обстоятелства. В тези случаи констативният протокол се подписва от един свидетел, който не е служител на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД. Производителят може да възрази по констатациите в протокола в 7 (седем) дневен срок от получаването му, а ако не го направи страните по тези Общи условия приемат фактите по съставения констативен протокол. Когато при съставяне на констативния протокол не може да бъде привлечен свидетел, последния се изпраща по описания по-горе ред и по същия ред може да се правят възражения.

 (4) „Електроразпределителни мрежи Запад” АД и ПРОИЗВОДИТЕЛЯ имат право да поискат извънредна проверка по реда на ал. 1 и ако те не отговарят на предварителните изисквания да бъдат повторно възстановени. Разходите по поисканата проверка и извършена настройка са за сметка на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

(5) В случай, че при извършената извънредната проверка по реда на ал. 1 се установи, че  отговарят на предварителните изискванията, разходите по поисканата проверка са за страната, поискала проверката.

 

Чл. 31. (1) Дистанционното управление на електроразпределителната мрежа, в частност в точката на присъединяване на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, се извършва с технически средства за дистанционно управление и прилежащата към тях комуникационна, захранваща и преобразуваща апаратура, ЦРЗ.

(2) Необходимата информация за реализиране на процеса на  управление на електроразпределителната мрежа е съгласно Приложение 3.

(3) Средствата за дистанционно управление на електроразпределителната мрежа, собственост на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, трябва да имат технически характеристики съгласно Приложение 4.

(4)  Двете страни „Електроразпределителни мрежи Запад” АД и ПРОИЗВОДИТЕЛЯ приемат отговорностите съгласно Приложение 5.

(5) Средствата за дистанционно управление на електроразпределителната мрежа и прилежащата към тях комуникационна, захранваща и преобразуваща апаратура и ЦРЗ, собственост на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, трябва след подаване или възстановяване на захранване да се само-възстановят с предварително зададените настройки.

 

 

Раздел ІІІ

Изисквания за релейните защити и автоматики на производителя

 

Чл. 32. (1) Техническите изисквания се отнасят за системите, мрежите и съоръженията на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, които участват в оперативното управление на електроразпределителната мрежа СрН, оказват влияние на качеството на електрическата енергия и трябва да бъдат съвместими с използваните в разпределителната мрежа.

(2) Настройките на релейните защити в електрическата централа се определят и предлагат в проекта и преди началото на експлоатацията се уточняват и съгласуват с „Електроразпределителни мрежи Запад” АД на база актуализирани изчисления.

(3) Настройките на релейните защити и автоматичните устройства, монтирани на територията на електрическата централа, са задължителни за собственика на централата и се изпълняват и подържат от него.

(4) Настройките на релейните защити на присъединенията между електрическата централа и разпределителната мрежа се определят от „Електроразпределителни мрежи Запад” АД в съответствие с Приложение № 6.

(5) Обемът и организацията на релейните защити на трансформаторите, шините и електропроводите, собственост на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, трябва да съответстват на изискванията на Наредбата за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

 

Чл. 33. За осигуряване нормалното функциониране на релейните защити на електропроводите, свързващи електроцентралата с разпределителната мрежа, отговорност носят:

- от страна на електроцентралата - нейният собственик;

- от страна на разпределителната мрежа-„Електроразпределителни мрежи Запад” АД.

 

Чл. 34. В случай, че генериращите мощности се вземат предвид при анализа на електрическите режими и токовете на късо съединение на разпределителната мрежа, „Електроразпределителни мрежи Запад” АД може да изиска допълнително данни за електрическите параметри на генератора.

 

 

ГЛАВА ПЕТА

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП

 

Раздел I

Технически изисквания за предоставяне на достъп

 

Чл. 35. ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ спазва техническите параметри на централата, определени съгласно договора за присъединяване.

 

Чл. 36. (1) ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ следва да осигури и поддържа техническите характеристики на централата така, че да осигури качество на отдаваната в мрежата електрическа енергия в съответствие с изискванията, описани в Приложение № 2.

(2) ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ монтира технически средства за контролиране на мощността за своя сметка и предоставя достъп до тях на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД по утвърден от разпределителното дружество комуникационен протокол.

(3) При въвеждане на допълнителни технически изисквания от действащото законодателство и/или от електроенергийния системен оператор (ЕСО) към производството на електрическа енергия и отдаването й в електроразпределителната мрежа, ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ се задължава да осигури техническо съответствие с тях.

Раздел II

Оценка за наличния и прогнозния потенциал

 

Чл. 37. (1) Неразделна част от индивидуалните договори за достъп е оценката за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяем източник по чл. 19, ал.1 от ЗЕВИ, когато изготвянето й е задължително.

(2) Оценката по ал. 1 следва да бъде изготвена от лице, отговарящо на изискванията на Наредбата по чл.19, ал.3 от ЗЕВИ.

Раздел III

Прогнозни графици за производство

 

Чл. 38. (1) ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ с обща инсталирана мощност над 30 кВт се задължава ежедневно да изпраща почасови графици за производство на електрическа енергия на координатора на специалната балансираща група на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД, ако е избрал да бъде член на същата група, при условията и сроковете в Правилата за търговия с електрическа енергия.

(2) ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ по ал. 1 е длъжен да изпраща на координатора на специалната балансираща група, в която участва „Електроразпределителни мрежи Запад” АД, предварителни уведомления за прогнозно производство:

1. до края на месец ноември на текущата година – очакваното производство по месеци за следващата календарна година;

2. до 20-о число на текущия календарен месец - очакваното производство за следващия месец;

3. до всяка сряда на текущата седмица - очакваното производство за всеки ден на следващата календарна седмица.

 

 

ГЛАВА ШЕСТА

ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА

 

Чл. 39.  ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ има право да поиска временно преустановяване на достъпа до електроразпределителната мрежа с предварително писмено предизвестие, отправено до „Електроразпределителни мрежи Запад” АД най-малко 10 (десет) дни преди датата на преустановяване на достъпа.

 

Чл. 40. „Електроразпределителни мрежи Запад” АД има право временно да преустанови достъпа до електроразпределителната мрежа с уведомление чрез средствата за масова информация и до ПРОИЗВОДИТЕЛЯ най-малко 7 (седем) дни преди извършването на планови дейности и ремонти, реконструкции на съоръжения, необходимост от промяна на конфигурацията на преносната или разпределителната мрежа, с цел запазване сигурното снабдяване на потребителите с електроенергия, или други подобни действия, изискващи обезопасяване чрез изключване.

 

Чл. 41. (1) „Електроразпределителни мрежи Запад” АД има право без предизвестие временно да преустанови достъпа до електроразпределителната мрежа, или да разпореди ограничаване на производството на основанията, предвидени в действащото законодателство, като:

1.           При възникване или за предотвратяване на аварии;

2.           Когато съществува опасност за здравето или живота на хора;

3.           Когато съществува опасност за претоварване на електроразпределителната мрежа и за целостта на електроенергийната система;

4.           При опасност от нанасяне на значителни материални щети на електроенергийната система, на мрежата на потребители и/или ПРОИЗВОДИТЕЛИ;

5.           При оперативно превключване с продължителност до 3 минути за възстановяване на нормалната схема на мрежата;

6.           Ограничителен режим;

7.           Непреодолима сила;

8.           Аварии в съоръжения чужда собственост;

9.           При установено несъответствие на характеристиките на произвежданата електроенергия с Приложение № 2 до възстановяването от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на нормалните параметри на отдаваната в електроразпределителната мрежа електрическа енергия, в съответствие с Приложение № 2;

10.         По разпореждане на компетентен орган (вкл. на ЕСО);

11.         Когато се констатира, че ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ ползва електрическа енергия без тя да се отчита или се отчита частично от средството за търговско измерване, с което са нанесени вреди на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД. Констатацията се удостоверява чрез двустранен протокол, който се съставя от представители на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД и се подписва от представител на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Ако Производителят не присъства и/или откаже да подпише констативния протокол, „Електроразпределителни мрежи Запад” АД има правото да състави същия, като впише тези обстоятелства. В тези случаи констативният протокол се подписва от един свидетел, който не е служител на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД. Производителят може да възрази по констатациите в протокола в 7 (седем) дневен срок от получаването му, а ако не го направи страните по тези Общи условия приемат фактите по съставения констативен протокол. Когато при съставяне на констативния протокол не може да бъде привлечен свидетел, последния се изпраща по описания по-горе ред и по същия ред може да се правят възражения;

12. При неизпълнение от страна на оперативния персонал на централата на разпореждане, дадено от „Електроразпределителни мрежи Запад” АД в качеството му на оператор на електроразпределителната мрежа;

13. В други случаи, предвидени в действащото законодателство, включително в правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗЕ.

(2) В случаите на чл. 41, чл. 42, ал.1 от настоящите Общи условия, включително в хипотезите на чл.72, чл.73 и чл. 122 от ЗЕ, „Електроразпределителни мрежи Запад” АД не носи отговорност за нанесените вреди, включително пропуснатите ползи на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

(3) В случаите по чл.41 и чл.42, ал. 1 от тези Общи условия по отношение на регистрираните графици за доставка се прилагат процедурите съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия.

 

Чл. 42. (1) „Електроразпределителни мрежи Запад” АД има право да преустанови достъпа до електроразпределителната мрежа за един, няколко или всички обекти на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, в случай на виновно неизпълнение от страна на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на което и да е задължение, предвидено в настоящите Общи условия.

(2) В случаите на ал.1 „Електроразпределителни мрежи Запад” АД отправя писмено предизвестие до ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, като указва подходящ срок, в който да изпълни задълженията си.

(3) В случай, че ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ не изпълни задължението си и в допълнителния срок, указан в ал.2, „Електроразпределителни мрежи Запад” АД незабавно преустановява достъпа до електроразпределителната си мрежа за обекта или обектите, по отношение на които не е изпълнено задължението.

 

Чл. 43. (1) „Електроразпределителни мрежи Запад” АД има право да ограничи генериращата мощност или временно да изключи електрическата централа от електроразпределителната мрежа по нареждане на ЕСО при възникване на необходимост от ограничение на производството на електрическа енергия в следствие на недостатъчен капацитет на преносната мрежа съгласно баланса на генериращите мощности в съответствие с чл.30, ал.5 от ЗЕВИ. Ограниченията могат да произтичат и от условията в договора между преносното предприятие/независимия преносен оператор и „Електроразпределителни мрежи Запад” АД, определящи правата, задълженията и необходимите условия за присъединяване на обекта на разпределителното дружество към уредба СрН, собственост на преносното предприятие/независимия преносен оператор, по смисъла на Наредба №6 за присъединяване на ПРОИЗВОДИТЕЛИ и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи (обн. ДВ., бр. 74 от 24.08.2004 г.) („Наредба №6”), във връзка с присъединяването към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД на електроцентралата на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, както и  от разпоредбите на  чл. 3, 72, 73 от Наредба №6. Във всички случаи „Електроразпределителни мрежи Запад” АД се задължава да информира ПРОИЗВОДИТЕЛЯ за причината, налагаща ограничението.

(2)   „Електроразпределителни мрежи Запад” АД има право да  ограничи генериращата мощност или временно да изключи електрическата централа от електроразпределителната мрежа при възникване на необходимост от ограничение на производството на ел.енергия в следствие на недостатъчен капацитет на разпределителната мрежа или недостатъчен капацитет на трансформаторна мощност, съгласно баланса на генериращите мощности  в съответствие с чл.30, ал.5 от ЗЕВИ. Във всички случаи „Електроразпределителни мрежи Запад” АД се задължава да информира ПРОИЗВОДИТЕЛЯ за причината, налагаща ограничението.

(3) Ограниченията и изключванията по ал.1 и ал.2 се извършват дистанционно.

(4) В случай, че ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ, присъединен на СрН не е осигурил техническа възможност за „Електроразпределителни мрежи Запад” АД, в качеството му на оператор на разпределителната електрическа мрежа, да ограничи дистанционно подаваната към електрическата мрежа енергия, то „Електроразпределителни мрежи Запад” АД има право да нареди изключването на обекта или обектите на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, в случаите по ал.1 и ал.2.

(5) Ограниченията и изключванията по ал.1 се прилагат спрямо обекта или обектите на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ до момента на отпадане на ограниченията, наложени от ЕСО или произтичащи от договора между НЕК ЕАД и „Електроразпределителни мрежи Запад” АД определящи правата, задълженията и необходимите условия за присъединяване, на обекта на разпределителното дружество към уредба СрН, собственост на НЕК ЕАД, по смисъла на Наредба № 6, във връзка с присъединяването към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД на електроцентралата на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, или до изграждане на допълнително необходимата разпределителна инфраструктура по ал.2.

 

Чл. 44. (1) „Електроразпределителни мрежи Запад” АД непосредствено уведомява по телефон или чрез съобщение по електрона поща или факс ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на електрическа енергия от възобновяеми източници за въведените ограничения, като посочва дата и час на въвеждане и съответния обхват.

(2) Начинът на комуникация и управление на системата за ограничаване на мощността на електрическата централа, се договаря между ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и „Електроразпределителни мрежи Запад” АД.

 

Чл. 45. (1) В случай, че при доказана вина на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД и извън случаите по чл. 40 - чл. 44 от настоящите Общи условия бъде ограничен достъпа до електроразпределителната мрежа, „Електроразпределителни мрежи Запад” АД дължи обезщетение на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ за часовете на ограничението в размер не по-голям от стойността на средното количество произведена електрическа енергия за аналогичните часове на предходните 14 (четиринадесет) календарни дни.

(2) В случай, че не е регистриран прогнозен график за производство от страна на ПРОИЗВОДИТЕЛ с обща инсталирана мощност над 30 кВт за времето, за което е ограничен или преустановен достъпа по ал. 1, „Електроразпределителни мрежи Запад” АД не дължи обезщетение.

 

 

ГЛАВА СЕДМА

ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ

 

Чл. 46. (1) „Електроразпределителни мрежи Запад” АД фактурира дължимите плащания по настоящите общи условия чрез издаване на фактури в нормативно определените срокове.

(2) Всяка фактура съдържа необходимите данни, съгласно Закона за счетоводството и Закона за данък добавена стойност.

(3) Издадените фактури се изпращат на посочения адрес и по указания начин – по куриерска служба на посочения адрес или факс или електронна поща.

(4) Неполучаването на фактура не освобождава ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от задължението да заплати дължимата сума в срок.

Чл. 47. (1) ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ заплаща на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД дължимите суми по фактурите, издадени на основание чл. 9, ал. 1 и 3 ежемесечно, в срок до 15-то число на месеца, следващ отчетния месец, по банков път по посочена от „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД сметка в банка.

(2) Плащанията по издадените фактури на основание чл. 9, ал. 2, т. 2 и 3 , се извършват в срок от 5 (пет) работни дни от датата на получаване на фактурата по банков път по сметка, посочена от „Електроразпределителни мрежи Запад” АД.

 

 

ГЛАВА ОСМА

ОПЕРАТИВЕН ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

 

Чл. 48. ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми в срок от 7 (седем) дни „Електроразпределителни мрежи Запад” АД при настъпване на промяна в:

 • име на собственик;
 • име на оператор;
 • промяна в състава на електротехническия персонал по обслужване на съоръженията;
 • промяна в квалификацията на електротехническия персонал по обслужване на съоръженията –квалификационна група (удостоверение, номер);
 • брой, тип и технически характеристики на генериращите източници;
 • технически средства за контролиране на мощността.

 

Чл. 49. „Електроразпределителни мрежи Запад” АД се задължава да уведомява ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ над 30 кВт за предстоящи планови действия по мрежата не по-късно от 7 (седем дни) предварително. Информацията за плановите действия се публикува и на интернет страницата на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД.

 

 

ГЛАВА ДЕВЕТА

ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ

 

Раздел I

Общи положения

 

Чл.50. (1) В случай на забавено плащане,  ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва върху дължимата сума  от деня на забавата до деня на постъпване на дължимата сума по сметката на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД.

(2) ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ изпада в забава от деня, следващ срока за плащане.

 

Чл. 51. В случай, че преведените суми от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ не са достатъчни да покрият лихвите и главницата, първо се погасяват лихвите.

 

Чл. 52.  „Електроразпределителни мрежи Запад” АД може да събира вземанията си по тези общи условия по реда на чл.107 от Закона за енергетиката.

Раздел II

Непреодолима сила

 

Чл. 53. (1) По смисъла на настоящите общи условия „Непреодолима сила“ има значението съгласно определението, дадено в чл. 306 от Търговския закон.

(2) При наличие на обстоятелства на непреодолима сила двете страни се задължават взаимно да се уведомяват във възможно най-кратки срокове за началото на обстоятелствата, но не по-късно от 48 часа, както и да положат всички необходими усилия за намаляване или предотвратяване на вредите и последствията от тези обстоятелства.

(3) В случай, че страната, позоваваща се на непреодолима сила не изпрати уведомлението по ал.2, същата губи право да се позовава на непреодолима сила.

(4) За времетраенето на непреодолимата сила изпълнението на задълженията по тези общи условия се спира.

(5) В случай, че непреодолимата сила продължи повече от 60 (шестдесет) дни, всяка от страните може да прекрати достъпа до мрежата.

Раздел III

Отговорности

 

Чл. 54. (1) „Електроразпределителни мрежи Запад” АД носи отговорност само за преките и предвидими вреди, произтичащи от негов неправомерен отказ за предоставяне на достъп или неправомерно преустановяване или ограничаване на достъпа, в случаите когато тези вреди са причинени от негова умисъл или груба небрежност.

(2) В случаите, когато ПРОИЗВОДИТЕЛ е допринесъл за настъпване на вредите, отговорността по горната алинея се намалява съответно.

 

Чл. 55. „Електроразпределителни мрежи Запад” АД не носи отговорност пред ПРОИЗВОДИТЕЛЯ при ограничаване или преустановяване на достъпа при възникване на обстоятелствата по чл. 72,73, 122 и 123 от ЗE, съответно по чл. 40 - чл. 44 от този договор, ако е изпълнил задължението си за предизвестяване, ако такова се изисква, при непреодолима сила, установена по реда на Раздел Непреодолима сила от този договор, както и при наличие на следните обстоятелства:

1. техническа неизправност на електрическите уредби и съоръжения, собственост на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ;

2. възникване или за предотвратяване на аварии, когато авариите са възникнали по вина на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ;

3. неправилни и/или несвоевременни действия на персонала, обслужващ електрическите уредби и съоръжения на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

4. аварийни състояния в електрическите уредби и съоръжения на външни потребители, които се снабдяват с електрическа енергия от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ;

5. неосигурени от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ квалифициран персонал за обслужване на електрическите му уредби и съоръжения и резервни електрически захранвания на обектите му;

6. когато електрическите съоръжения и генериращи мощности на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ изискват защита от пренапрежения, и тя не е осигурена;

7. когато на електрическите съоръжения и инсталации на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ не е извършвана периодична проверка и профилактика съгласно изискванията на техническа експлоатация;

8. неизпълнени нареждания, инструкции и предписания на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД;

9. опасност от нанасяне на материални вреди на ЕЕС, съответно на мрежата или на Потребителите.

 

Чл. 56. (1) ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ носи отговорност за вреди, нанесени на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД, в случаите, когато:

 1. Самоволно променя схемата на свързване на електрическите съоръжения, снема или поврежда средство за търговско измерване, прилежащата апаратура за регистриране и предаване на данни, знак, пломба или друго контролно приспособление, поставено от „Електроразпределителни мрежи Запад” АД и/или овластен орган;
 2. Самоволно се присъединява към електропроводни или към електроразпределителни линии - собственост на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД;
 3. Използва или отдава електрическа енергия, без тя да се отчита от средство за търговско измерване или изменя показанията на средствата за търговско измерване или препятства правилната им работа;
 4. Нарушава нормалното електроснабдяване на други ползватели на мрежата на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД; Използва неизправни или необезопасени електрически уредби, мрежи и инсталации; Внася смущения в разпределителната мрежа, влошаващи качеството на електрическата енергия, извън нормираното в Приложение № 2, чрез собствените си електрически инсталации и съоръжения; Не изпълнява други свои задължения, произтичащи от настоящите Общи условия, от индивидуалния му договор за достъп или от закона;
 5. При извършване на оперативни действия, несъгласувани със Електроразпределителни мрежи Запад” АД, довели до нарушаване на нормалната работа на ЕРМ;
 6. Самоволно променя настройките на ЦЗ и на вторичната комутация, водеща до неправилна и неточна информация предавана от средствата за дистанционно управление на електроразпределителната мрежа.

(2) „Електроразпределителни мрежи Запад” АД има право да преустанови незабавно достъпа на централата на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ към електроразпределителната мрежа в случай на констатиране на събития по ал.1, като в срок до 3 (три) работни дни писмено уведомява ПРОИЗВОДИТЕЛЯ в случаите, когато е претърпяло вреда от негово действие или бездействие.

(3) ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ в срок до 24 (двадесет и четири) часа изпраща свой представител за съставяне на протокол за нанесените вреди.

(4) Достъпът на централата на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ се възстановява след отстраняването на констатациите по ал.1 и заплащане в пълен размер на нанесените вреди.

 

Чл. 57. В случай, че произведената от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ електрическа енергия не отговаря на определените показатели за качество, регламентирани в Приложение №2 към настоящите Общи условия, което е доказано със сертифициран уред за измерване на параметрите на качеството на електрическата енергия (анализатор), ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ заплаща на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД неустойка в размер на 10 (десет) % от стойността на отдадената за последния отчетен период електрическа енергия с качество, несъответстващо на показателите за качество.

 

Чл. 58. (1) Когато в резултат на неправомерно действие или бездействие на една страните са причинени материални щети, пострадалата Страна е длъжна в срок до 3 (три) работни дни от тяхното настъпване, или констатиране да уведоми неизправната страна.

(2) Неизправната страна е длъжна в срок до 24 (двадесет и четири) часа от получаване на уведомлението по ал. 1 да изпрати свой представител за съставяне на констативен протокол за нанесените щети.

(3) Въз основа на констатациите в протокола, двете страни уреждат взаимоотношенията си доброволно.

 

 

ГЛАВА ДЕСЕТА

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 

Чл. 59. (1) Всички спорове по изпълнението на тези Общи условия се уреждат по пътя на преговорите между страните.

(2) В случай, че не бъде постигнато съгласие, спорът ще бъде отнесен за разрешаване от компетентния съд по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

 

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 60. Всички изменения и допълнения на настоящите Общи условия се извършват в писмена форма и за тях се прилага процедурата, предвидена за първоначалното им приемане съгласно действащото законодателство.

 

Чл. 61. Страните са длъжни незабавно да се уведомяват за всички настъпили промени по тяхната фирмена и данъчна регистрация, отнасящи се, но неограничаващи се до: наименование на дружеството, седалище и адреси за кореспонденция, номера на банкови сметки и други обстоятелства от съществено значение за изпълнение на задълженията им по Общите условия.

 

Чл. 62. (1) Освен в случаите, изрично указани в тези Общи условия, всички съобщения, уведомления, предписания и други между Страните трябва да бъдат в писмена форма и ще бъдат предадени лично или изпратени с писмо, по факс или чрез електронна поща на адресите на насрещната Страна, посочени в Договора или приложенията му, както и в евентуално съобщение за промяната им. Съобщението, уведомлението и предписанието ще се счита за връчени:

1. при лично получаване срещу подпис от упълномощеното лице за контакти;

2. в случай на изпращане с писмо - от датата посочена в обратната разписка;

3. в случай на изпращане по факс - при получаване на потвърждение за получаването му от факс-апарата на получателя, ако съобщението е получено в работен ден до 17.00 часа, иначе - на първия работен ден, следващ деня на изпращането му;

4. в случай на изпращане по електронната поща - след приемане на съобщение от компютъра на получателя, ако съобщението е получено в работен ден до 17.00 часа, иначе - на първия работен ден, следващ деня на изпращането му.

(2) Срокът на предизвестията и уведомленията започва да тече от момента на получаването им от страната по договора, към която са отправени, при спазване на разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.

(3) При липса на писмени уведомления по този договор, в случаите, когато такова се изисква, изправната страна не носи отговорност за настъпилите вреди.

 

Чл. 63. За всички неуредени отношения по общите условия се прилага действащото законодателство на Република България.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Електроразпределителни мрежи Запад АД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ

за отчитане на количествата произведена и отдадена към електроразпределителната мрежа електрическа енергия от  хЕЦ ..............,

собственост на фирма ..............., за месец ....  20.... г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Днес, …....20... г. комисия в състав :

 

 

 

 

 

 

 

  1.………………………………………….............. длъжност ……..….................представител на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД

  2.………………………………………….............. длъжност ……..….................представител на ...................................................

 

извършиха отчитане на средствата за търговско измерване на ....................................

 

 

 

 

Адрес: ......................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   АБ №

   Дог. за достъп №

ИТ №

Инст. Разпр.№

Данни за електромер с фабричен №

Вид енергия А/Р

Иденти-фикатор

Ново показание

Старо показание

Разлика

Обща константа на изм. група и електромера

Измерена енергия kWh/kVArh

Служебна енергия

Корекция разлика  място на измерване и присъединяване .....%

 Енергия за отчетния период kWh/kVArh

 

А

2.8.1

0

0

0

1

0

0

 

0

А

2.8.2

0

0

0

1

0

0

 

0

А

2.8.3

0

0

0

1

0

0

 

0

Р

6.8.1

0

0

0

1

0

0

 

0

Р

6.8.2

0

0

0

1

0

0

 

0

Р

6.8.3

0

0

0

1

0

0

 

0

Р

7.8.1

0

0

0

1

0

0

 

0

Р

7.8.2

0

0

0

1

0

0

 

0

Р

7.8.3

0

0

0

1

0

0

 

0

Време

0.9.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

0.9.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Произведена и отдадена към електроразпределителната мрежа електрическа енергия, kWh

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За „Електроразпределителни мрежи Запад” АД:

 

За „.................................” ........... :

 

..........................................

 

..........................................

 

1. Представител :...............................

 

2. Представител :...............................

                       

 

Норми на показателите за качество на електрическата енергия за

ПРОИЗВОДИТЕЛИ присъединени към електроразпределителни мрежи

ниско и средно напрежение

 

 

- честота на напрежението;

- отклонения на напрежението;

- бързи изменения на напрежението;

- несиметрия на напрежението;

- несинусоидалност на напрежението;

- краткотрайно спадане на напрежението;

- краткотрайни прекъсвания на напрежението;

- продължителни прекъсвания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мрежи ниско напрежение

Мрежи средно напрежение

 

1

Честота

49.5-50.5 Hz

(за 99,5% от годишен период)

или

47-52 Hz (целогодишно)

49.5-50.5 Hz

(за 99,5% от годишен период)

или

47-52 Hz (целогодишно)

 

2

Отклонение на напрежението

Uн ±10% (за всеки период от една седмица, 95% от средната ефективна стойност на напрежението за 10 мин.)

 

Uн +10/-15% (за всеки период от една седмица, всички средни ефективни стойности на напрежението за 10 мин.)

способност за работа в диапазона

U = 0.9Uном до U = 1.1Uном

в мястото на присъединяване при плавно изменение на напрежението  за присъединяваните към разпределителната мрежа

 

3

Бързи

изменения на напрежението

не по-големи от 5% Uн; изменения до 10% Uн с малка продължителност могат да настъпват няколко пъти на ден при някои условия.

Фликер: Plt ±1 (за 95% от период една седмица)        

не по-големи от 4% Uн; изменения до 6% Uн с малка продължителност могат да настъпват няколко пъти на ден при някои условия.

Фликер: Plt ±1 (за 95% от период една седмица)

 

4

Несиметрия на напрежението

95% от средната ефективна стойност на напрежението с обратна последователност за 10 мин. трябва да бъде в граници от 0 до 2% Uн от правата последователност за всеки период от една седмица.

В някои райони на мрежата могат да имат място стойности до 3%.

95% от средната ефективна стойност на напрежението с обратна последователност за 10 мин. трябва да бъде в граници от 0 до 2% Uн от правата последователност за всеки период от една седмица.

В някои райони на мрежата могат да имат място стойности до 3%.

 

5

Несинусоидалност на напрежението

95% от средната ефективна стойност на всяка една от хармоничните съставящи на напрежението за 10 мин. за всеки период от една седмица трябва да бъде:

U3 ±5%, U5 ±6%, U7 ±5%,

U11 ±3.5%, U13 ±3%;

общо изкривяване ±8%

95% от средната ефективна стойност на всяка една от хармоничните съставящи на напрежението за 10 мин. за всеки период от една седмица трябва да бъде:

U3 ±5%, U5 ±6%, U7 ±5%,

U11 ±3.5%, U13 ±3%;

общо изкривяване ±8%

 

6

 

Краткотрайно спадане на напрежението

 

Очакваният брой може да бъде от няколко десетки до хиляда за период от една година

Очакваният брой може да бъде от няколко десетки до хиляда за период от една година

 

7

 

Краткотрайни прекъсвания

 

Показания:

от няколко десетки до няколко стотици

Показания:

от няколко десетки до няколко стотици

 

8

Продължителни прекъсвания

Показания:

(прекъсване над 3 мин.) годишна честота от 10 до 50, в зависимост от района

Показания:

(прекъсване над 3 мин.) годишна честота от 10 до 50, в зависимост от района

 

                     
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

 

База данни на информационни и управляващи сигнали за „Възобновяеми източници” на електрическа енергия

 

 1. Сигнализации

- Прекъсвач вкл/изкл

- Пружина заредена (магнит)

- Режим ръчно/дист. управление

- Врата на табло отворена

- Разрешение за достъп от диспечера

- Изключване от защита

- Аларма при сработила защита

- Изключване от ЗЗ

- Изключване от МТЗ

- Изключване от ТО

- Ua извън граници

- Ub извън граници

- Uc извън граници

- Аларма при U извън граници

- Захранващо напрежение ОК

- Захранващо напрежение UPS ОК

- Наличие на обратно напрежение

- Мерене включено

 

2. Управления

- Команда за включване на прекъсвач

- Команда за изключване на прекъсвач

- Команда за разрешение на мерене

- Зачистване на „Reset” на защита 

 

3. Измервания

- Ia

- Ib

- Ic

- Ua-n

- Ub-n

- Uc-n

- Uab

- Ubc

- Uca

- 3 Фазна Активна Мощност

- 3 Фазна Реактивна Мощност

- 3 Фазна Пълна Мощност

- Фактор на мощността

- Честота

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

 

Технически изискания към средствата за дистанционно управление на електроразпределителната мрежа

 

1. Да архивира събития след прекъсване на комуникация.

2. Да има възможност да работи с повече от една командна станция.

3. Да поддържа протоколи IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, Modbus, MDXL-UNI и др.) за обмен на информация между цифровата защита и RTU(периферен пост).

4. При изготвяне на техническо задание да се прилагат входните параметри на командната станция с която ще комуникира средството за дистанционно управление (спецификация на телемеханичния комуникационен протокол).

5. Комуникацията да се осъществява посредством интерфейс RS 232 и/или етернет TCP/IP.

6. Да може да поддържа комуникация чрез радио и/или GSM – GPRS модеми при скорости между 200 и 9600 bd/s. 

7. Да може да поддържа комуникация с обекти на мрежа Ср.Н., в т.ч. РОС-ове, РОМ-ове по различни комуникационни среди и скорости м/у 200 и 9600 bd/s.

8. Да може да събира информацията от прилежащи обекти, които нямат пряка връзка с централна, командна ТМ станция и да я предава към нея.

9. Да отговаря на изискванията за работа в енергетиката -  IEC 255-5.

10. Да се приложи софтуер за настройка и управление на първично комутационно съоръжение (прекъсвач, мощностен разединител и др.) – местно и дистанционно по горепосочените протоколи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

 

Отговорности

 

Системата за дистанционно управление на процесите на разпределение на електрическата енергия (АСДУ) трябва да предава двупосочно информация към и от диспечерските центрове на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД. Обмена на информацията да се осъществява в реално време и се управлява от SCADA система, собственост  на Дружеството.

 

В съответствие с изискванията на чл. 58 от Правилата за управление на електроенергийната система за разпределение на отговорностите да се договори следното:

1. Средствата за дистанционно управление на разпределението на електрическата енергия АСДУ ще бъдат собственост, както следва:

1.1. Централна ТМ станция – собственост на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД.

1.2. Периферен пост (RTU), комуникационна, захранваща и преобразуваща апаратура и ЦЗ – собственост на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

1.3. Комуникационните трасета се осигуряват от „Електроразпределителни мрежи Запад” АД, както и всички разходи свързани с тях.

1.4. При наличие на влошени параметри на комуникационните трасета се предприемат мерки от страна на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, собственик на комуникационната апаратура (модем, захранване и антена) за отстраняването им.

 

2. Достъп на специалисти на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД за поддържане на АСДУ след съответното обучение за средствата по точка 1.2. в извънгаранционния период.

 

3.  Разходите по т.2., включително дневни, транспортни и командировъчни, са за сметка на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ако той не може да извърши съответната поддръжка.

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Параметри за настройка на  средствата за защита и автоматичните устройства на ПРОИЗВОДИТЕЛ: …………………………………………………………………присъединен към електроразпределителна мрежа СрН на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД

Ниво на напрежение

Un ……..[кV]

І.  Средствата за защита  на съоръженията  за присъединяване трябва да бъдат настроени както следва:

Настройка по ток

Настройка по време

1.  Максималнотокова защита /защита от претоварване /непосочна/.

 ………. [A]

…….[sec]

2.  Токова отсечка /защитата от външни къси съединения в мрежата/.

 ………..[A]

…….[sec]

3.  Защита от еднофазни земни съединения /земна защита І ст. /непосочна/.

 ………..[A]

…….[sec]

ІІ. Автоматичните устройства  на обекта трябва да бъдат настроени както следва:

1. Защита от повишено/понижено напрежение - изключва прекъсвача на генераторно напрежение.

Ниво на напрежение

Настройка по време

 - При повишаване линейното напрежението над 

1,1  Un [kV]

1 [sec]

 - При понижаване на линейното напрежението под 

0,80Un [kV]

6 [sec]

2. Защита от повишена/понижена честота

Честота

Настройка по време

 -Изключва при повишаване на честотата над

50,3 [Hz]

  1 [sec]

 -Изключва при понижаване на честотата под 

48    [Hz]

10 [sec]

III. Обекта да влиза в паралел с разпределителната мрежа 10 мин. след възстановяване на мрежовото напрежението.

IV. Обекта не трябва да работи в островен режим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:……………………….                                                                                           Получил:……………………….

/Подпис/                                                                                                                               /Подпис/

…………………………………..                                                                                                        …………………………………..                                 /Име, фамилия/                                                                                                                               /Име, фамилия/

 

Инж. РЕЕ/Режими

 

Дата:…………20…….г.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

 

 

 

 1. Представителите, които подписват протокола по чл. 22.
 2. Електронни адреси за кореспонденция
 3. Местата за подписване по чл.22, ал.3