ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

21 ноември 2023

Промяна в процедурата по присъединяване на обекти на производители на електрическа енергия от ВЕИ

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, в сила от 13.10.2023 г., се въвежда задължение за лица, които са заявили присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници и са получили становище с условия за присъединяване, да предоставят в полза на оператора на съответната електрическа мрежа гаранция.

Гаранцията се предоставя в тримесечен срок от получаване на становището за условията и начина за присъединяване.

В случай че производителят не предостави дължимата гаранция в посочения срок, становището се счита за невалидно.

Гаранцията се предоставя под формата на депозит или банкова гаранция.

Размерът на гаранцията е 50 000 лв. за всеки мегават присъединена мощност на бъдещия енергиен обект или 50 лева на всеки киловат.

При плащане на гаранция в срок до три месеца от издаването на становище, срокът на валидност на последното продължава още три месеца, в който срок производителят трябва да сключи предварителен договор.

Гаранцията обезпечава изпълнението на задълженията на производителя на електрическа енергия във връзка с присъединяването на обекта.

Гаранцията се връща:

В случай че към 13.10.2023 г. - датата на влизане в сила на измененията на ЗЕВИ, има сключен предварителен договор за присъединяване или договор за присъединяване, то присъединяването се извършва по реда, действащ до 13.10.2023 г.

В случай че към 13.10.2023 г. не са сключени предварителни договори или договори за присъединяване, а са издадени само становища за присъединяване, е необходимо да се внесе гаранция по чл. 29, ал. 1 от ЗЕВИ. В случай, че гаранцията не бъде предоставена в законоустановения срок, процедурата по присъединяване на обекта се прекратява.

Не се предоставя гаранция:

- за инсталации за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с инсталирана електрическа мощност до 10,8 kW включително и

- при извършване на модернизация на обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, когато не се увеличава общата инсталирана мощност на обекта.

С пълния текст на Закона за изменение и допълнение на Закона от енергията възобновяеми източници може да се запознаете тук: https://ermzapad.bg/documents/4566/ZEVI_13.10.2023.pdf