ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

29 април 2020

Предложенията на дружествата на ЧЕЗ в България за ценовия период 2020/2021 са изготвени в съответствие с действащата нормативна уредба

Предложенията на дружествата за ценовия период 2020/2021 г. са изготвени в съответствие с действащата нормативна уредба и регулаторните принципи, формирани са по начин, който позволява да бъдат покрити разходите на дружествата, осигуряват изпълнението на законовите и лицензионни задължения, както и достигане на европейските стандарти за качество на доставките и услугите.

„ЧЕЗ Електро България“ АД предлага изравняване на нощната тарифа за битовите и стопански потребители, съответно на 96,27 лв./МВтч за стопанския и 96,23 лв./МВтч за битовия сегмент. По този начин ще се преодолее и наблюдаваната тенденция за утвърждаване на цени за нощна енергия под нейната себестойност. В момента цената на нощната енергия за битови потребители е 56,76 лв./МВтч, при покупна цена от НЕК 89,67 лв./МВтч.

Съобразявайки се с очакваните промени в електроенергийния пазар, предполагащи намаляване на небитовите клиенти в регулирания сегмент, с предложените цени се цели пълно елиминиране на кръстосаното субсидиране, чрез намаляване на цените в стопанския сегмент с -22,88% за върхова тарифа и съответно с -8,04% дневна тарифа при  измерване с две скали и -18,79% за една скала. 

При спазване на принципите на разходноориентирано ценообразуване, справедливо третиране на всички клиенти и недопускане на кръстосано субсидиране, Дружеството предлага и намаляване на цената на енергията за битовите клиенти с -10.39% при измерване с една скала.

Основните принципи, спазвани при структурирането на предложението за цените на ЧЕЗ Електро за снабдяване са тези, предвидени в нормативната рамка, включително цените да са недискриминационни, да възстановяват икономически обоснованите разходи на дружеството за дейността му, да осигуряват икономически обоснована норма на възвръщаемост на капитала и да не допускат кръстосано субсидиране между отделните сегменти – дневна и нощна енергия и групи потребители – битови и стопански. 
Ценовото предложение на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД цели покриване на реалните разходи за лицензионната дейност, подобряване на качеството на услугата, гарантиране на сигурността на доставките, развитие и разширяване на електроразпределителната мрежа. Предложенията за цени са изготвени на база принципа на равнопоставеност между отделните групи клиенти и между отделни нива на напрежение.

Окончателните цени ще бъдат определени от Комисията за енергийно и водно регулиране.

публикувано
 
Април 2020