ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Смяна на доставчик на електрическа енергия

Процедурата се извършва, когато съществуващ обект на краен клиент сменя крайния снабдител с доставчик на пазара по свободно договорени цени, при последваща смяна на доставчик на електрическа енергия или когато производител на електрическа енергия сменя координатор на балансиращата група. Администрира се от ЕРМ Запад и се изпълнява съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ, обн. ДВ, бр. 66 от 26.07.2013 г.) и Инструкция № 2 за регистриране на обект на краен клиент в пазара по свободно-договорени цени и смяна на координатор на балансираща група, разработена от „ЕСО“ ЕАД и утвърдена от ДКЕВР с Решение № 93/28.06.2013 г., в сила от 01.07.2013 г.

Клиенти с обекти, за които на свободния пазар се прилагат стандартизирани товарови профили (СТП), задължително сключват договор за комбинирани услуги с избрания от тях търговец на електрическа енергия (чл. 20 от ПТЕЕ). По силата на този договор клиентът заплаща на доставчика си както потребената от него електрическа енергия, така и мрежовите услуги (достъп до и пренос на електрическа енергия през електропреносната и електроразпределителната мрежи). На свой ред, въз основа на сключен рамков договор, търговецът на електрическа енергия заплаща на мрежовия оператор дължимата от клиента сума за мрежови услуги.

Процедурата за смяна на доставчик се инициира от крайния клиент чрез избрания от него доставчик на електрическа енергия/координатор на балансираща група,  който декларира, че има сключен договор с клиента.

Смяната на доставчика на електрическа енергия/координатора на балансираща група влиза в сила винаги от 1-во число на месеца. Заявление се подава единствено от търговци на електрическа енергия чрез електронната платформа „Смяна на доставчик“ между 1-во и 10-число на месеца, предхождащ промяната. За постъпили в регламентирания срок се считат заявления, регистрирани в платформата до 23:59 ч. на 10-то число на месеца, независимо дали същият е работен или неработен ден.

Електронната платформа „Смяна на доставчик“ е достъпна на интернет страницата на ЕРМ Запад чрез секции „Електронни услуги“ или „Свободен пазар“.

Задължителни условия, за да се стартира процедурата:

    - Сключен договор за доставка на електрическа енергия с лицензиран доставчик на електрическа енергия/координатор на балансираща група;

    - Сключен договор за доставка на електрическа енергия с доставчик от последна инстанция;
На територията на ЕРМ Запад тази функция се изпълнява от Електрохолд Продажби. Липсата на такъв договор е основание за прекратяване на процедурата;
    - Липса на просрочени задължения към настоящия доставчик на електрическа енергия;
    - Сключен рамков договор между избрания търговец на електрическа енергия и ЕРМ Запад.

Документите, които следва да бъдат представени от заявителя - доставчик на електрическа енергия:

    - Зявление за смяна на доставчик
Заявлението се попълва в електронната платформа „Смяна на доставчик“ според типа мерене (профил или СТП). В него се съдържа минимум следната информация: три имена/наименование на ползвателя/производителя, ЕГН/ЕИК, адрес за кореспонденция, електронна поща и телефон за връзка с клиента, идентификационен код на всеки обект в базата данни на ЕРМ Запад.


Важно за обекти, за които се прилагат СТП
Причисляването на конкретен тип СТП към обект на краен клиент следва да съответства на типа клиент и на характера на потребление на електрическа енергия в обекта. Според дефинициите за „битов клиент“ и „небитов клиент“, посочени в допълнителните разпоредби на ЗЕ, единият ползва енергията за битови нужди, а другият – за небитови такива.


    - Декларация от новия Доставчик на електрическа енергия/Координатор на балансираща група за сключен Договор за покупко-продажба на електрическа енергия, за участие в балансираща група или за комбинирани услуги. 


   - Заявление за електронна фактура
Само за клиенти с почасово измерване, които не са с договор за комбинирани услуги. В заявлението задължително се посочва електронен адрес на клиента за получаване на електронни фактури за мрежови услуги и за електронна комуникация.


   - Декларация за съответствие на електрическата инсталация – изисква се само при смяна на доставчик на временни преместваеми обекти. Попълва се от клиента или от упълномощено за целта лице.

В срок от 4 (четири) работни дни от датата на подаване на заявлението и приложените документи ЕРМ Запад извършва проверка на предоставените данни.

При липса на сключен рамков договор между избрания доставчик на електрическа енергия и ЕРМ Запад, както и в случай че за един и същ обект на клиент е заявена повече от една промяна на доставчика в месеца, предхождащ промяната, процедурата по смяна на доставчика се прекратява, за което мрежовият оператор уведомява заявителя.

При установена липса на документ или непълнота в предоставената информация, ЕРМ Запад информира заявителя на посочения от него електронен адрес (e-mail) и му дава срок до 2 (два) работни дни за обекти с почасово измерване / до 3 (три) работни дни за обекти със СТП да отстрани непълнотите. В случай че същите не бъдат отстранени в указания срок, процедурата се прекратява.

При условие че предоставените данни са пълни и коректни, до 3 (три) работни дни ЕРМ Запад изпраща уведомление за предстоящата промяна до настоящия и до новия доставчик на електрическа енергия.

В срок от 2 (два) работни дни, считано от получаване на уведомлението, настоящият доставчик има право да направи мотивирано възражение срещу смяната. Ако в указания срок не постъпи мотивирано възражение, смяната се счита за потвърдена.

   - В случай на постъпило възражение, в срок от 1 (един) работен ден ЕРМ Запад информира заявителя.
   - Ако в срок от 1 (един) работен ден, заявителят не удостовери отстраняването на причината за възражението, процедурата по смяна на доставчика се прекратява.

В случай че не е постъпило възражение или причините за него са отстранени, мрежовият оператор регистрира смяната на доставчика до 3 (три) работни дни преди началото на месеца, в който влиза в сила промяната.

Два работни дни преди началото на месеца, в който влиза в сила промяната, ЕРМ Запад предоставя следната информация:

    - На настоящия доставчик на електрическа енергия/координатор на балансираща група - за излизането на клиента от състава на балансиращата група.
    - На новия доставчик на електрическа енергия/координатор на балансираща група - за присъединяването на клиента към неговата група.
    - На Електроенергийния системен оператор – агрегирана информация по доставчици за броя на обектите за всеки профил.

Един работен ден преди началото на месеца координаторите на балансиращи групи изпращат в „ЕСО“ ЕАД списък на обектите на търговските участници, които са в състава на балансиращата им група от следващия месец.

Комуникацията между страните в процеса на уведомяване се осъществява по електронна поща, като от страна на ЕРМ Запад е-адресът е: open.market@ermzapad.bg