ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Смяна на ползвател на обект

Процедурата се администрира от ЕРМ Запад, изпълнява се съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (обн. ДВ, бр. 66 от 26.07.2013 г.) и се извършва при настъпване на промяна в собствеността или правното основание за ползване на обект, регистриран на пазара по свободно договорени цени или  когато обектът е нов за електроразпределителната мрежа (новоприсъединен).

Процедурата се инициира от крайния клиент или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно. В случай на упълномощаване на избрания от клиента доставчик на електрическа енергия, не се изисква нотариална заверка на пълномощното.
Документи се подават в Център за обслужване на клиенти на ЕРМ Запад или на електронна поща open.market@ermzapad.bg, подписани с квалифициран електронен подпис.

Задължителни условия, за да се стартира процедурата:

Документите, които следва да бъдат представени от клиента:

При подадено заявление до 10-то число на месеца и изпълнени всички условия по чл. 102а от ПТЕЕ, смяната на ползвател и доставчик влиза в сила от 1-во число на следващия месец.
В случай че заявлението бъде подадено след 10-то число на месеца, промяната на ползвателя влиза в сила от 1-во число на следващия месец, като обектът ще бъде регистриран при доставчик от последна инстанция (чл. 102а, ал. 3 от ПТЕЕ).