ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Обява за продажба на отпадъци от черни и цветни метали - 19.10.2021

На 22.10.2021 г. ще се проведе търг с тайно наддаване, след събиране на оферти в затворен плик, за Продажба на отпадъци от черни и цветни метали, съдържащи се в проводник тип АС и желязо-решетъчни стълбове, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България" АД.

Минималните цени, от които се започва наддаването са посочени в Приложение 1.

Отпадъците се намират на площадката на п/ст Яна, гара Яна.

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 16.30 часа в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България" АД - гр.София, бул. „Цариградско шосе" № 159, „БенчМарк Бизнес Център", Деловодство - за Сектор Методическо управление и контрол - ДЕП, до 22.10.2021 г. - 12.00 ч, включително.

Съдържание на Офертата:

* Запечатания плик, съдържащ тръжната документация, се надписва с „Продажба на отпадъци от черни и цветни метали, съдържащи се в проводник тип АС и желязо-решетъчни стълбове, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България" АД".

При подаване на предложенията, се представя гаранция за участие, която представлява парична сума (депозит), в размер на 5 000 лв, преведена по сметката на Възложителя - „ЧЕЗ Разпределение България" АД - банка „Уникредит Булбанк" АД, IBAN: BG43UNCR76301002ERPBUL, BIC: UNCRBGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за участие в търг за Продажба на отпадъци от черни и цветни метали, съдържащи се в проводник тип АС и желязо-решетъчни стълбове, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България" АД.

Възложителят може да усвои гаранцията за изпълнение в пълен размер в своя полза, в случай че Изпълнителят откаже да изпълни възлагане или не изпълни задължение по договора

До участие в търга ще се допускат лица, приложили всички задължителни документи за допускане до участие в търга и подали предложение до 12.00 часа на 22.10.2021 г.

Всяко ценово предложение, поставено в незапечатан плик, или което не отговаря на изискванията на продавача се обявява за нередовно.

С цел минимизиране на риска от струпване на големи количества отпадъци, както и от замърсяване на околната среда, предаването на генерираните отпадъци ще се осъществява на мястото на тяхното образуване (п/ст Яна). В процедурата по предаването и приемането на генерираните отпадъци да се предвидят правила за приемане-предаване на отпадъка, в съответствие с разпоредбите на закона за Управление на отпадъци. Участникът, с когото ще се подпише договор за изкупуване, се задължава да приема отпадъка на място.

Всички последващи разходи по транспортните и товаро-разтоварните работи са изцяло за сметка на купувача и следва да бъдат взети предвид при определяне на предлаганата цена.
След прехвърляне собствеността на отпадъка от продавача на купувача, последният е длъжен да спазва всички изисквания на екологичното законодателство и да не допуска замърсяване компонентите на околната среда. Отговорността, при евентуално замърсяване, е изцяло на купувача.

Приложения към обявата:

Приложение 1 - Изисквания към кандидатите и към изпълнение на поръчката
Приложение 2 - Списък на приблизителни количества черни и цветни метали, съдържащи се в отпадъците (кг)
Приложение 3 - Образец на оферта, Образец на оферта за ценово предложение, Проект на договор

За допълнителна информация:
Милена Димитрова, тел. +359 885 396 690
e-mail:milena.dimitrova@electrohold.bg