ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Сключване на договор за достъп с производител на енергия

Процедурата се извършва при първа регистрация на производител на електрическа енергия на пазара по свободно договорени цени, както и за всеки новоприсъединен производител. Администрира се от ЕРМ Запад и се изпълнява съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (обн. ДВ, бр. 66 от 26.07.2013 г.).

Производителите на електрическа енергия с обща инсталирана мощност над 30 кВт сключват  индивидуален договор за достъп до електроразпредели¬телната мрежа при Общи условия. На производител на електрическа енергия с обща инсталирана мощност под 30 кВт се издава уведомление за изпълнение на условията за предоставяне на достъп до електроразпредели¬телната мрежа.

Задължителни условия, за да се стартира процедурата:

Документите, които следва да бъдат представени от производителя:

Документи се подават в Център за обслужване на клиенти на ЕРМ Запад или на електронна поща open.market@ermzapad.bg, подписани с квалифициран електронен подпис.