ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Обява за търг за продажба на имот в гр. Симитли - 15.02.2021

На 23.02.2021 г. от 14.00 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на неенергиен обект, находящ се в гр. Симитли и представляващ:

УПИ І-310, в квартал 49 по регулационния и застроителния план на град Симитли, одобрен със Заповед № 242/11.12.2000 г. на кмета на община Симитли, целият с площ 420.00 кв.м, заедно със следните самостоятелно обособени обекти, находящи се в изградената в същия имот триетажна сграда със смесено предназначение:

Имотът принадлежи към дълготрайни материални неенергийни активи - недвижими имоти, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.

Първоначална продажна цена на недвижимият имот: 105 000.00 (сто и пет хиляди) лева без ДДС и наддавателна стъпка в размер на 5 250.00 лв. (пет хиляди двеста и петдесет лева).

Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите всеки работен от 10:00 ч. до 15:00 ч. в срок до 18.02.2021 г. на посоченият адрес на имота, с два дни писмено предизвестие.

Контактни лица за огледи:
Лице за контакт Телефон E - mail
Светлана Господинова +359 894 787 571 svetlana.gospodinova@electrohold.bg


Документацията за участие в търга, може да бъде заявена и получена всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. на посоченият e-mail или на адрес: бул.„Цариградско шосе" № 159 ет. 2 до 19.02.2021 г.

Документацията за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. в Деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България" АД - гр. София, бул. „Цариградско шосе" №159 до 10:00 ч. на 23.02.2021 г.

Депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната продажна цена на недвижимия имот 10 500.00 (десет хиляди и петстотин) лева се внася в банкова сметка на „ЧЕЗ Разпределение България"АД:
IBAN BG79CITI 9250 1005 0094 00; BIC/SWIFT CITIBGSF; СИТИБАНК Н.А. - клон СОФИЯ до 16.00 ч. на 19.02.2021 г.

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 10.00 ч. на 23.02.2021 г. и внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

Търгът ще се проведе в заседателна зала на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе" № 159.

За допълнителна информация:
                                                         Светлана Господинова,
                                                         GSM 0894 78 75 71,
                                                         email: svetlana.gospodinova@electrohold.bg

 

публикувано

ЯНУАРИ2021