ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

03 август 2023

ЕРМ Запад получи указания от КЕВР за прилагане на измененията в Наредба № 6

Предвид липсата на изрична нормативна уредба  относно възможността за присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ) към електроразпределителната мрежа при временна схема и във връзка с писмо от Комисията за енергийно и водно регулиране изх. № Е-13-62-155/28.07.2023 г., съгласно което тези отношения могат да бъдат предмет на договаряне при спазване на нормите на Закона за енергетиката, „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД (ЕРМ Запад) информира заинтересованите лица за следното:

Писмено искане за указване възможността за присъединяване на електрическата централа при временна схема, в случаите на предвидено разширение или реконструкция в електропреносната мрежа, могат да подават само лица, които отговарят кумулативно на следните условия:

  1. Имат неприключена процедура за присъединяване на централа към разпределителната мрежа, по която са определени условията за разширение и/или реконструкция на съоръжения в електропреносната мрежа;
  2. За присъединяването на обекта за производство по т. 1 “ЕРМ Запад“ ЕАД е сключило договор за присъединяване на обект на електроразпределителната мрежа с „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. 

При постъпване на искане от лице, отговарящо на посочените условия, “ЕРМ Запад“ ЕАД ще предприеме действия по изпращане към  „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД на искането за указване на възможността за присъединяването на този обект при  временна схема и условията за това.

Сключване на допълнително споразумение към договора за присъединяване към разпределителна мрежа с производителя  ще е обусловено от уреждане на отношенията между преносния оператор и оператора на разпределителната мрежа във връзка с условията за присъединяване при временна схема и условията за ограничаване на достъпа до съответната мрежа.

Искания за проучване на възможността за присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия от ВИ  при временна схема ще се приемат в търговските центрове на “ЕРМ Запад“ ЕАД от 07.08.2023 г. след 08.00 ч.