ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

За ВЕИ производители на свободния пазар

Съгласно чл. 56д на ПТЕЕ, производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана мощност, по-малка от 500 kW, членове на специална или комбинирана балансираща група, които са достигнали размера на нетното специфично производство, могат да продават произведената от тях електрическа енергия по свободно договорени цени при следните условия:

1. Без смяна на балансиращата група, ако са членове на комбинирана балансираща група или са преки членове на специалните балансиращи групи по чл. 56а, ал.3, т. 1, подточки 1.1 и 1.2;

2. След промяна на принадлежността от специална балансираща група към стандартна или комбинирана балансираща група; смяната на принадлежност към балансираща група се извършва при условията и по реда на процедурата за смяна на доставчик/координатор на балансираща група.

В случаите по т. 1 и 2 съответният координатор на балансираща група е длъжен да уведоми съответния оператор на електроразпределителна мрежа, към чиято мрежа е присъединен обектът, съответния краен снабдител и обществения доставчик не по-късно от 3 (три) работни дни преди да започне продажбата на електрическа енергия по свободно договорени цени.

В тази връзка подаването на известие до ЕРМ Запад се осъществява по следния начин:

Три работни дни преди да бъде подаден график за продажба на свободен пазар съответният координатор следва да изпрати по електронна поща подписано и сканирано уведомление, съдържащо следната информация: стар и нов кодов номер за регистриране на графици на координатора, имена на търговските участници – ВЕИ производители, идентификационните номера (Z/ BG номер) на обектите и датата, от която започват продажба на свободен пазар.

Уведомлението следва да бъде адресирано до ЕРМ Запад, на вниманието на Дирекция "Мерене и управление на данните" и до Електрохолд Продажби, бул. "Цариградско шосе" № 159, София, 1784. Сканираното уведомление следва да бъде изпратено за ЕРМ Запад на e-адрес: meterdata@ermzapad.bg, а за крайния снабдител – на e-адрес: kbg@elektrohold.bg в указания срок, както и да бъде изпратено на хартиен носител по поща или с куриер на посочения адрес. Срокът от 3 (три) работни дни се отнася и ще се отчита за изпращането на имейла. Оригиналът на уведомлението (хартиения носител) е необходим за пълнота на документацията на мрежовия оператор и крайния снабдител.

Обобщената справка следва да бъде изпратена в съответния срок за ЕРМ Запад на е-адрес: meterdata@ermzapad.bg, а за крайния снабдител – на е-адрес: kbg@electrohold.bg.

В случаите по т. 2, когато производител е променил принадлежността си към стандартна балансираща група, ежегодно от 1 януари на новата календарна година до изтичане срока за задължителното изкупуване по реда на чл. 31, ал. 2 от ЗЕВИ, същият се регистрира служебно от ЕРМ Запад в специалната балансираща група на  крайния снабдител, освен ако производителят не е заявил писмено избор на друг координатор на балансираща група.