ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Присъединяване на производител над 30 kW

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МРЕЖИ ИЗВЪН ТЕЗИ, УРЕДЕНИ ПО ЗЕВИ, КАКТО И ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ  по чл. 23, чл. 24, т. 2, 3, 4 и чл. 25 ОТ ЗЕВИ

Присъединяването на обекти на производители към разпределителната ел. мрежа на „ЕРМ Запад“ ЕАД се осъществява по реда и условията на Наредба № 6/24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи – в сила от 04.04.2014г. и Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).  

Промяна в процедурата по присъединяване на обекти на производители на електкрическа енергия от ВЕИ в в сила от 13.10.2023 г.

Образец на банкова гаранция

Всеки клиент, който желае да присъедини електрическа централа към електроразпределителната мрежа на ЕРМ Запад, трябва да премине през следните етапи:

Етап І. Подаване на заявление за извършване на услугата „Проучване на условията за присъединяване на електрическа централа към електрическата мрежа”

1. За проучване на условията за присъединяване на обект към електрическата мрежа лицето, искащо присъединяването, подава в Търговски център на ЕРМ Запад писмено искане. Към искането се прилагат копия на посочените в образеца документи.

2. Необходимата за попълване и подаване на искането за проучване информация е:

3. При подаване на искането по т. 1 се заплаща цена за извършване на проучвателна работа по външното електрозахранване, съгласно утвърден Ценоразпис на услугите, извършвани от Дружеството.

*Срок за изпълнението на услугата - 30 календарни дни и започва да тече, считано от датата на постъпване на искането за проучване.

4. В случай, че документите са непълни или не отговарят на изискванията на Наредба № 6/24.02.2014г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи, ЕРМ Запад писмено уведомява лицето, което е подало искането в 14-дневен срок от датата на подаването, за да отстрани установените нередовности в рамките на 30-дневен срок, като може да поиска и допълнителна информация за характеристиките на присъединявания обект.

5. Когато лицето, подало искането не отстрани непълнотите и несъответствията в документите или не предостави допълнително необходимите документи и информация в 30-дневния срок, процедурата по присъединяване на обекта се прекратява, а за стартирането на нова такава се подава ново искане за проучване на условията за присъединяване със заплащане на нова цена за услугата.

Етап ІІ. Условия за присъединяване

6. До 30 календарни дни, считано от датата на искането за проучване и заплащане на цената, ЕРМ Запад изготвя и предлага на лицата становище за условията за присъединяване на обекта.

Издадените становища за условията и начина на присъединяване на електрически централи към електрическите мрежи извън тези, уредени по ЗЕВИ са с валидност една година

Издадените становища за условията и начина на присъединяване на електрически централи към електрическите мрежи обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници  по чл. 23, чл. 24, т. 2, 3, 4 и чл. 25 ОТ ЗЕВИ са с валидност шест месеца.

7. Лицето, получило становище за присъединяване, подава до мрежовия оператор искане за изготвяне на предварителен договор за присъединяване на електрическата централа, към което прилага съответните документи, в случаите на промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства.

8. Мрежовият оператор изготвя и предлага проект на предварителен договор за присъединяване на електрическата централа, в срок до 30 дни за обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници  по чл. 23, чл. 24, т. 2, 3, 4 и чл. 25 ОТ ЗЕВИ от датата на постъпване на искането за сключване на предварителен договор и 25 дни за обекти за производство на ел. енергия извън ЗЕВИ.

Етап ІІІ. Ред за сключване на договор за присъединяване (окончателен)

9. Лицето, заявило присъединяването, подава в Търговски център на ЕРМ Запад писмено искане за сключване на договор за присъединяване на производител по образец, към което прилага копия от посочените в образеца документи:

10. В едномесечен срок от подаване на искането за сключване на договор за присъединяване, ЕРМ Запад:

11. Относно електрически централи за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници по чл. 23, чл. 24, т. 2, 3, 4 и чл. 25 ОТ ЗЕВИ, ако в срок от една година от сключването на предварителния договор не е започнала процедура по сключване на договор за присъединяване, процедурата по присъединяване се прекратява, а за стартирането на нова такава, се подава ново искане за проучване на условията за присъединяване със заплащане на нова цена за услугата.

12. При необходимост от сключване на договор за присъединяване от оператора на разпределителната мрежа с оператора на преносната мрежа, срокът за сключване на договора се удължава със срока за договаряне с преносното предприятие.

13. Относно електрически централи извън тези, уредени по ЗЕВИ, ново искане за проучване за присъединяване на централата се подава, когато не е започнала процедура по сключването на договор за присъединяване в срок две години от сключването на предварителния договор за условията за присъединяване по вина на възложителя по чл. 59 от Наредба № 6/2014г.

14. За присъединяването на обект към разпределителната електрическа мрежа лицето, сключило договор за присъединяване, заплаща цена за присъединяване съгласно Наредба № 1/18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия /в сила от 5.04.2013г, по начин и в срокове, определени в договора за присъединяване.

Етап ІV. Проектиране и изграждане на електрическите съоръжения

15. Изграждането и въвеждането в експлоатация на съоръженията за присъединяване се извършва от ЕРМ Запад в договорените срокове и етапи, съгласно чл. 62, ал.4 от Наредба №6/2014г.

16. ЕРМ Запад започва изграждането на съоръженията за присъединяване след:

17. На основание чл. 62, ал. 5 от Наредба № 6/2014г. клиентът може да поеме задължение за проектиране и изграждане на съоръженията за присъединяване на обекта, като в този случай съоръженията за присъединяване се прехвърлят възмездно в собственост на ЕРМ Запад на база взаимно признати разходи, след тяхното законово въвеждане в експлоатация.

Етап V. Ред за придобиване на изградени по реда на чл.62 ал.5 от Наредба 6 съоръжения за присъединяване

18. При готовност за подписване на Акт образец 15 за съоръженията за присъединяване, клиентът подава искане за назначаване на приемателна комисия от ЕРМ Запад. Искането се подава в Търговски център на ЕРМ Запад по образец. Към искането се прилагат копия от посочените в образеца документи.

19. След проведена приемателна комисия и подписан Акт образец 15, клиентът пристъпва към въвеждане в експлоатация на обекта и съоръженията за присъединяването му и предоставя в Търговския център копия от документите за въвеждане в експлоатация (Удостоверение за въвеждане в експлоатация, Разрешение за ползване). От посочените в бланката документи се прилагат само такива, които не са били представени на комисията за Акт образец 15.

20. След пълна окомплектованост на досието на обекта, ЕРМ Запад изготвя и предлага на клиента за подпис проекто - договор за покупко-продажба на съоръженията за присъединяване. Задължително условие за изготвяне на договора за покупко-продажба е вещните и сервитутни права за съоръженията за присъединяване да са учредени/прехвърлени в полза на ЕРМ Запад.

* По-подробна информация относно процедурата по уреждане на вещните права вижте тук

Етап VI. Сключване на договор за достъп с оператора на разпределителната мрежа

21. Производителите на електрическа енергия от електрически централи извън тези, уредени по ЗЕВИ, както и обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници  по чл. 23, чл. 24, т. 2, 3, 4 и чл. 25 ОТ ЗЕВИ е необходимо да сключат договор за достъп с оператора на разпределителната мрежа преди сключване на договора за изкупуване на електрическата енергия.  За целта те подават заявление по образец в Търговски център.

Етап VII. Сключване на договор за продажба (изкупуване) на произведената електроенергия по свободно договорени цени

22. Сключване на договора за продажба (изкупуване) на произведената електрическа енергия по свободно договорени цени и сключване на  договор за балансиране с Координатор на балансираща група се извършва след издаване на писмено потвърждение (служебна бележка) от ЕРМ Запад ЕАД за готовност на съоръженията за присъединяване и присъединявания обект, заплащане на цена за присъединяване и преди издаване на „Заповед за поставяне под напрежение“ от ЕРМ Запад,

Етап VIII. Присъединяване на обекти на клиенти към разпределителната електрическа мрежа и поставяне под напрежение на съоръженията за присъединяване за провеждане на единични, комплексни 72-часова проби в експлоатационни условия и включване на генератора в паралел с ЕЕС

23. Провеждането на комплексна 72-часова проба в експлоатационни условия се извършва по установения оперативен ред, след като възложителят представи на мрежовия оператор:

24. Включването на генератор в паралел към ЕЕС след издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на енергийния обект и съоръженията за присъединяване.

Преди включването, възложителят като производител сключва и предоставя:

Заявяването на услугата се извършва в Търговски център на ЕРМ Запад с писмено искане. Към искането се прилагат копия на посочените в образеца документи.