ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Изместване на енергийно съоръжение

Изместването на съществуващо енергийно съоръжение,част от  разпределителната електроенергийна мрежа на лицензионната територия на "ЕРМ Запад" ЕАД се осъществява по реда и условията на чл.64, ал.5 и / или чл.73, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

Когато във връзка със строителството на обект е необходимо да се измени положението или устройството на електроенергийно съоръжение, съответните работи се извършват от и за сметка на инвеститора, който трябва да премине през следните етапи:

1. Клиентът подава в Търговски център на Електрохолд Заявление за проучване за издаване на указания за изместване на електрически съоръжения, част от разпределителната електрическа мрежа. Към искането се прилагат следните документи:

2. ЕРМ Запад издава Становище с указания за изместване на енергийното съоръжение в срок до 30 дни.

3. Клиентът изготвя и подава за съгласуване в Търовски център на ЕРМ Запад технически проект съгласно указанията на електроразпределителното дружество. Срокът за съгласуване от ЕРМ Запад е 14 дни.

*В случай, че указанията не бъдат съобразени в изготвения технически проект, ЕРМ Запад отказва съгласуването на проекта до отстраняването на констатираните пропуски.

4. След съгласуването на проекта е необходимо клиентът да подаде Заявление за сключване на Договор за възлагане на изместване на съществуващо енергийно съоръжение по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗУТ като прилага и вече съгласувания проект.

5. В срок до 30 дни ЕРМ Запад предлага за подпис на клиента Договор за възлагане на изместването на електрическото съоръжение. След двустранното подписване на Договора инвеститорът следва да уреди и всички необходими вещни права (право на строеж, сервитут свързани с новото местоположение на електроенергийните съоръжения.  В тази връзка инвеститорът подава „Заявление за учредяване в полза на ЕРМ Запад на необходимите вещни права“. Правата се уреждат посредством Нотариален акт или Договор (за общински и държавни имоти). За повече информация относно вещните права моля вижте тук.

След уреждане на необходимите вещни права, инвеститорът подава заявление в съответната общинска администрация за издаване на Разрешение за строеж и подава Заявление (бланка) за подписване на протокол за откриване на строителна линия, с което стартира строително-монтажните работи. 

Важно! В разрешението за строеж ЕРМ Запад следва да бъде посочено като възложител на строежа по смисъла на чл. 161 и чл. 182 от ЗУТ с оглед учредените му вещни права /право на строеж, сервитути/.

*Всички стари демонтирани съоръжения се предават в склад на ЕРМ Запад и се разписва съответен приемателен протокол.

6. След изграждане на съоръженията, инвеститорът подава в Търговски център на ЕРМ Запад „Искане за вътрешно-приемателна комисия преди Акт 15“. При пълнота на приложените документи и липса на забележки в срок до 15 дни се назначава приемателна комисия и клиентът бива уведомен за деня и часа на провеждането й. По време на приемателната комисия е необходимо присъствието на представител на клиента, както и на фирмата, изпълнила строително-монтажните работи.

7. В Търговски център на Електрохолд се подават Акт 15 и копие от протокола за приетия обект.

8. След въвеждане в експлоатация на съоръженията и издаването на Разрешение за ползване от компетентния орган /ДНСК/, инвеститорът подава в Търговски център на ЕРМ Запад "Искане за издаване на Заповед за включване на енергийните съоръжения".