ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Уреждане на вещни права

Начинът на изграждане на  съоръженията се посочва в Договора за присъединяване от електроразпределителното дружество. Важно е клиентът да уреди всички въпроси, свързани с вещните права, преди да пристъпи към фактическото изграждане и присъединяване на съоръженията.

Вещното право представлява субективната призната и гарантирана от Закона възможност на едно лице да упражнява въздействие /власт/ върху определена вещ – движима или недвижима. Вещните права биват два вида: пълни /правото на собственост върху една вещ/ и ограничени /право на строеж, право на пристрояване и надстрояване, сервитути/.

След сключване на Договор за присъединяване има няколко варианта за изграждане на съоръженията:

Независимо какъв е договореният вариант за изграждане и проектиране на съоръженията, e необходимо в съответствие с чл. 62 от Закона за енергетиката клиентът да уреди вещните права преди издаването на Разрешително за строеж на съоръженията по присъединяване. В зависимост от вида съоръжения, които ще бъдат изграждани за присъединяването се учредява право на строеж и / или сервитутни права. Процесът включва следните етапи:

1. Клиентът подава Заявление за сключване на договор за придобиване на вещни права в Търговски център на ЕРМ Запад.

Необходими документи за учредяване право на строеж:

Необходими документи за учредяване на сервитутни права:

2. ЕРМ Запад разглежда заявлението в срок до 30 дни и изпраща на клиента писмо във връзка с готовността за извършване на сделката пред Нотариус. В случай на нередовности по документацията клиентът получава уведомление с указания за отстраняването им.

3. Управителният съвет упълномощава представител на ЕРМ Запад и с клиента се уточняват конкретен ден и час за извършване на нотариалната сделка. След вписването на Нотариалния акт клиентът получава от Нотариуса своя екземпляр.