ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Присъединяване на потребител към електроразпределителната мрежа

Присъединяването на обекти на клиенти и производители към разпределителната ел. мрежа на  ЕРМ Запад се осъществява по реда и условията на Наредба № 6/24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи – в сила от 04.04.2014 г.

Всеки клиент (битов или небитов), който желае да присъедини обект към електроразпределителната мрежа на ЕРМ Запад трябва да премине през следните етапи:

Етап І. Подаване на заявление за извършване на услугата „Искане за проучване на условията за присъединяване на обект към електрическата мрежа”

1. За проучване на условията за присъединяване на обект към електрическата мрежа лицето, искащо присъединяването, подава в Търговски център на ЕРМ Запад и писмено искане. Към искането се прилагат копия на посочените в образеца документи.

2. Необходимата за попълване и подаване на искането за проучване информация е: 

3. При подаване на искането по т. 1 се заплаща цена за извършване на проучвателна работа по външното електрозахранване, съгласно утвърден Ценоразпис на услугите, извършвани от Дружеството.

*Срок за изпълнението на услугата - 14 дни и започва да тече, считано от датата на заплащане цената на услугата.

В случай че за строителството на обекта ще е нужно временно електрозахранване, това задължително се посочва в искането за проучване.

За заявено на по-късен етап искане за проучване за временно електрозахранване за строителни нужди, се заплаща допълнително цена за него, съгласно утвърдения Ценоразпис.

*При искане за проучване за увеличение на договорената мощност до 15kW и промяна на фазността на присъединени обекти, извършващи се по реда на чл. 4, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Наредба № 6/24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи – в сила от 04.04.2014 г., е възможно едновременно с искането за проучване да се заяви и искането за сключване на договор за присъединяване.

4. Искането за проучване условията на присъединяване може да бъде подадено и по реда на чл. 140а от ЗУТ. В този случай, към посочената по-горе информация са необходими и данни за лицето, заявило искането – три имена/наименование на фирмата, ИДН (ЕГН/Булстат), адрес по регистрация, адрес за кореспонденция, имейл и пр.

5. В случай, че документите са непълни или не отговарят на изискванията на Наредба № 6/24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи, ЕРМ Запад писмено уведомява лицето, което е подало искането в 7-дневен срок от датата на заявяването, за да отстрани установените непълноти в рамките на 30-дневен срок. Дружеството може да поиска и допълнителна информация за характеристиките на присъединявания обект.

6. Когато лицето, подало искането, не отстрани непълнотите и несъответствията в документите или не предостави допълнително необходимите документи и информация в 30-дневния срок, процедурата по присъединяване на обекта се прекратява, а за стартирането на нова такава се подава ново искане за проучване на условията за присъединяване със заплащане на нова цена за услугата.

Етап ІІ. Условия за присъединяване

7. До 14 дни, считано от датата на искането за проучване и заплащане на цената, ЕРМ Запад изготвя и предлага на лицата становище за условията за присъединяване на обекта.

8. В случаите на присъединяване, при които се налага изграждане или реконструиране на съоръжения както в разпределителната, така и в преносната мрежа, условията за присъединяване се съгласуват с оператора на преносна мрежа. Цената на услугата се заплаща предварително към "ЕРМ Запад"  ЕАД по Ценоразпис на „ЕСО“ АД.

*Препоръчително е подаването на искане за сключване на окончателен договор за присъединяване да се осъществи непосредствено след получаване на разрешението за строеж на присъединявания обект издадено от съответния компетентен орган съобразно категорията на строежа.

Етап ІІІ. Ред за сключване на договор за присъединяване:

9. Лицето, заявило присъединяването, подава в Търговски център на ЕРМ Запад писмено искане за сключване на договор за присъединяване по образец, към което прилага копия от посочените в образеца документи.

*Не се изисква предоставянето на  работен проект в частта търговско мерене, към документите за сключване на договора за присъединяване, когато в становището е уточнен броят и видът на средствата за търговско измерване или е описана точно и ясно измервателната група, включително и всички указания отнасящи се за един клиент с едно средство за измерване.

*В случаите на повече от един бъдещ потребител, към искането клиентът задължително предоставя и попълнена таблица Приложение 1 към договора за присъединяване с описание на броя, вида и техническите параметри на бъдещите потребители, които ще се монтират в електромерните табла на обекта, които да съответстват на приложената еднолинейна схема на ГЕТ.

 

* Заявление за сключване на договор за присъединяване се подава от лице, което :

*При издадено становище за временно електрозахранване за строителни нужди  е възможно едновременно с искането за сключване на договора за присъединяване за постоянното електрозахранване на обекта да се заяви и искане за сключване на договор за временното електрозахранване за строителни нужди, когато е необходимо.

*Когато искането е за временно електроснабдяване за нуждите на строителството, с изключение на случаите по чл. 14, ал. 3 от Наредба №6/2014, се представя и сключен договор за присъединяване на изграждания обект или виза за проектиране по чл. 140а от ЗУТ. Договор за временно електрозахранване за строителство може да се сключи едновременно с договора за присъединяване на обекта..

10. В едномесечен срок от подаване на искането за сключване на договор за присъединяване ЕРМ Запад:

11. Когато в срок от една година от издаването на становището за условията за присъединяване, не е започнала процедура по сключване на договор за присъединяване, процедурата по присъединяване се прекратява, а за стартирането на нова такава, се подава ново искане за проучване на условията за присъединяване със заплащане на нова цена за услугата.

*Договор за присъединяване може да се сключи и с лице, което е титуляр на право на собственост или друго вещно или облигационно право за ползване на обекта, за който другото лице има писмено становище за условията за присъединяване.

12. За присъединяването на обект към разпределителната електрическа мрежа, лицето, сключило договор за присъединяване, заплаща цена за присъединяване съгласно Наредба № 1/18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (в сила от 5.04.2013 г.) и Решение № Ц-002/29.03.2002 г. на ДКЕВР, по начин и в срокове, определени в договора за присъединяване.

Цени за присъединяване на обекти на потребители към електропреносната и електроразпределителната мрежа

Група потребители Присъединявана мощност (кВт) Цена
За дължина на захранващото трасе до 25 м (лв.) За един допълнителен метър дължина на захранващото трасе над 25 м (лв./м)

I.

до 6 кВт

  444 лв.

не се дължи

II.

от 7 до 15 кВт

  696 лв.

не се дължи

III.

от 16 до 50 кВт

  2 316 лв.

26

IV.

от 51 до 100 кВт

  5 880 лв.

40

V.

от 101 до 200 кВт

  9 600 лв.

40

VI.

от 201 до 400 кВт

  21 360 лв.

59

VII.

над 400 кВт

  индивидуален проект

*За обекти, находящи се в територии извън регулация на населените места, както и обекти със заявена мощност над 400 kW, цената за присъединяване се определя на база действително направените разходи по изграждане на присъединителните електросъоръжения по индивидуален проект.

*Цените за присъединяване на обекти на клиенти в групи от III до VI съдържат постоянна и променлива компонента, в зависимост от точката на захранване и дължината на електропроводната линия. Цените за присъединяване на обекти на клиенти в групи I и II съдържат само постоянна компонента.

13. Заплащането на определената в договора постоянна компонента на цената за присъединяване е в срок до пет дни от датата на сключване на договора за присъединяване.

Етап ІV. Проектиране и изграждане на електрическите съоръжения

14. Изграждането и въвеждането в експлоатация на съоръженията за присъединяване се извършва от ЕРМ Запад в договорените срокове и етапи, съгласно чл. 21, ал. 4 от Наредба № 6.

15. ЕРМ Запад започва изграждането на съоръженията за присъединяване след:

16. На основание чл. 21, ал. 5 от Наредба № 6/2014 г. клиентът може да поеме задължение за проектиране и изграждане на съоръженията за присъединяване на обекта, като в този случай съоръженията за присъединяване се прехвърлят възмездно в собственост на ЕРМ Запад на база взаимно признати разходи, след тяхното законово въвеждане в експлоатация.

*Електрическите уредби с високо или средно напрежение, които ще служат за присъединяване само на един небитов клиент, се проектират и изграждат от и за сметка на лицето, сключило договор за присъединяване и остават негова собственост. В този случай цената за присъединяване включва извършените от разпределителното дружество разходи за присъединяването на обекта.

17. След изготвяне на екзекутивна документация, съгласно която се определя дължината на захранващите обекта кабели и размера на дължимата променливата компонента на цената за присъединяване, ЕРМ Запад, съгласно условията на което, лицето, поискало присъединяването заплаща променливата компонента на цената за присъединяване.

За обектите извън регулация се подписва от клиента констативен протокол с действително извършените разходи за обекта и не се сключва допълнително споразумение към ДПЕРМ.

Етап V. Ред за придобиване на изградени по реда на чл. 21 ал. 5 от Наредба 6/2014 г. съоръжения за присъединяване

18. При готовност за подписване на Акт образец 15 за съоръженията за присъединяване, клиентът подава искане за назначаване на приемателна комисия от ЕРМ Запад. Искането се подава в Търговски център по образец. Към искането се прилагат копия от посочените в образеца документи.

19. След проведена приемателна комисия и подписан Акт образец 15, клиентът пристъпва към въвеждане в експлоатация на обекта и съоръженията за присъединяването му и предоставя в Търговски център на ЕРМ Запад копия от документите за въвеждане в експлоатация (Удостоверение за въвеждане в експлоатация, Разрешение за ползване). От посочените в бланката документи се прилагат само такива, които не са били предоставени на комисията за Акт образец 15.

20. След пълна окомплектованост на досието на обекта, ЕРМ Запад изготвя и предлага на клиента за подпис проекто-договор за покупко-продажба на съоръженията за присъединяване. Задължително условие за изготвяне на договора за покупко-продажба е вещните и сервитутни права за съоръженията за присъединяване да са учредени/прехвърлени в полза на ЕРМ Запад.

Етап VI. Подаване на заявление за продажба на електроенергия

21. Подаването на заявление за продажба на електрическа енергия се извършва след издаване на писмено потвърждение от ЕРМ Запад за готовност на съоръженията за присъединяване и присъединявания обект и след заплащане на променливата компонента по договора за присъединяване (ако има такава).

Клиентът подава в Търговски център на ЕРМ Запад „Заявление за сключване на договор/споразумение за продажба на електрическа енергия за небитови нужди“ или „Заявление за продажба на електрическа енергия за битови нужди“ с крайния снабдител или Доставчик от последна инстанция - „Електрохолд Продажби" ЕАД.

Към заявлението се прилагат копия на посочените в тях документи.

Етап VII. Фактическо присъединяване на обекти на клиенти към разпределителната електрическа мрежа и поставяне под напрежение на съоръженията за присъединяване

22. Електрическите съоръжения за присъединяване се поставят под напрежение до границата на собственост в 7-дневен срок от подаване на заявлението за продажба на електрическа енергия и при наличие на:

Приложение 1