ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Стандартизирани товарови профили

В условията на либерализиран пазар функционира балансиращ пазар на електрическа енергия, чиято цел е поддържането на баланс между производство и потребление в електроенергийната система.
В тази връзка, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) предвиждат за разпределянето по периоди на сетълмент  на потреблението на обектите, присъединени към мрежа ниско напрежение, с предоставена мощност до 100кВт., за които според Правилата за измерване на количествата електрическа енергия не се изисква обезпечаване с профилово измерване, на свободния пазар да се прилагат стандартизирани товарови профили (СТП).


Съгласно ПТЕЕ „Стандартизиран товаров профил" е поредица от коефициенти, която отразява разпределянето по периоди на сетълмент на потреблението на активната електрическа енергия за тип обект за даден период от време. Сборът от коефициентите за периода е равен на единица. Стандартизираният товаров профил отчита типа на обекта, външната температура, характеристиката на деня от периода (работен, почивен, празничен) и сезона (летен, зимен, преходен).


СТП се разработва за една година и оформя диаграма, която показва примерния начин на потребление на даден обект на всеки 15 мин. от денонощието. Един тип СТП се прилага за голяма група клиенти със сходен начин на потребление (например високо потребление вечер, ниско потребление през деня), но различен абсолютен обем на консумация на електрическа енергия (например голям магазин в сравнение с малък магазин). Ето защо, СТП е “пример” за потребление на типичен потребител от един тип клиенти.
Изчислената посредством СТП консумация по периоди на сетълмент е необходима на търговците на електрическа енергия и на пазарния оператор „ЕСО“ ЕАД за разпределяне на отговорността за балансиране между отделните координатори на балансиращи групи. Това не касае пряко крайния клиент, тъй като отговорността за балансиране на неговите обекти се поема от търговеца, който му доставя електрическа енергия.


На свободния пазар количествата електрическа енергия, пренесени през електроразпределителната мрежа до обекта на клиента, продължават да се отчитат от ЕРМ Запад индивидуално по показанията на електромера, като мрежовите услуги се фактурират съгласно отчетените стойности. Дължимата сума за мрежови услуги се заплаща на мрежовия оператор от доставчика на електрическа енергия на клиента. А клиентът заплаща мрежовите услуги на своя доставчик по силата на сключения между тях договор за комбинирани услуги.


Важно!!!
Причисляването на конкретен тип СТП към обект на клиент следва да съответства на типа клиент и на характера на потребление на електрическа енергия в обекта. Според дефинициите за „битов клиент“ и „небитов клиент“, посочени в допълнителните разпоредби на ЗЕ, единият ползва енергията за битови нужди, а другият - за небитови такива.

 

СТАНДАРТИЗИРАНИ ТОВАРОВИ ПРОФИЛИ НА ЕРМ ЗАПАД ЗА 2024 г.
15-минутен период на сетълмент
Важно!!!
При разработването на Стандартизираните товарови профили за 2024 г. (СТП) са взети предвид всички официални празници, като е спазен нормативно действащия принцип, ако празникът е в почивен ден, почивен да е следващият понеделник. 
 
I Битови клиенти
ERM_H1  Домакинства в градски райони
(битови потребители в градовете)
ERM_H1_Households_Urban_2024
ERM_H2  Домакинства в селски райони
(битови потребители в селски райони)
ERM_H2_Households_Rural_2024
   
II Небитови клиенти
ERM_B1  Хранително-вкусова и земеделска промишленост
(магазини за хранителни стоки, цехове, пицарии, фурни, разсадници, бакалии, сладкарски изделия и др.)
ERM_B1_Food_ Agriculture_2024
ERM_B2  Високотехнологично производство
(производствени бази, цехове за производство, работилници, помпени станции и др.)
ERM_B2_High Tech_2024
ERM_B3  Нискотехнологично производство
(шивашки цехове, ателиета, дърводелни, малки производствени цехове, кланици и др.)
ERM_B3_Low Tech_2024
ERM_B4  Търговия на дребно/Дневен бизнес
(магазини, офиси и др.)
ERM_B4_Retail_Daily Business_2024
ERM_B5  Вечерен бизнес
(Ресторанти,игрални зали, кафета, дискотеки, барове и др.)
ERM_B5_Evening Business_2024
   
III Улично осветление
ERM_S1  Обществено осветление
(улично осветление, паркови осветления и др.)
ERM_S1_Public lighting_2024

 

СТАНДАРТИЗИРАНИ ТОВАРОВИ ПРОФИЛИ НА ЕРМ ЗАПАД ЗА 2023 г.
15-минутен период на сетълмент
Важно!!!
Публикуват се във връзка с Пътна карта на "ЕСО" ЕАД за въвеждане на 15-минутен период на сетълмент.
При разработването на Стандартизираните товарови профили за 2023 г. (СТП) са взети предвид всички официални празници, като е спазен нормативно действащият принцип, ако празникът е в почивен ден, почивен да е следващият понеделник. 
I Битови клиенти
ERM_H1  Домакинства в градски райони
(битови потребители в градовете)
ERM_H1_Households_Urban_2023
ERM_H2  Домакинства в селски райони
(битови потребители в селски райони)
ERM_H2_Households_Rural_2023
   
II Небитови клиенти
ERM_B1  Хранително-вкусова и земеделска промишленост
(магазини за хранителни стоки, цехове, пицарии, фурни, разсадници, бакалии, сладкарски изделия и др.)
ERM_B1_Food_ Agriculture_2023
ERM_B2  Високотехнологично производство
(производствени бази, цехове за производство, работилници, помпени станции и др.)
ERM_B2_High Tech_2023
ERM_B3  Нискотехнологично производство
(шивашки цехове, ателиета, дърводелни, малки производствени цехове, кланици и др.)
ERM_B3_Low Tech_2023
ERM_B4  Търговия на дребно/Дневен бизнес
(магазини, офиси и др.)
ERM_B4_Retail_Daily Business_2023
ERM_B5  Вечерен бизнес
(Ресторанти,игрални зали, кафета, дискотеки, барове и др.)
ERM_B5_Evening Business_2023
   
III Улично осветление
ERM_S1  Обществено осветление
(улично осветление, паркови осветления и др.)
ERM_S1_Public lighting_2023

 

СТАНДАРТИЗИРАНИ ТОВАРОВИ ПРОФИЛИ НА ЕРМ ЗАПАД ЗА 2022 г.

СТАНДАРТИЗИРАНИ ТОВАРОВИ ПРОФИЛИ НА ЕРМ ЗАПАД ЗА 2021 г.

СТАНДАРТИЗИРАНИ ТОВАРОВИ ПРОФИЛИ НА ЕРМ ЗАПАД ЗА 2020 г.

 СТАНДАРТИЗИРАНИ ТОВАРОВИ ПРОФИЛИ НА ЕРМ ЗАПАД ЗА 2019 г.  

СТАНДАРТИЗИРАНИ ТОВАРОВИ ПРОФИЛИ НА ЕРМ ЗАПАД ЗА 2018 г.

СТАНДАРТИЗИРАНИ ТОВАРОВИ ПРОФИЛИ НА ЕРМ ЗАПАД ЗА 2017 г.