ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Рамков договор с търговец на електрическа енергия

На основание чл. 11, т. 13 и във връзка с чл. 23 от Правилата за търговия с електрическа енергия лицензираните търговци следва да сключат рамков договор с ЕРМ Запад.


Рамковият договор урежда отношенията във връзка с фактурирането и заплащането на предоставените мрежови услуги на клиентите на ЕРМ Запад, с които търговецът на електрическа енергия има сключен договор за комбинирани услуги, както и отношенията във връзка с изпълнението и заплащането на услугите преустановяване и възстановяване на преноса на електрическа енергия към обекти на клиенти по заявка на доставчика. 

При сключване на рамковия договор търговецът предоставя в полза на ЕРМ Запад обезпечение под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция или парична вноска за гарантиране на плащанията.

За сключване на рамков договор съгласно чл.11, т.13 и чл.23 от ПТЕЕ е необходимо търговецът на електрическа енергия да подаде до ЕРМ Запад заявление за подписване на рамков договор (свободен текст) и попълнена форма с данни по приложения образец:

Образец – данни за търговеца на електрическа енергия

Документите могат да се изпратят на адреса за кореспонденция на ЕРМ Запад: гр. София, п.к. 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 159, на вниманието на отдел „Баланси“; на електронен адрес: frame.contract@ermzapad.bg или да се представят в Център за обслужване на клиенти.

Приложения:

Рамков договор - образец

Приложение 1 – Списък на клиенти

Приложение 2 – Срокове за плащане

Приложение 3 – Декларация за съгласие

Приложение 4 – Списък с лица за контакт