ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Присъединяване на производител от ВЕИ до 30 kW

Присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ОПЕЕВИ) по реда на чл. 24, т. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ)* с инсталирана мощност до 30 кВт включително

Процедура по присъединяване към разпределителната ел. мрежа на „ЕРМ Запад“ ЕАД на нови обекти на производители по чл.24.1 от ЗЕВИ  

*Съгласно чл. 24.1 от ЗЕВИ , това са възобновяеми източници за производство на електрическа енергия:  „т.1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 10.04.2012 г.) с обща инсталирана мощност до 30 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии;“

Присъединяването на обекти на производители към разпределителната ел. мрежа на ЕРМ Запад се осъществява по реда и условията на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и Наредба № 6/24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи.

Всеки производител, който желае да присъедини обект към електроразпределителната мрежа на ЕРМ Запад, трябва да премине през следните етапи:

Етап I. Подаване на заявление за извършване на услугата „Заявление за проучване на условията за присъединяване на производител към електрическата мрежа”

1. За проучване на условията за присъединяване на обект към електрическата мрежа, лицето, искащо присъединяването, подава в Търговски център на ЕРМ Запад писмено искане. Към искането се прилагат копия на посочените в образеца документи.

*Съгласно чл. 24, т.1 от ЗЕВИ обектът, в който се изгражда централата е необходимо да бъде присъединен като потребител. (т.е клиентът трябва да има сключен договор за доставка на електроенергия).

2. Необходимата за попълване и подаване на искането за проучване информация е:

3. При подаване на искането по т. 1 се заплаща цена за извършване на проучвателна работа по външното електрозахранване, съгласно утвърден Ценоразпис на услугите, извършвани от Дружеството.

*Срок за изпълнението на услугата - 30 календарни дни, който започва да тече, считано от датата на постъпване на искането за проучване.

4. В случай че документите са непълни или не отговарят на изискванията на Наредба № 6/24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи, ЕРМ Запад писмено уведомява лицето, което е подало искането в 14-дневен срок от датата на подаването, за да отстрани установените нередовности в рамките на 30-дневен срок, като може да поиска и допълнителна информация за характеристиките на присъединявания обект.

5. Когато лицето, подало искането не отстрани непълнотите и несъответствията в документите или не предостави допълнително необходимите документи и информация в 30-дневния срок, процедурата по присъединяване на обекта се прекратява, а за стартирането на нова такава се подава ново искане за проучване на условията за присъединяване със заплащане на нова цена за услугата.

Етап ІІ. Условия за присъединяване

6. До 30 календарни дни, считано от датата на искането за проучване и заплащане на цената, ЕРМ Запад изготвя и предлага на лицата становище за условията за присъединяване на обекта.

*Препоръчително е подаването на искане за сключване на окончателен договор за присъединяване да се осъществи непосредствено след получаване на разрешението за строеж на присъединявания обект издадено от съответния компетентен орган съобразно категорията на строежа.

Етап ІІІ. Ред за сключване на договор за присъединяване (окончателен):

7. Лицето, заявило присъединяването, подава в Търговски център на ЕРМ Запад писмено искане за сключване на договор за присъединяване на производител по образец, към което прилага копия от посочените в образеца документи.

* Заявление за сключване на договор за присъединяване се подава от лице, което :

* В случай че документите са непълни или не отговарят на изискванията на Наредба № 6/24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към  разпределителните електрически мрежи, ЕРМ Запад писмено уведомява лицето, което е подало искането в 14-дневен срок от датата на подаването, за да отстрани установените нередовности в рамките на 30-дневен срок, като може да поиска и допълнителна информация за характеристиките на присъединявания обект.

** Когато лицето, подало искането не отстрани непълнотите и несъответствията в документите или не предостави допълнително необходимите документи и информация в 30-дневния срок, процедурата по присъединяване на обекта се прекратява, а за стартирането на нова такава се подава ново искане за проучване на условията за присъединяване със заплащане на нова цена за услугата.

8. В едномесечен срок от подаване на искането за сключване на договор за присъединяване, ЕРМ Запад:

9. Когато в срок от 6 месеца от издаването на становището за условията за присъединяване, не е започнала процедура по сключване на договор за присъединяване, процедурата по присъединяване се прекратява, а за стартирането на нова такава, се подава ново искане за проучване на условията за присъединяване със заплащане на нова цена за услугата.

 * Договор за присъединяване може да се сключи и с лице, което е титуляр на право
на собственост  или друго вещно или облигационно право за ползване на обекта, за който другото лице има писмено становище за условията за присъединяване.

10. За присъединяването на обект към разпределителната електрическа мрежа лицето, сключило договор за присъединяване, заплаща цена за присъединяване съгласно Наредба № 1/18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия и по начин и в срокове, определени в договора за присъединяване.

Етап ІV. Проектиране и изграждане на електрическите съоръжения

11. Изграждането и въвеждането в експлоатация на съоръженията за присъединяване се извършва от ЕРМ Запад в договорените срокове и етапи, съгласно чл. 95, ал. 3 от Наредба № 6/2014 г.

12. ЕРМ Запад започва изграждането на съоръженията за присъединяване след издаване на разрешение за тяхното строителство.

13. Съгласно чл. 96, ал. 1 от Наредба 6/2014 г. след изграждане на обекта за производство на електроенергия, производителят подава Заявление за извършено монтиране на инсталацията. Към заявлението се прилага:

Етап V. Подаване на заявление за продажба (изкупуване) на произведената електрическа енергия от производителите по чл.24.1 от ЗЕВИ.

14. Сключване на договор за продажба (изкупуване) на произведената електрическа енергия с „Електрохолд Продажби“ ЕАД * за обекти по чл.24.т.1 от ЗЕВИ се извършва преди издаване на „Заповед за поставяне под напрежение“ от ЕРМ Запад след заплащане на цена за присъединяване

*Съгласно Чл. 31. (1) от ЗЕВИ (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 10.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.)

„Електрическата енергия от възобновяеми източници се изкупува от обществения доставчик, съответно от крайните снабдители по определената от КЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията на енергийния обект за производство на електрическа енергия, а за обектите по чл. 24, т. 1 - към датата на заявлението за извършено монтиране на инсталация за производство на електрическа енергия, подадено до разпределителното предприятие по реда на наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката.

Етап VI. Фактическо присъединяване на обекти на производители по чл. 24.1 от ЗЕВИ към разпределителната електрическа мрежа и поставяне под напрежение на съоръженията за присъединяване

15. Електрическите съоръжения за присъединяване се поставят под напрежение до границата на собственост в 7-дневен срок от подаване от производителя на заявлението за продажба на електрическа енергия /линк към бланки/ и при предоставяне от производителя на:

**При отказ на клиента произведената електрическата енергия от възобновяемия източник да се изкупи от обществения доставчик, съответно от крайния снабдител по определената от КЕВР преференциална цена, задължително е сключването на договор за изкупуването ѝ с търговец на електрическа енергия на свободния  пазар.