ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Финансов отчет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за 2012 г.

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Заверен от регистриран одитор финансов отчет

Одиторски доклад

Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определени от Зам.Председателя, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност" на Комисията за финансов надзор

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност" на Комисията за финансов надзор

Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2

Годишен доклад за дейността съгласно Приложение 10 от Наредба 2

Декларации от отговорните в рамките на емитента лица